Odborné publikácie

Názov publikácie
Kategória Autor
Informácie
Knižné publikácie - 2015
REKOGNOSKÁCIA FYZICKÉHO A CHEMICKÉHO STAVU PÓROBETÓNU PO DLHODOBEJ EXPOZÍCII V BYTOVÝCH BUDOVÁCH
REKOGNOSKÁCIA FYZICKÉHO A CHEMICKÉHO STAVU PÓROBETÓNU PO DLHODOBEJ EXPOZÍCII V BYTOVÝCH BUDOVÁCH

Postupy a odporúčania pre správcov bytových domov a projektantov k prevencii resp. spomaleniu degradačného procesu pórobetónu v čase.
Publikácia je spracovaná na základe výsledkov riešenia úlohy výskumu a vývoja E05 na základe zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1134/A301/2013/MDVRR SR.
NÁVRH METODIKY A VSTUPNÝCH ÚDAJOV STANOVENIA NÁKLADOVEJ EFEKTÍVNOSTI VÝSTAVBY A OBNOVY BUDOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
NÁVRH METODIKY A VSTUPNÝCH ÚDAJOV STANOVENIA NÁKLADOVEJ EFEKTÍVNOSTI VÝSTAVBY A OBNOVY BUDOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Stanovenie vstupných údajov o stavebných výrobkoch a o technických systémoch na určovanie opatrení ovplyvňujúcich energetickú hospodárnosť budov v rôznych úrovniach požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov
Publikácia je spracovaná na základe výsledkov riešenia úlohy výskumu a vývoja E01 na základe zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 233/A301/2014/MDVRR
NOVACEM - Zvýšenie ochrany životného prostredia inovatívnymi progresívnymi technológiami výroby cementov novej generácie
NOVACEM - Zvýšenie ochrany životného prostredia inovatívnymi progresívnymi technológiami výroby cementov novej generácie
Knižné publikácie - 2012
ENVIZEO - Využitie ekocementov CEM V (A,B) druhu podľa EN 197-1 v konštrukčnom betóne
ENVIZEO - Využitie ekocementov CEM V (A,B) druhu podľa EN 197-1 v konštrukčnom betóne
Knižné publikácie - 2010
Kontrola kvality na stavbách 1. diel Stavebné výrobky
Kolektív autorov
Eurostav 2010, Bratislava
Energetická certifikácia a energetická hospodárnosť budov
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. a kolektív
Energetická certifikácia a energetická hospodárnosť budov

Jaga 2010, Bratislava
Zborníky z konferencií, seminárov a workshopov - 2015
Podmienky zhotovovania ETICS a zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií pri obnove budov
Podmienky zhotovovania ETICS a zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií pri obnove budov

Trenčianske Teplice, 2015
Prednášky - 2012
Statické a dynamické spôsoby zhutňovania – použitie pri betóne s ľahkým plnivom
Lusová, I., Briatka, P.
Statické a dynamické spôsoby zhutňovania – použitie pri betóne s ľahkým plnivom

Publikované v: In proceedings of: IX International Scientific Conference of Faculty of Civile Engineering, IX, Košice, 2012, p: 6.
Technická norma na mechanické kotvenie ETICS
Briatka, P.
Technická norma na mechanické kotvenie ETICS

Publikované v: Zborník: 19. medzinárodná konferencia „Teória a konštrukcie pozemných stavieb“, CONECO 2012, XIX., BB Print, Bratislava, 2012, pp: 49-52.
Vplyv trhlín v obvodových plášťoch (panelovéhop typu) na báze pórobetónu na únosnosť rozperných kotiev pre ETICS
Briatka, P., Horečný, R., Sternová, Z.
Vplyv trhlín v obvodových plášťoch (panelovéhop typu) na báze pórobetónu na únosnosť rozperných kotiev pre ETICS

Publikované v: Zborník: Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, Technická univerzita v Košiciach, Podbanské, 2012, pp: 35-42.
Prednášky - 2011
Diagnostika a zostatková životnosť železobetónových konštrukcií priemyselných stavieb
Ševčík, P., Briatka, P.
Diagnostika a zostatková životnosť železobetónových konštrukcií priemyselných stavieb

Publikované v: Zborník príspevkov zo seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, 7-8. 12. 2011, VII ročník, Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU, Smolenice, 2011, pp: 37-41.
Kotvenie ETICS doobvodových plášťov na báze pórobetónu
Briatka, P., Horečný, R., Sternová, Z.
Kotvenie ETICS doobvodových plášťov na báze pórobetónu

Publikované v: Zborník prednášok konferencie Regenerace Bytového Fondu 2011, 8-9. 11., VII ročník, Centrum Stavebního Inženýrství, Hradec Králové, 2011, pp: 85-92.
 
Letné betonáže – z laboratória do praxe
Briatka, P., Makýš, P.
Letné betonáže – z laboratória do praxe

Publikované v: Zborník príspevkov z konferencie BETÓN 2011, ISBN: 978-80-970210-4-7 Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, Štrbské pleso, Október 2011, pp: 161-167.
Loss of Moisture from Concrete – Model vs. Reality
Briatka, P. Lamoš, R., Makýš, P.:
Loss of Moisture from Concrete – Model vs. Reality

Publikované v: Proceedings: 10th OTMC International Conference - Organization, Technology and Management in Construction, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Šibenik, 2011, p: 11.
Nepriame meranie účinnosti vnútorného ošetrovania
Briatka, P., Makýš, P.
Nepriame meranie účinnosti vnútorného ošetrovania

Publikované v: Zborník konferencie: Príprava, navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb , Coneco 2011, Bratislava 2011
Nové tepelnotechnické požiadavky a trendy zohľadňujúce energetickú hospodárnosť budov v SR
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: zborník z medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2011 - Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy, 5.-.6. máj 2011, Vysoké Tatry
Možnosti použitia prevádzkového energetického hodnotenia existujúcich budov
Ing.Jana Bendžalová, PhD.
Publikované v: zborník z medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2011 - Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy, 5.-.6. máj 2011, Vysoké Tatry
Nedostatky pri zatepľovaní nových a obnovovaných budov na bývanie
Ing.Štefan Král, PhD.
Publikované v: zborník z 18. konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Kvalita a životnosť bytových domov, 30. marec 2011, Bratislava EXPO Club Incheba
Najčastejšie nedostatky pri výstavbe nových bytových domov
Ing. Roman Horečný
Publikované v: zborník z 18. konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Kvalita a životnosť bytových domov, 30. marec 2011, Bratislava EXPO Club Incheba
Konštrukčné a materiálové riešenie obnovy a výstavby balkónov a lodžií
Ing. Juraj Schiffer
Publikované v: zborník z 18. konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Kvalita a životnosť bytových domov, 30. marec 2011, Bratislava EXPO Club Incheba
Životnosť panelových bytových domov – Čo hrozí obvodovým plášťom?
Ing. Peter Briatka
Publikované v: zborník z 18. konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Kvalita a životnosť bytových domov, 30. marec 2011, Bratislava EXPO Club Incheba
Podmienky a požiadavky na znižovanie potreby energie v budovách na bývanie
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: zborník z 18. konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Kvalita a životnosť bytových domov, 30. marec 2011, Bratislava EXPO Club Incheba
Prednášky - 2010
Vnútorné ošetrovanie čerstvého betónu ľahkým kamenivom
Briatka, P.
Vnútorné ošetrovanie čerstvého betónu ľahkým kamenivom

Publikované v: zborník Navrhovanie príprava a realizácia stavieb 2010
Zmesové cementy a ich použiteľnosť v betóne podľa kritérií STN EN 206-1/NA: 2009
Ing. Ivan Janotka, CSc. Ing. Katarína Prokešová, Ing. Antonín Špaček, CSc.
Publikované v: zborník z medzinárodnej konferencie CEMENT 2010 (11.-13.10.2010)
Použitie portlandských zmesových cementov na zvyšovanie odolnosti betónu proti účinku agresívneho prostredia
Janotka, I., Špaček, A.
Publikované v: Zborník z konferencie SNK fib BETÓN NA SLOVENSKU 2006 – 2010, 17 – 18. 2. 2010, Žilina, p. 386 – 393
Potenciál úspor energie v budovách a jeho súčasné zabezpečenie vyhláškou MVRR SR č. 311/2009 Z.z.
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Potenciál úspor energie v budovách a jeho súčasné zabezpečenie vyhláškou MVRR SR č. 311/2009 Z.z.

Publikované v: Zborník z konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Nákladovo optimálne opatrenia na úspory energie v budovách (24.3.2010, Bratislava)
Znižovanie potreby energie v pamiatkovo chránených budovách – moderná architektúra
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Ing. Jana Bendžalová, Ing. Štefan Bekeš, Ing. Veronika Jendeková
Znižovanie potreby energie v pamiatkovo chránených budovách – moderná architektúra

Publikované v: Zborník z konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Nákladovo optimálne opatrenia na úspory energie v budovách (24.3.2010, Bratislava)
Porovnanie návrhov opatrení v tepelnej ochrane budov na úrovni stavebných konštrukcií
Ing. Štefan Bekeš, Ing. Veronika Jendeková, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Porovnanie návrhov opatrení v tepelnej ochrane budov na úrovni stavebných konštrukcií

Publikované v: Zborník z konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Nákladovo optimálne opatrenia na úspory energie v budovách (24.3.2010, Bratislava)
Náklady a jednoduchá návratnosť opatrení v tepelnej ochrane budov
Ing. Roman Horečný
Náklady a jednoduchá návratnosť opatrení v tepelnej ochrane budov

Publikované v: Zborník z konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Nákladovo optimálne opatrenia na úspory energie v budovách (24.3.2010, Bratislava)
„Plesnivé” budovy vo vzťahu k životnému štýlu obyvateľov
Mgr. Mária Majorošová, doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD., RNDr. Ladislava Wsólová, PhD., RNDr. Daniela Mihinová, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Ing. Jana Bendžalová, PhD.
Publikované v: Zborník z prednášok z 12. konferencie Vetranie a klimatizácia 2010
Prednášky - 2009
Thermal, and porosimetric analysis used for microstructure characterization of metakaolin sand blended Portland cement mortar
Krajči, Ľ., Mojumdar, S.C., Kuliffayová, M., Janotka, I.
Publikované v: Proceedings of 19th CTAS ANNUAL WORKSHOP AND EXHIBITION – Book of Abstracts, May 12 – 13, 2009, Ottawa, Ontario, CANADA, p. 29
Pórová štruktúra betónov zhotovených z portlandských zmesových cementov CEM II/B-M druhu
Janotka, I.
Publikované v: Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie z medzinárodnou účasťou BETÓN 2009, 7. - 10. 10. 2009, Štrbské Pleso, s. 59 – 64
Kaolin sands in Slovakia and their main properties
Krajči, Ľ., Kuliffayová, M., Janotka, I. Kraus, I.
Publikované v: Proceedings of 5th international conference CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, October 15 – 16, 2009, Žilina, p. 43 – 48
Interactive buckling strength of a lipped channel column with eigenmode imperfections subject to axial compression
Sadovský, Z., Kriváček, J., Baláž, I., Ďuricová, A., Ivančo, V.
Publikované v: Ocelové konstrukce a mosty 2009 - sborník 22. české a slovenské konference. Brno
Zlepšovanie energetickej hospodárnosti vplyvom tepelnej ochrany budov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Zborník z konferencie Komunál a energetická efektívnosť 2009
Majú stavebné materiály antifungálne vlastnosti?
Piecková, E., Kolláriková, Z., Sternová, Z., Droba, E.
Publikované v: Zborník International interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines, Volume 9/4, 2009, ISSN 1335-7360
Články - 2013
Príčiny hygienických nedostatkov prejavujúcich sa plesňami
Prof.Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: VLASTNÍK.BYT.BYTOVÝ DOM č. 4/2013
Obnova bytových domov - pojmy a definície
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Uverejnené v informačnom bulletine komunikačného projektu Bezpečný domov "Pre náš dom" číslo 2/2013
Články - 2012
Prevencia porúch tmavých fasád
Briatka, P., Bilančík, M., Sternová, Z.
Prevencia porúch tmavých fasád

Publikované v: Spektra, XII. r. /4, Atemi, Praha, 2012, pp: 32-35
Životnosť panelových bytových domov – čo hrozí obvodovým plášťom?
Briatka, P., Horečný, R., Sternová, Z.
Životnosť panelových bytových domov – čo hrozí obvodovým plášťom?

Publikované v: Strechy,fasády,izolace, IXX. r./4, MISE, Ostrava, 2012, pp: 48-50
Licencie na zhotovovanie stavebných prác súvisiacich s obnovou
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: VLASTNÍK•BYT•BYTOVÝ DOM, ročník 15, č. 3/2012, pp. 5-6
Obvodové plášte panelových bytových domov na báze pórobetónu
Briatka, P., Sternová, Z.
Publikované v: Stavebné hmoty, VIII. r. /3, V.O.Č. Slovakia, Košice, 2012, pp: 10-13
Betón ako materiál trvalo udržateľnej výstavby
Briatka, P., Makýš, P.
Betón ako materiál trvalo udržateľnej výstavby

Publikované v: Stavebné materiály, VIII. r. / Špeciál, Jaga group, Bratislava, 2012, pp: 38-41
Oslabená oblasť v obvodových plášťoch na báze pórobetónu
Briatka, P., Sternová, Z.
Oslabená oblasť v obvodových plášťoch na báze pórobetónu

Publikované v: Stavebné materiály, VIII. r. /3, Jaga group, Bratislava, 2012, pp: 40-43
Priemyselné podlahy a bezpečnosť
Briatka, P.
Priemyselné podlahy a bezpečnosť

Publikované v: Hospodárske noviny – Príloha Doprava a Logistika, XX. r./77, 20-22.4.2012, ECOPRESS, Bratislava, 2012
Na čo myslieť pri farebnom riešení fasády
Briatka, P., Bilančík, M.
Na čo myslieť pri farebnom riešení fasády

Publikované v: Spektra, XII. r. /2, Atemi, Praha, 2012, pp: 28-31.
Betón na zhotovovanie priemyselných podláh
Briatka, P., Makýš, P.
Betón na zhotovovanie priemyselných podláh

Publikované v: Stavebné materiály, VIII. r. /2, Jaga group, Bratislava, 2012, pp: 18-21
Debnenie ako forma učujúca tvar budúcej konštrukcie
Lusová, I., Briatka, P.
Debnenie ako forma učujúca tvar budúcej konštrukcie

Publikované v: Stavebné materiály, VIII. r. /1, Jaga group, Bratislava, 2012, pp: 46-49
Obvodové plášte na báze pórobetónu 4 – Experimentálne overenie oslabenej oblasti
Ing. Peter Briatka, PhD., Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Materiály pro stavbu, XVIII. r. /1, Business Media CZ, Praha, 2012, pp: 24-28
Obnova budov – pojmy a definície
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Vlastník . byt . bytový dom č. 2/2012
Desaťročné pôsobenie Združenia pre zatepľovanie budov pri významnej obnove
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Správca bytových domov č. 2/2012
Oslabená oblasť v obvodových plášťoch na báze pórobetónu
Prof. Ing. Z. Sternová, PhD., Ing. P. Briatka, PhD.
Publikované v: Stavebné materiály č. 03/2012
Desaťročné pôsobenie združenia pre zatepľovanie budov pri významnej obnove
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Správca bytových domov č. 2/2012
20 rokov zatepľovania na Slovensku - Podmienky pre uplatnenie ETICS za obdobie 1991 až 2012
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
20 rokov zatepľovania na Slovensku - Podmienky pre uplatnenie ETICS za obdobie 1991 až 2012

Publikované v: Dom a byt 4/2012, vydavateľstvo Antar
Články - 2011
Ošetrovanie čerstvého betónu - 5. Návrh receptúry čerstvého betónu s vnútorným ošetrovaním
Briatka, P., Makýš, P.
Ošetrovanie čerstvého betónu - 5. Návrh receptúry čerstvého betónu s vnútorným ošetrovaním

Publikované v: Beton TKS, XI.r. / 6, Beton TKS, Praha, 2011, pp: 36-42
Desorption and Use of Saturated Lightweight Aggregate in Internal Curing
Briatka, P., Makýš, P.
Desorption and Use of Saturated Lightweight Aggregate in Internal Curing

Publikované v: Slovak Journal of Civil Engineering, XIX.r./3, Slovak University of Technology, Bratislava, 2011, pp: 31-38.
Cement – hydraulické spojivo
Briatka, P.
Cement – hydraulické spojivo

Publikované v: Stavebné materiály, VII.r. / 6, Jaga, Bratislava, 2011, pp: 38-42
Obvodové plášte na báze pórobetónu 3 – Možnosti mechanického kotvenia ETICS k OPP
Briatka, P, Sternová, Z.
Obvodové plášte na báze pórobetónu 3 – Možnosti mechanického kotvenia ETICS k OPP

Publikované v: Materiály pro stavbu, XVII r. / 7, Business Media CZ, Praha, 2011, pp: 18-22
Obnova balkónov a lodžií
Ing.J.Schifffer, Ing.R.Horečný
Publikované v: Fasády 06/2011, vydavateľstvo MISE
Predpisy a postupy na znižovanie potreby energie v budovách na bývanie
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Eurostav 9/2011
Predpisy a postupy na znižovanie potreby energie v budovách na bývanie
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Eurostav 9/2011
Ľahké kamenivo vhodné aj na vnútorné ošetrovanie betónu?
Briatka, P., Makýš, P.
Ľahké kamenivo vhodné aj na vnútorné ošetrovanie betónu?

Publikované v: Stavebné materiály, VII.r. / 5, Jaga, Bratislava, 2011, pp: 50-53
Obvodové plášte na báze pórobetónu 2 – Rôzne pohľady na súčasný stav
Briatka, P, Sternová, Z.
Obvodové plášte na báze pórobetónu 2 – Rôzne pohľady na súčasný stav

Publikované v: Materiály pro stavbu, XVII r. / 6, Business Media CZ, Praha, 2011, pp: 18-22
Možno účinne použiť pórovité kamenivo na vnútorné ošetrovanie betónu?
Briatka, P., Makýš, P.
Možno účinne použiť pórovité kamenivo na vnútorné ošetrovanie betónu?

Publikované v: BETON TKS, XI. r./4, BETON TKS, Praha, 2011, pp: 66-72
Obvodové plášte na báze pórobetónu 1 - Bytový fond a typické problémy
Briatka, P, Sternová, Z.
Obvodové plášte na báze pórobetónu 1 - Bytový fond a typické problémy

Publikované v: Materiály pro stavbu, XVII r. / 5, Business Media CZ, Praha, 2011, pp: 16-21
Ako a či vôbec rozdeľovať konštrukcie dilatáciami a škárami?
Briatka, P.
Ako a či vôbec rozdeľovať konštrukcie dilatáciami a škárami?

Publikované v: Materiály pro stavbu, XVII r. / 4, Business Media CZ, Praha, 2011, pp: 30-35.
Zatepľovanie a poruchy obvodových plášťov na báze pórobetónu
Sternová, Z., Briatka. P.
Zatepľovanie a poruchy obvodových plášťov na báze pórobetónu

Publikované v: Správa budov, V r./2, Jaga group, Bratislava, 2011, pp: 24-27
Tmavé fasády ETICS
Briatka, P, Sternová, Z.
Tmavé fasády ETICS

Publikované v: Projekt - Stavba, V r./1-2, Slovenská komora stavebných inžinierov, Bratislava, 2011, pp: 11--15
Možnosti transportu čerstvého betónu
Briatka, P.
Možnosti transportu čerstvého betónu

Publikované v: Stavebné materiály, VII r./ 3, Jaga group, Bratislava, 2011, pp: 36-39
Poruchy obvodových plášťov na báze pórobetónu
Briatka, P, Sternová, Z.
Poruchy obvodových plášťov na báze pórobetónu

Publikované v: Stavebné materiály, VII r./ 2, Jaga group, Bratislava, 2011, pp: 44-46
Priemyselné podlahy - chyby a sanácia
Briatka, P.
Priemyselné podlahy - chyby a sanácia

Publikované v: Materiály pro stavbu, XVII r. / 3, Business Media CZ, Praha, 2011, pp: 40-46
Úvod do ošetrovania betónu 2 - V zimnom období
Briatka, P.
Úvod do ošetrovania betónu 2 - V zimnom období

Publikované v: Materiály pro stavbu, XVII r. / 2, Business Media CZ, Praha, 2011, pp: 18-21
Zabezpečenie prác na spodnej stavbe
Briatka, P.
Zabezpečenie prác na spodnej stavbe

Publikované v: Stavebné materiály, VII r./ 1, Jaga group, Bratislava, 2011, pp: 22-25
Úvod do ošetrovania betónu 1 - V letnom období
Briatka, P.
Úvod do ošetrovania betónu 1 - V letnom období

Publikované v: Materiály pro stavbu, XVII r. / 1, Business Media CZ, Praha,2011, pp: 16-20
Šetriť energiu je „in“
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Úspora energií – odborná špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet, 04/2011
Bez poznania neexistuje pokrok
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Hospodárske noviny - príloha, 28. marec 2011
Obnova bytových domov a energetická certifikácia
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu, Verlag Dashöfer 2011
Aktuálne problémy súvisiace s procesom energetickej certifikácie budov
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Nebytové a bytové priestory, Verlag Dashöfer 2011
10.výročie Združenia pre zatepľovanie budov
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Eurostav 3/2011
Význam vhodného výberu prírodného kameňa pre dlažbu v administratívnych a polyfunkčných budovách
RNDr. Peter Rúžička, PhD., RNDr.Tatiana Durmeková, PhD., Ing.Jarmila Nováčiková, PhD.
Publikované v: Stavebné materiály 02/2011
Čo hrozí obvodovým plášťom na báze pórobetónu?
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD., Ing. Peter Briatka, Ing. Roman Horečný
Publikované v: Správa budov 01/2011
Požiadavky na stavebné výrobky pred ich zabudovaním do stavby
Ing. Daša Kozáková
Publikované v: Správa budov 01/2011
Chceme skvalitniť celý proces zmeny tepelnej ochrany budov
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Správa budov 01/2011
Články - 2010
Úlohy a poslanie Združenia pre zatepľovanie budov
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Dom a Byt č. 10/2010
Aspekty zabezpečenia kvality zateplenia obvodových plášťov
Prof.Ing.Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Dom a Byt č. 10/2010
Aspekty zabezpečenia kvality zateplenia obvodových plášťov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Aspekty zabezpečenia kvality zateplenia obvodových plášťov

Publikované v: Dom a Byt 10/2010
Realizácia podzemných tesniacich stien tryskovou injektážou
Briatka, P.
Realizácia podzemných tesniacich stien tryskovou injektážou

Publikované v: Stavba, XIII r. / 4, MF Media, Bratislava, 2010, pp: 40-45
Zimná betonáž
Briatka, P., Strigáčová, L.
Zimná betonáž

Publikované v: Eurostav, XVI r. / 11, Eurostav, Bratislava,2010, pp: 30-33
Ošetrovanie čerstvého betónu - 4. Konvenčný návrh ošetrovania pomocou ľahkého kameniva
Briatka, P., Makýš, P.
Ošetrovanie čerstvého betónu - 4. Konvenčný návrh ošetrovania pomocou ľahkého kameniva

Publikované v: Beton TKS, X r. / 6, Beton TKS, Praha, 2010, pp: 40-43
Vláknobetón - vlastnosti a možnosti
Briatka, P.
Vláknobetón - vlastnosti a možnosti

Publikované v: Materiály pro stavbu 3/2010
Doprava čerstvého betónu
Briatka, P.
Doprava čerstvého betónu

Publikované v: Materiály pro stavbu 6/2010
Hodnotenie vplyvu rozptýlenej výstuže na vlastnosti betónu
Briatka, P., Ševčík, P.
Hodnotenie vplyvu rozptýlenej výstuže na vlastnosti betónu

Publikované v: Beton TKS 2/2009
Ošetrovanie čerstvého betónu - 2. Superabsorpčné polyméry
Briatka, P., Makýš, P.
Ošetrovanie čerstvého betónu - 2. Superabsorpčné polyméry

Publikované v: Beton TKS 2/2010
Eliminácia vzniku trhlín betónu z dôvodu plastického zmrašťovania
Briatka, P.
Eliminácia vzniku trhlín betónu z dôvodu plastického zmrašťovania

Publikované v: Beton TKS 2/2010
Ošetrovanie čerstvého betónu - 3. Nasiaknuté ľahké kamenivo
Briatka, P., Makýš, P.
Ošetrovanie čerstvého betónu - 3. Nasiaknuté ľahké kamenivo

Publikované v: Beton TKS 3/2010
Reduction of Plastic Shrinkage Cracking in Concrete Pavements and Elimination of Maintenance Expenses
Briatka, P.
Reduction of Plastic Shrinkage Cracking in Concrete Pavements and Elimination of Maintenance Expenses

Publikované na: year2010.fehrl.org
Tmavé fasády – Áno, či Nie?!
Briatka, P, Sternová, Z.
Tmavé fasády – Áno, či Nie?!

Publikované v: Tepelná ochrana budov 1/2010
Elimination of the effect of water loss from concrete – Cracks within plastic state
Makýš, P., Briatka, P.
Elimination of the effect of water loss from concrete – Cracks within plastic state

Publikované v: proceedings Gradevinarstvo - Nauka i Praksa, 2010
Diagnostika fyzického stavu bytových domov po 10 rokoch a výskyt systémových porúch
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Správa budov 02/2010, Obnova bytových domov
Effect of NaCl on hydraulic properties of betonite and betonite – palygorskite mixture
J.Frankovská, S. Andrejkovičová, I. Janotka
Publikované v: Geosynthetics International, Vol. 17, 2010, No. 4, pp. 250 – 259
Metakaolin sand–blended-cement pastes: Rheology, hydration process and mechanical properties
Janotka, F. Puertas , M. Palacios , M. Kuliffayova , C. Varga
Publikované v: Construction and Building Materials 24 (2010) 791–802
Microstructure of Portland cement mortar amended by burnt kaolin sand
Ľ. Krajči, S. C. Moujmdar, M. Kuliffayová, I. Janotka
Publikované v: CTAS2009 Special Chapter, Akade´miai Kiado´, Budapest, Hungary 2010
Metakaolin and a promising addition for Portland cement
Janotka,I.;Puertas,F.;Palacios,M.;Varga,C.andKrajči,L.
Publikované v: MaterialesdeConstrucción(2010),doi: 10.10.3989/mc.2010.51509
Vláknobetón - vlastnosti a možnosti
Briatka, P.
Publikované v: Materiály pro stavbu, XVI.r. / 3, Business Media CZ, Praha, 2010, pp: 18-23
Aspekty zabezpečovania kvality zateplenia obvodových plášťov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Dom a Byt 10/2010
Energeticky nákladovo efektívne stavanie a obnovovanie budov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Stavebníctvo a Bývanie, Energetické alternatívy 10/2010
Porovnanie návrhov opatrení v tepelnej ochrane budov na úrovni budovy
Ing. Jana Bendžalová
Porovnanie návrhov opatrení v tepelnej ochrane budov na úrovni budovy

Publikované v: Zborník z konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb - Nákladovo optimálne opatrenia na úspory energie v budovách (24.3.2010, Bratislava)
Podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu (Vykonávacia vyhláška k zákonu o energetickej hospodárnosti budov)
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie, Verlag Dashofer, 06/2010
Príhovor pri otvorení CONECO 2010
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Stavebná revue, mimoriadne číslo 10/2010
Zatepľovanie na Slovensku
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Diskusné fórum, Eurostav 05/2010
Možnosti úspor tepla v pamiatkach
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., InJana Bendžalová, Ing. Štefan Bekeš, Ing. Veronika Jendeková
Publikované v: Revue Fasády 02/2010
Diagnostika fyzického stavu bytových domov po 10 rokoch a výskyt systémových porúch
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Správa budov 02/2010
Modul pružnosti základnej vrstvy ETICS
Ing. Peter Briatka, Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Modul pružnosti základnej vrstvy ETICS

Publikované v: Stavebnícka ročenka 2010 [pdf]
Ošetrovanie čerstvého betónu - strata vody z betónu
Ing. Peter Briatka, Ing. Peter Makýš, PhD.
Ošetrovanie čerstvého betónu - strata vody z betónu

Publikované v: Stavebnícka ročenka 2010 [pdf]
Modul pružnosti betónu
Ing. Patrik Ševčík, Ing. Iveta Najdená
Modul pružnosti betónu

Publikované v" Stavebnícka ročenka 2010 [pdf]
Zatepľovanie nie je len lepenie dosiek na fasádu
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD
Publikované v: Úspora energií 03/2010 (špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet)
Zatepľovanie má realizovať iba firma s licenciou
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Stavebné noviny, č.60/2010
Význam výberu a návrhu povrchovej úpravy ETICS
Ing. Peter Briatka, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Stavebnícka ročenka 2010
Bezporuchové zhotovenie zatepľovacieho systému
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Stavebné materiály 1-2/2010
Tmavé fasády – Áno, či nie?
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Tepelná ochrana budov 01/2010
Články - 2009
An Introduction to Thermodynamic Modeling, Thermal Analysis and Calorimetry. Review Paper
Mojumdar, S. C., Prasad, R., Sun, L., Venart, J. E. S., Eichhorn, S. H., Iqbal, M., Elkamel, A., Madhurambal, G., Meenakshisundaram, S., Varshney, K. G., Verenkar, V. M. S., Jona, E., Janotka, I., Ray, A., Chowdhury, B.
Publikované v: RESEARCH JOURNAL OF CHEMISTRY AND ENVIRONMENT, 2009, Vol. 13, No. 4, p. 86-103
Imperfection Measures of Eigen- and Periodic Modes of Axially Loaded Stringer-Stiffened Cylindrical Shell
Sadovský, Z. – ĎURICOVÁ, A. – Ivančo, V. – Kriváček, J.
Publikované v: Journal of Aerospacing Engineering (accepted 2009)
Skúsenosti zo skúšok tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov
Ďuricová A. – Ondik, S.
Publikované v: Metrológia a skúšobníctvo 2009
Navrhovanie oceľovo-betónových mostov podľa STN EN 1994-2 STU v Bratislave 2009
Ďuricová, A., Rovňák, M.
Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Stavebníctvo a bývanie, 12/2009
Nízkoenergetická úroveň výstavby je zákonom stanovená povinnosť
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: EUROREPORTplus, 11/2009
Tepelná ochrana budov ako faktor obnovy budov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Tepelná ochrana budov ako faktor obnovy budov

Publikované v: Dom a bývanie 11/2009 [pdf]
Príručka Technológa 1
Ing. Iveta Najdená
Príručka Technológa 1

SAVT, september 2009 [pdf]
Plastic Shrinkage Cracking in Internally Cured Mixtures Made with Pre-wetted Lightweight Aggregate
Ryan Henkensiefken, Peter Briatka, Dale Bentz, Tommy Nantung, Jason Weiss
Plastic Shrinkage Cracking in Internally Cured Mixtures Made with Pre-wetted Lightweight Aggregate

Concrete International XI/2009 [pdf]
Výber povrchovej úpravy ETICS
Ing. Peter Briatka, Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Výber povrchovej úpravy ETICS

Publikované v: Stavba 6/2009 [pdf]
Enhancing regulatory framework for energy efficiency in built environment - Podpora tvorby nového legislatívneho rámca pre hodnotenie energetickej hospodárnosti budov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Enhancing regulatory framework for energy efficiency in built environment - Podpora tvorby nového legislatívneho rámca pre hodnotenie energetickej hospodárnosti budov

Publikované na www.tsus.sk v rámci riešenia projektu s rovnomenným názvom pre Moldavsko a Kirgiszko financovaného zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).
Zatepľovanie ako súčasť významnej obnovy budov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Správa budov 6/2009
Systémová porucha obvodového plášťa
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Správa budov 5/2009
Systémová porucha vystupujúcich schodísk ZTB
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Správa budov 5/2009
Mimostavenisková doprava čerstvého betónu a vplyv teploty prostredia
Ing. Peter Briatka
Mimostavenisková doprava čerstvého betónu a vplyv teploty prostredia

Publikované v: BETON TKS 4/2009 [pdf]
Penový polystyrén z pohľadu jeho uplatnenia v zatepľovacích systémoch
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Dom a byt 4/2009
Nedostatky v systémoch ETICS zistené pri inšpekčnej činnosti
Ing. Štefan Král
Nedostatky v systémoch ETICS zistené pri inšpekčnej činnosti

Publikované v: Správa budov 3/2009 [pdf]
Požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie tepelnej ochrany obvodových plášťov budov zateplením
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie tepelnej ochrany obvodových plášťov budov zateplením

Publikované v časopise Správa budov 3/2009 [pdf]
Právne a technické predpisy súvisiace s energetickou hospodárnosťou budov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Publikované v: Správa budov 2/2009
Energetická certifikácia budov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Energetická certifikácia budov

Publikované v: Eurostav 1-2/2009 [pdf]
Metodika návrhu sanácie priemyselných podláh
Ing. Peter Briatka
Metodika návrhu sanácie priemyselných podláh

Publikované v: STAVBA 10/2008 [pdf]
Dodatočná tepelná ochrana
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Dodatočná tepelná ochrana

Publikované v: DOM a BÝVANIE [pdf]
Vnútrostavenisková doprava čerstvého betónu čerpadlami
Ing. Peter Briatka
Vnútrostavenisková doprava čerstvého betónu čerpadlami

Publikované v: STAVBA 1-2/2008 [pdf]

Návrat na úvodnú stránku