Odstránenie systémových porúch

Systémová porucha bytového domu je porucha, ktorú nezavinili užívatelia bytov, ale má pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby, alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby.

Systémové poruchy podľa súčasne platných predpisov je možné odstrániť s podporou štátu 2 spôsobmi:

 1. Dotácia prostredníctvom zákona č. 134/2013 Z. z. – Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z.
 2. Úver zo ŠFRB prostredníctvom zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým sa ruší zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Rušia sa aj súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, t.j. nariadenie vlády SR č. 432/2007 Z. z. a vyhláška MVRR SR č. 582/2007 Z. z.

Zoznam systémových porúch bytového domu:

 1. porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu (najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA);
  porucha_a-1porucha_a-2
 2. porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu (najmä T06B KE);
 3. porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu (najmä ZTB, BA-BC, BA NKS-S);
  porucha_c-1porucha_c-2
 4. porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu (najmä ZT) ;
  porucha_d-1porucha_d-2
 5. porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu (T08B);
  porucha_e-1porucha_e-2
 6. porucha balkónov a lodžií bytového domu (najmä T-11 až T-16, T01B až T03B, BA);
  porucha_f
 7. porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu (najmä LB, MB);
  porucha_g-1porucha_g-2
 8. porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu (najmä P1.15, SpM-P1.15, PS 82, BA NKS-S);
  porucha_h-1porucha_h-2
 9. porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu (najmä P1.14, SpM-P1.14, PS 82, P1.24);
 10. porucha atiky bytového domu (najmä PS 82 PP);
 11. porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu (PV-2);
 12. porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu (BA NKS-S)
  porucha_l-1porucha_l-2

V rámci ústavu sa v uvedenej oblasti špecializuje pracovisko VVÚPS-NOVA.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Telefón: +421 2 49228 102
E-mail: info@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku