Profil TSÚS

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. je následníckou organizáciou príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav stavebný, š.p.o. Ústav je zapísaný Okresným úradom Bratislava pod č. OVVS-674/55/2002/NO v registri neziskových organizácií dňa 4.11.2002. Začiatky ústavu však siahajú až do roku 1953, odkedy jeho pracovníci skúšajú a posudzujú vhodnosť a kvalitu stavebných výrobkov a poskytujú ďalšie odborné služby v oblasti stavebníctva. Od roku 2004 ústav poskytuje svoje služby vo väčšej miere aj zahraničným výrobcom stavebných výrobkov. V súčasnosti pôsobí na riaditeľstve, špecializovanom útvare a  v ôsmich pobočkách ústavu v Bratislave, Novom Meste nad Váhom, Nitre, Zvolene, Žiline, Košiciach, Prešove a Tatranskej Štrbe priemerne 108 zamestnancov.

Zakladateľmi ústavu ako neziskovej organizácie sú Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (v súčasnosti Ministerstvo dopravy SR) a skupina zamestnancov ústavu. Zakladatelia ovplyvňujú činnosť ústavu prostredníctvom Správnej rady a Dozornej rady. Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie menuje Správna rada. Štatút neziskovej organizácie zaručuje ústavu nestrannosť a nezávislosť, ktorá je ďalej zvýraznená Deklaráciou nezávislosti ústavu.

Ústav pôsobí predovšetkým v regulovanej sfére podľa príslušných zákonov ako autorizovaná a notifikovaná osoba na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov širokého spektra stavebných výrobkov, ďalej ako autorizovaná osoba na technické posudzovanie resp. orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA, ktoré vydávajú národné (SK TP) resp. európske (ETA) technické posúdenia pre stavebné výrobky, autorizovaná osoba na overovanie meradiel a ako znalecká organizácia v odbore stavebníctvo. Od roku 2009 je ústav spôsobilý aj na vykonávanie energetickej certifikácie budov.

Kladie sa však stále väčší dôraz na činnosti v neregulovanej sfére. Okrem tradičných služieb akreditovaného skúšobného a metrologického laboratória, vrátane merania hluku a vibrácií, akreditovaný certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov. Akreditovaný inšpekčný orgán typu A je aktívny predovšetkým pri vydávaní licencií na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, predovšetkým zhotoviteľom tepelnoizolačných systémov ETICS.

Vďaka expanzii ústavu v roku 2009 sa ponuka neregulovaných aktivít rozšírila aj o výskumné, vývojové a projekčné činnosti. Výskum a vývoj je orientovaný predovšetkým na tepelnú ochranu a obnovu budov a energetickú hospodárnosť budov. Táto činnosť je koordinovaná úsekom riaditeľky a významnou mierou sa na nej podieľa útvar VVÚPS-NOVA, ktorý je tiež aktívny v projektovaní obnovy budov – zateplenie a odstraňovanie systémových porúch a v energetickej certifikácii. 


 

Návrat na úvodnú stránku