Časté otázky

Ak nižšie nenájdete otázku podobnú Vašej, alebo sa Vám odpoveď javí ako nedostatočná, tak nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@tsus.sk
 

Upozornenie: Odpovede sú vyjadrením stanovísk Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. Nie je ich možné a priori považovať za záväzný výklad súvisiacich právnych predpisov. Odpovede sú zostavené pracovníkmi ústavu, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe predmetnej legislatívy, a ktorí zastupujú Slovensko v orgánoch zriadených podľa CPR, konkrétne v poradnej skupine notifikovaných osôb (AG-NB) a v organizácii združujúcej orgány technického posudzovania (EOTA).

Vysvetlivky:
CPR - Construction Products Regulation (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS v platnom znení.
CPD - Construction Products Directive (Smernica Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky.

 • Aké nové povinnosti kladie CPR na výrobcu pred uvedením stavebného výrobku na trh?
  V porovnaní s povinnosťami podľa CPD ide o vydanie vyhlásenia o parametroch, namiesto vyhlásenia zhody podľa CPD, pričom vyhlásenie o parametroch musí obsahovať deklarovanie parametru aspoň jednej podstatnej vlastnosti aj keď to členský štát, pre ktorého trh je výrobok určený nepožaduje. Inými slovami, využitie možnosti NPD (No Performance Determined – parameter neurčený) pre všetky podstatné vlastnosti podľa harmonizovanej normy nie je povolené. Následne po vydaní vyhlásenia o parametroch musí byť výrobok etiketovaný označením CE, ktoré je už podľa CPR povinne vyžadované všetkými členskými štátmi.
 • Stačí sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke?
  Áno, ak výrobca splní podmienky dané DELEGOVANÝM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 157/2014 z 30. októbra 2013. Viac .... Nariadenie č. 157/2014.
 • Ak už výrobca uviedol stavebný výrobok na trh do 1.7.2013, t.j. v čase platnosti CPD a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, čo musí urobiť, aby mohol ďalej sprístupňovať (dávať) tento výrobok na trh?
  Ak dáva na trh rovnaký výrobok a certifikát je stále platný (týka sa len systémov preukazovania zhody 1+, 1 a 2+) robí to isté, ako do 1.7.2013. Musí však, nahradiť vyhlásenie zhody podľa CPD vyhlásením o parametroch podľa CPR a príslušne modifikovať označenie CE. V prípade systémov 1+, 1 a 2+, premenovaných v CPR na systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (angl. skratka AVCP – Systems of Assesssment and Verification of Constancy of Performance), notifikovaná osoba naďalej vykonáva dohodnuté priebežnédohľady a v prípade systému 1+ aj kontrolné skúšky, pričom nie je povinná vydať revidovaný certifikát podľa CPR. Môže tak však urobiť z vlastnej vôle, alebo na požiadanie výrobcu.
 • Kedy sa výrobca riadi podľa CPR, a kedy podľa (nového) zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov (ďalej iba "vyhláška č. 162/2013 Z. z.") ?
  Ak sa na výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo ETA, postupuje podľa CPR. Ak sa výrobok nachádza v niektorej skupine výrobkov prílohy č. 1 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. a na výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma alebo ETA, postupuje podľa zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Aký je rozdiel medzi ETA (European Technical Approval - Európske technické osvedčenie) vydaných podľa CPD a ETA (European Technical Assessment - Európske technické posúdenie) podľa CPR?
  V ETA podľa CPD sa posudzovali všetky relevantné vlastnosti vo vzťahu k zamýšľanému použitiu. V ETA podľa CPR sa posudzujú len tie vlastnosti, na ktorých sa dohodol výrobca s orgánom technického posudzovania (angl. skratka TAB – Technical Assessment Body), a ktorých parametre si výrobca želá deklarovať ako relevantné vo vzťahu k zamýšľanému použitiu.
 • Je ETA povinná?
  Nie je tak, ako nebola ani podľa CPD.
 • Aká je výhoda byť držiteľom ETA?
  Výrobca má právo avšak i povinnosť, ak už je držiteľom ETA, vydať vyhlásenie o parametroch a následne etiketovať výrobok označením CE, ktorým demonštruje súlad a nemennosť parametrov výrobku s požiadavkami organizácie EOTA (European Organization for Technical Assessment) formulovanými v príslušnom EAD (European Assessment Document), schváleným Komisiou, ktorý má štatút harmonizovanej technickej špecifikácie. Preto je takýto výrobok akceptovaný orgánmi trhového dohľadu každého členského štátu a spravidla aj odberateľmi v celej EÚ.
 • Je SK technické posúdenie podľa zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov povinné?
  Je povinné pre výrobky, ktoré patria do niektorej skupiny stavebných výrobkov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. avšak neexistujú pre ne harmonizované normy ani určené normy a na konkrétny výrobok konkrétneho výrobcu nebolo vydané európske technické posúdenie (ETA).
Návrat na úvodnú stránku