Tepelná ochrana a energetická hospodárnosť budov

  • Konzultačná a expertízna činnosť, spracovanie štúdií v oblasti tepelnej ochrany a energie budov.
  • Tepelnotechnické posudky stavebných konštrukcií a projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov podľa Zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Nákladová optimalizácia návrhu opatrení na úsporu energie v oblasti energetickej hospodárnosti budov – viac Informačný list č. 14, obr. 1
  • Energetická certifikácia budov – viac Informačný list č. 17
  • Prevádzkové energetické hodnotenie potreby energie na vykurovanie budov z nameranej spotreby energie.
  • Vyhodnotenie úspor z nameranej spotreby energie pre vykurovanie budov podľa STN 730550 a Národnej prílohy k STN EN 15603/NA - viac obr. 2
  • Stanovenie príčin vzniku plesní, meranie a hodnotenie stavu vnútorného prostredia z hľadiska hygienických nedostatkov – viac Informačný list č. 15
  • Stavebná fyzika - návrh a posúdenie stavebných konštrukcií a ich detailov z hľadiska stavebnej tepelnej techniky – viac obr. 3
  • Technické audity budov v rozsahu „due diligence“, posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska energetickej hospodárnosti budov
  • Štúdie o fonde budov
 
Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Telefón: +421 2 49228 102
E-mail: info@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku