Autorizácie a notifikácie

Notifikované orgány pre regulovanú oblasť výrobkov s označením CE

Orgán technického posudzovania – člen EOTA (European Organization for Technical Assessment – Európska organizácia pre technické posudzovanie) oprávnený vydávať Európske technické posúdenia (ETA) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (ďalej len CPR).
Notifikovaná osoba č. 1301 (rozsah notifikácie v NANDO) - podľa CPR na certifikáciu nemennosti parametrov, certifikáciu zhody systému riadenia výroby a ako skúšobné laboratórium.
 

Autorizované osoby

Autorizovaná osoba TP04 na technické posudzovanie stavebných výrobkov (na ktoré sa nevzťahuje označenie CE) podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 133/2013 Z. z.)
Autorizovaná osoba SK04 na certifikáciu nemennosti parametrov, certifikáciu zhody systému riadenia výroby stavebných výrobkov a ako skúšobné laboratórium podľa zákona č. 133/2013 Z. z. (rozsah autorizácie na stránke MD SR).
Autorizovaná osoba na overovanie určených meradiel, a to tvrdomerov na betón, napínacích zariadení na predpätý betón, silomerných strojov, skúšobných sít a oceľových meračských pásiem.
 

Ďalšie oprávnené orgány

Znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, a to pre odvetvia: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 02 00 Dopravné stavby, 37 06 00 Stavebná fyzika, 37 07 00 Statika stavieb, 37 11 00 Stavebný materiál a 37 13 00 Poruchy stavieb.
Odborne spôsobilá osoba na meranie hluku a vibrácií.
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Návrat na úvodnú stránku