Kalibrácia a overovanie meradiel

Kalibrácia a overovanie meradiel


Spôsobilosť ústavu resp. jeho metrologického laboratória vykonávať kalibrácie je oficiálne uznaná osvedčením o akreditácii č. K-018 z 20. decembra 2019 vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou. Akreditované sú kalibrácie týchto pracovných meradiel:

 • Posuvné meradlá
 • Číselníkové odchýlkomery
 • Elektrické snímače dĺžky
 • Oceľové meračské pásma
 • Ručné laserové dĺžkomery
 • Silomery, dynamometre
 • Harfové sitá
 • Tvrdomery na betón Silver Schmidt
 • Prístroje na meranie obsahu vzduchu v čerstvom betóne
 • Ľahké dynamické dosky


Metrologické laboratórium je autorizované na overovanie určených meradiel podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodnutím o autorizácii č. UNMS/02245/2019-900/008893/2019 z 25.7.2019 vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M75. Metrologické laboratórium overuje tieto druhy určených meradiel:

 • Skúšobné sitá z drôtenej tkaniny, dierovaného plechu a elektroformovanej fólie
 • Silomerné stroje
 • Napínacie zariadenia na predpätý betón
 • Tvrdomery na betón, typ Schmidt
 • Oceľové meračské pásma - kovové materializované dĺžkové miery


Cenník metrologických služieb

 

Kontakt pre kalibrácie a overovanie meradiel:

Ing. Marián Hatala
Telefón: +421 2 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: hatala@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku