TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Výzva na nomináciu člena dozornej rady neziskovej organizácie

Vážený pán, vážená pani!
Zakladateľ, fyzická osoba TSÚS, n.o.

Fyzické osoby uvedené v zakladacej listine TSÚS, n. o. sú jedným zo zakladateľov neziskovej organizácie Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Tento zakladateľ má troch zástupcov v dozornej rade. V&nsúčasnosti je to Ing. Michal Bačuvčík a Ing. Peter Kyselica.
Vzhľadom na to, že v decembri 2020 boli zvolení iba dvaja zástupcovia zakladateľa TSÚS, n. o. do dozornej rady, dovoľujem si Vás požiadať o nominovanie osoby, ktorá by mohla byť správnou radou zvolená za riadneho člena dozornej rady na ďalšie volebné obdobie 2020 - 2023.

Nomináciu prosím doručiť najneskôr do 06.04.2021 na mailové adresy: sevcik@tsus.sk a info@tsus.sk.
V predmete správy uveďte NOMINÁCIA DR a v správe uveďte meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt pre prípadné overenie totožnosti zakladateľa.

Nominácia môže obsahovať návrh maximálne jedného člena dozornej rady.

Pripravované odborné akcie

Odborný seminár: Aktuálne problémy obnovy budov zhotovovaním ETICS

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Aktuálne problémy obnovy budov zhotovovaním ETICS“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejším problémom z praxe v uvedenej oblasti.

S ohľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa seminár bude konať online prostredníctvom videokonferencie Zoom v dňoch 11.03.2021 a 15.03.2021 (podľa výberu) v čase 09:30 – 12:00.

Pozvánku na podujatie s podrobným programom a organizačnými pokynmi nájdete tu a záväznú prihlášku na stiahnutie nájdete tu.


EAE AWARD

Organizácia EAE (European Association for ETICS) pripravuje prvý ročník ceny EAE Award, ktorej cieľom je preukázať, že energeticky efektívne budovy a vynikajúca architektúra môžu ísť ruka v ruke. EAE chce odmeňovať presvedčivé technické, ekologické a estetické riešenia, pričom ocenené projekty budú použité na ďalšiu propagáciu výhod energeticky efektívnych obvodových plášťov kombinovaných s ich pôsobivým architektonickým riešením.
Týmto vás chceme povzbudiť na zapojenie sa do uvedenej súťaže, čím prispejete k dôležitej a účinnej propagácii obnovy a zatepľovania budov a zároveň umožníte prezentovať najlepšie projekty aj na medzinárodnej úrovni. Podrobnejšie informácie nájdete TU a pozvánku TU. Prihlášky sa uzatvárajú 31.01.2021 a slávnostné vyhlásenie výsledkov prvého ročníka súťaže bude vyvrcholením programu 5. Európskeho fóra ETICS 2021, ktoré sa uskutoční v Prahe 16. septembra 2021.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU – zmena termínu konania

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.

Konferencia sa bude tradične konať vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria, vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením COVID-19 v zmenenom termíne 14.-16. novembra 2021.

Pri zabezpečovaní ubytovania je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB21". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).

Pozvánku na konferenciu nájdete TU a záväznú prihlášku TU.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

11.02.2021
Ku dňu 15.02.2021 sa vydali aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – 9. vydanie.
Zároveň sa aktualizovali aj kombinované prílohy k Podmienkam na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a Podmienkami na udeľovanie licencií na zhotovovanie balkónových, lodžiových a terasových systémov.


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

11.01.2021
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) (ďalej iba „podmienky“).
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Vzhľadom na pripravovanú zmenu podmienok prosíme o vyplnenie upraveného tlačiva, ktoré sa uvádza v prílohe č. 13: Rozsah zhotovenia ETICS pri obnove a výstavbe rodinných a bytových domov a nebytových budov.
Informácie treba zaslať do 31. januára 2021 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2020.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2021.
novorocenka  
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Súčasne si vás dovoľujeme upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 23.12.2020 – 08.01.2021 hromadnú dovolenku.


INFORMÁCIA ORGÁNU TECHNICKÉHO POSUDZOVANIA (TAB) PRE VÝROBCOV, DRŽITEĽOV ETA /SK TP

19.11.2020
EK publikovala 29.10.2020 EAD-y, ktoré nahrádzajú dokumenty doteraz používané pre ETA a SK TP.

Pre všetky EAD-y konvertované v publikovaných EAD-och platí, že už nebude možné vydávať ETA / SK TP podľa ETAG 004, ETAG 005, ETAG 007, ETAG 017, ETAG 019, ETAG 022, ETAG 028, ETAG 030 a ETAG 032. Všetky tieto ETAG-y boli nahradené novými EAD-mi publikované Európskou komisiou 29.10.2020.
Vzhľadom k tomu, že neexistuje prechodné obdobie medzi ETAG a jeho konverziou na EAD, nie je možné vydávať ETA a SK TP od 29.10.2020 podľa ETAG-ov, ale len podľa príslušných EAD-ov.

Vydané ETA / SK TP podľa ETAG-ov (ETAG 004, ETAG 005, ETAG 007, ETAG 017, ETAG 019, ETAG 022, ETAG 028, ETAG 030 a ETAG 032) pred dátumom 29.10.2020 ostávajú v platnosti. V prípade požiadaviek výrobcov/držiteľov ETA / SK TP o ich modifikáciu, TSÚS bude postupovať podľa postupov uvedených výlučne v EAD. Pri modifikácií ETA /SK TP sa číslo dokumentu nemení, mení sa len číslo verzie (napr. ETA 20/0063-verzia 02).

Zoznam nových EAD-ov s odkazom na príslušný ETAG je uverejnený v Official Journal of the European Union.


INFORMÁCIA PRE ZHOTOVITEĽOV ETICS

19.11.2020
EK publikovala 29.10.2020 EAD-y, ktoré nahrádzajú dokumenty doteraz používané pre ETA a SK TP.
Medzi publikovanými EAD-mi je zaradený i Európsky Hodnotiaci dokument EAD 040083-00-0404 na „Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou“, ktorý plne nahrádza dokument ETAG 004: 2013 pri vydávaní ETA / SK TP na ETICS.
Vzhľadom k tomu, že neexistuje prechodné obdobie medzi ETAG a jeho konverziou na EAD, nie je možné vydávať ETA a SK TP od 29.10.2020 podľa ETAG 004, ale len podľa EAD 040083-00-0404.

Vydané ETA / SK TP podľa ETAG-u ETAG 004 pred dátumom 29.10.2020 ostávajú v platnosti. V prípade požiadaviek výrobcov/držiteľov ETA / SK TP o ich modifikáciu, TSÚS bude postupovať podľa postupov uvedených výlučne v EAD 040083-00-0404. Pri modifikácií ETA /SK TP sa číslo dokumentu nemení, mení sa len číslo verzie (napr. ETA 20/0063-verzia 02).

Zoznam nových EAD-ov s odkazom na príslušný ETAG (vrátane ETAG 004) je uverejnený v Official Journal of the European Union.


Všetky aktuality >>>