TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

VÝZVA PRE ZAKLADATEĽOV TSÚS, n.o.

Vzhľadom na to, že od 19.10.2021 platí zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení zákonov, kde sa Čl. II mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, podľa § 37ad doterajšie funkčné obdobie členov správnej rady, vrátane predsedu správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom, ak vklad štátu pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, zaniká 1. novembra 2021. Zakladatelia neziskových organizácií založených štátom, ak vklad štátu pri ich založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, vymenujú nových členov správnych rád tak, aby ich funkčné obdobie začalo plynúť najneskôr od 2. novembra 2021.
Čítaj viac...

Pripravované odborné akcie

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sa môže konferencia uskutočniť formou online o čom Vás budeme informovať v druhej polovici októbra. O čom Vás budeme informovať. Konferencia sa uskutoční v termíne 14. – 16. novembra 2021.

Pri zabezpečovaní ubytovania je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB21". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).

Pozvánku na konferenciu nájdete na stiahnutie TU, záväzná prihláška na stiahnutie TU.
Tešíme sa na Vašu účasť.

FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

Vážení záujemcovia,
radi by sme Vás touto cestou pozvali na každoročne organizované Fórum slovenského stavebníctva, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2021 od 9.00 do 13.50 hod. v Hoteli Tatra Bratislava, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava. Garantom podujatia je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Cieľom diskusného fóra je zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov ako aj odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.
Problematika zamerania diskusného fóra je rozdelená na jednotlivé panely:

Podujatie je určené:
všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a samozrejme členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA. Ako spoluorganizátor a odborný garant Vás poprosíme o bezplatnú registráciu na https://www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-prezidenta-a-zvazu/17736-forum-slovenskeho-stavebnictva-2021 , kde sa dozviete viac informácií o konanej akcii.
Pozvánku na podujatie spolu s programom a registračný list nájdete TU.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

30. ROKOV ZATEPĽOVANIA A OBNOVY BUDOV NA SLOVENSKU

10.09.2021
Dnes je to presne 30. rokov čo sa začala na Slovensku oficiálne uskutočňovať obnova budov najmä tepelnou ochranou zatepľovaním na základe prijatia programového vyhlásenia Uznesenia vlády SR č. 493 z 10. septembra 1991. Uskutočňovanie zatepľovania budov súviselo s vytvorením nástrojov finančnej podpory poskytovanej na základe Smernice postupov a technických podmienok dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, ktorú v októbri toho roka vypracovalo Ministerstvo výstavby a stavebníctva (MVS SR).
Uznesenie vlády vychádzalo z uvedomenia si skutočnosti, že bytový fond v SR podľa vtedy platných technických noriem a predpisov, už nevyhovuje sprísneným požiadavkám a vykazuje vysoké tepelné straty, ale aj iné nedostatky spôsobené technickým a technologickým riešením pôvodnej výstavby, ale aj zanedbanou údržbou. Vláda preto schválila Dlhodobý program dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, najmä panelových, so špecifikovanou finančnou účasťou štátu, ktorú riešil samostatný predpis MF SR.
TSÚS a VVÚPS-NOVA (ako dva rôzne subjekty v tom období, od roku 2009 iba TSÚS, n. o.) sa podieľali na vytváraní podmienok a stanovení požiadaviek navrhovania a uskutočňovania zatepľovania, obnovy budov a znižovania potreby energie v budovách nadväzujúcich na výsledky výskumu a vývoja, ako aj výsledky z realizácie pilotných a demonštračných projektov.
TSÚS nepretržite pôsobí v oblasti zatepľovania a obnovy (certifikácia stavebných výrobkov, technické posudzovanie ETICS, inšpekčná činnosť na stavbách, technická normalizácia, projektovanie atď.)

30. rokov zatepľovania a obnovy budov na Slovensku
Pilotný projekt zatepľovania a znižovania spotreby energie Bratislava-Kramáre, 332 b.j. (1991-1994)
https://www.asb.sk/stavebnictvo/zateplenie/25-rokov-zateplovania-na-slovensku; 20.09.2016


NEPOVINNÁ CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

16.08.2021
Ku dňu 10. augusta 2021 sa aktualizovali Pravidlá CV/TSUS/05 na nepovinnú certifikáciu výrobku Suché maltové zmesi a pasty na báze anorganických spojív na lepenie tepelnoizolačných dosiek a uloženie výstužnej mriežky a penové lepidlá (PUR) na lepenie tepelnoizolačných dosiek k podkladu.
Do nového znenia Pravidiel sa zapracovali požiadavky harmonizovanej technickej špecifikácie EAD 040083-00-0404 Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou.
Všetkým držiteľom certifikátu uvedeného výrobku podľa Pravidiel CV/TSUS/05 zašle TSÚS list s informáciami o postupe pri zmene vydaných certifikátov.


Všetky aktuality >>>