TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE VÝROBCOV A ZHOTOVITEĽOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

Nadväzne na mimoriadnu situáciu v SR prijal TSÚS, n. o. opatrenia na ochranu zamestnancov TSÚS, n. o., ale aj našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Aj v tejto náročnej dobe chcú pracovníci TSÚS, n. o. poskytovať svojim zákazníkom služby v plnom rozsahu a bez zbytočných časových sklzov. TSÚS, n. o. z tohto dôvodu prijal dočasne, t. j. na dobu platnosti opatrení na ochranu zdravia a na zabránenie šírenia koronavírusu, upravené postupy na vykonávanie inšpekcií a dohľadov vo výrobniach stavebných výrobkov v regulovanej oblasti, stavebných výrobkov a im podobných výrobkov v neregulovanej oblasti a na vykonávanie inšpekcií na stavbách pri vykonávaní špeciálnych stavebných prác (napr. ETICS).

Možnosti vykonávania inšpekčných činností vo výrobniach sa uvádzajú v Informácii pre výrobcov a možnosti vykonávania inšpekčných činností na stavbách pri zhotovovaním špeciálnych stavebných prác sa uvádzajú v Informácii pre zhotoviteľov.

Prijatím týchto postupov chceme preklenúť dobu, po ktorú nie je možné vykonávať inšpekčné činnosti doteraz uplatňovanými postupmi, a prispieť tak k úspešnej spolupráci s Vami.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a prajeme veľa zdravia.


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
nadväzne na mimoriadnu situáciu v SR prijal TSÚS, n.o. opatrenia na ochranu zamestnancov TSÚS, n. o., ale aj našich zákazníkov a obchodných partnerov. Všetci pracovníci ústavu sú pre zákazníkov a obchodných partnerov k dispozícii. Príslušných riešiteľov môžete zastihnúť na priamych telefónnych linkách, e-mailoch alebo na mobilných telefónnych číslach. Nepretržite je zabezpečená mailová komunikácia s námestníkmi a riaditeľmi pobočiek http://www.tsus.sk/o_tsus/kontakty.php.

Riaditeľka TSÚS, n.o., prof. Ing. Z. Sternová je zastihnuteľná kedykoľvek e-mailom aj telefonicky (sternova@tsus.sk, tel. č.: 0905 620 759).

V našich laboratóriách sa uskutočňujú skúšky podľa uzavretých dohôd so zákazníkmi. Veľmi sa ospravedlňujeme, ale je zakázaný vstup návštev do našich budov. Odovzdanie vzoriek na skúšky je potrebné dohodnúť s riaditeľmi príslušných pracovísk v jednotlivých lokalitách Slovenska.

Za prípadné vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme. Vynasnažíme sa však splniť všetky dohodnuté práce v čo najkratšom možnom termíne. Rovnako dúfame, že aj z Vašej strany budú splnené všetky dohodnuté podmienky úspešnej spolupráce.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a prajeme veľa zdravia a síl.


Pripravované odborné akcie

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019 (pozri TU).


Aktuálne informácie pre zákazníkov

Výsledky porovnávacích skúšok laboratórií skúšania cementu

12.06.2020
TSÚS publikuje výsledky porovnávacích skúšok laboratórií v správe: „Cement Ring Tests 2020“ final report, No.: 20-20-0033, ktorú môžete získať tu. Prílohu k správe získate tu.

Porovnávacích skúšok „Cement Ring Test 2020“ sa zúčastnilo 22 laboratórií vrátane laboratórií pracujúcich v priemysle stavebných materiálov a laboratórií fungujúcich ako nezávislé testovacie ústavy.


Akreditácia Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o.

27.01.2020
Oznamujeme Vám, že pracovníci Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o. úspešne zvládli prechod na požiadavky novej STN EN ISO/IEC 17025: 2018, čoho dôkazom sú vydané akreditačné osvedčenia Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) k dátumu 20.12.2019.
V rozsahu akreditácie Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o. pribudli tieto skúšky vykonávané v akreditovanom režime:

Skúšky opätovne zaradené do akreditácie: Osvedčenia o akreditácií č. S-045 (pre skúšobné laboratórium) a č. K-018 (pre metrologické laboratórium) s platnosťou do 20.12.2024, sú uvedené tu.


UPOZORNENIE pre výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov

24.01.2020
Upozorňujeme všetkých výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov, že bola zverejnená Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 17/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.
Účinnosť vyhlášky je od 1. marca 2020.
Text vyhlášky ...


Všetky aktuality >>>