TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

30. rokov zatepľovania a obnovy budov na Slovensku

10.09.2021
Dnes je to presne 30. rokov čo sa začala na Slovensku oficiálne uskutočňovať obnova budov najmä tepelnou ochranou zatepľovaním na základe prijatia programového vyhlásenia Uznesenia vlády SR č. 493 z 10. septembra 1991. Uskutočňovanie zatepľovania budov súviselo s vytvorením nástrojov finančnej podpory poskytovanej na základe Smernice postupov a technických podmienok dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, ktorú v októbri toho roka vypracovalo Ministerstvo výstavby a stavebníctva (MVS SR).
Uznesenie vlády vychádzalo z uvedomenia si skutočnosti, že bytový fond v SR podľa vtedy platných technických noriem a predpisov, už nevyhovuje sprísneným požiadavkám a vykazuje vysoké tepelné straty, ale aj iné nedostatky spôsobené technickým a technologickým riešením pôvodnej výstavby, ale aj zanedbanou údržbou. Vláda preto schválila Dlhodobý program dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, najmä panelových, so špecifikovanou finančnou účasťou štátu, ktorú riešil samostatný predpis MF SR.
TSÚS a VVÚPS-NOVA (ako dva rôzne subjekty v tom období, od roku 2009 iba TSÚS, n. o.) sa podieľali na vytváraní podmienok a stanovení požiadaviek navrhovania a uskutočňovania zatepľovania, obnovy budov a znižovania potreby energie v budovách nadväzujúcich na výsledky výskumu a vývoja, ako aj výsledky z realizácie pilotných a demonštračných projektov.
TSÚS nepretržite pôsobí v oblasti zatepľovania a obnovy (certifikácia stavebných výrobkov, technické posudzovanie ETICS, inšpekčná činnosť na stavbách, technická normalizácia, projektovanie atď.)

30. rokov zatepľovania a obnovy budov na Slovensku
Pilotný projekt zatepľovania a znižovania spotreby energie Bratislava-Kramáre, 332 b.j. (1991-1994)
https://www.asb.sk/stavebnictvo/zateplenie/25-rokov-zateplovania-na-slovensku; 20.09.2016


Pripravované odborné akcie

EAE AWARD

Organizácia EAE (European Association for ETICS) pripravuje prvý ročník ceny EAE Award, ktorej cieľom je preukázať, že energeticky efektívne budovy a vynikajúca architektúra môžu ísť ruka v ruke. EAE chce odmeňovať presvedčivé technické, ekologické a estetické riešenia, pričom ocenené projekty budú použité na ďalšiu propagáciu výhod energeticky efektívnych obvodových plášťov kombinovaných s ich pôsobivým architektonickým riešením.
Týmto vás chceme povzbudiť na zapojenie sa do uvedenej súťaže, čím prispejete k dôležitej a účinnej propagácii obnovy a zatepľovania budov a zároveň umožníte prezentovať najlepšie projekty aj na medzinárodnej úrovni. Podrobnejšie informácie nájdete TU a pozvánku TU. Prihlášky sa uzatvárajú 31.01.2021 a slávnostné vyhlásenie výsledkov prvého ročníka súťaže bude vyvrcholením programu 5. Európskeho fóra ETICS 2021, ktoré sa uskutoční v Prahe 16. septembra 2021.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU – zmena termínu konania

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.

Konferencia sa bude tradične konať vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria, vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením COVID-19 v zmenenom termíne 14.-16. novembra 2021.

Pri zabezpečovaní ubytovania je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB21". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).

Pozvánku na konferenciu nájdete TU a záväznú prihlášku TU.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

NEPOVINNÁ CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

16.08.2021
Ku dňu 10. augusta 2021 sa aktualizovali Pravidlá CV/TSUS/05 na nepovinnú certifikáciu výrobku Suché maltové zmesi a pasty na báze anorganických spojív na lepenie tepelnoizolačných dosiek a uloženie výstužnej mriežky a penové lepidlá (PUR) na lepenie tepelnoizolačných dosiek k podkladu.
Do nového znenia Pravidiel sa zapracovali požiadavky harmonizovanej technickej špecifikácie EAD 040083-00-0404 Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou.
Všetkým držiteľom certifikátu uvedeného výrobku podľa Pravidiel CV/TSUS/05 zašle TSÚS list s informáciami o postupe pri zmene vydaných certifikátov.


AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

01.05.2021
Odo dňa 01.05.2021 platí Dodatok č. 1 k Podmienkam na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – 9. vydanie. Dodatok mení vzor zmluvy o udelenie licencií a dopĺňa vzory dvoch typov dodatkov ku zmluve.


AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

11.02.2021
Ku dňu 15.02.2021 sa vydali aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – 9. vydanie.
Zároveň sa aktualizovali aj kombinované prílohy k Podmienkam na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a Podmienkami na udeľovanie licencií na zhotovovanie balkónových, lodžiových a terasových systémov.


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

11.01.2021
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) (ďalej iba „podmienky“).
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Vzhľadom na pripravovanú zmenu podmienok prosíme o vyplnenie upraveného tlačiva, ktoré sa uvádza v prílohe č. 13: Rozsah zhotovenia ETICS pri obnove a výstavbe rodinných a bytových domov a nebytových budov.
Informácie treba zaslať do 31. januára 2021 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2020.


Všetky aktuality >>>