TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2022.
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Súčasne si vás dovoľujeme upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 23.12.2021 – 07.01.2022 hromadnú dovolenku.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU – NOVÝ TERMÍN KONANIA

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sa 21. medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ neuskutoční v dňoch 14. až 16. novembra 2021, ale v novom termíne 2. až 4. februára 2022 v hoteli Patria, Štrbské Pleso. Prihlásiť účasť na konferenciu je možné do 15. januára 2022.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu „Tepelná ochrana budov 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“.

Pri zabezpečovaní ubytovania v novom termíne konania konferencie je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB21". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).

Pozvánku na konferenciu nájdete na stiahnutie TU, záväzná prihláška na stiahnutie TU. V prípade zaslanej záväznej prihlášky na pôvodný termín postačí potvrdiť prihlášku a uhradiť účastnícky poplatok.

Snahou organizátorov je fyzické stretnutie účastníkov v tradičnom prostredí konania tepelnotechnickej konferencie. Tešíme sa na Vašu účasť.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

30. ROKOV ZATEPĽOVANIA A OBNOVY BUDOV NA SLOVENSKU

10.09.2021
Dnes je to presne 30. rokov čo sa začala na Slovensku oficiálne uskutočňovať obnova budov najmä tepelnou ochranou zatepľovaním na základe prijatia programového vyhlásenia Uznesenia vlády SR č. 493 z 10. septembra 1991. Uskutočňovanie zatepľovania budov súviselo s vytvorením nástrojov finančnej podpory poskytovanej na základe Smernice postupov a technických podmienok dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, ktorú v októbri toho roka vypracovalo Ministerstvo výstavby a stavebníctva (MVS SR).
Uznesenie vlády vychádzalo z uvedomenia si skutočnosti, že bytový fond v SR podľa vtedy platných technických noriem a predpisov, už nevyhovuje sprísneným požiadavkám a vykazuje vysoké tepelné straty, ale aj iné nedostatky spôsobené technickým a technologickým riešením pôvodnej výstavby, ale aj zanedbanou údržbou. Vláda preto schválila Dlhodobý program dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, najmä panelových, so špecifikovanou finančnou účasťou štátu, ktorú riešil samostatný predpis MF SR.
TSÚS a VVÚPS-NOVA (ako dva rôzne subjekty v tom období, od roku 2009 iba TSÚS, n. o.) sa podieľali na vytváraní podmienok a stanovení požiadaviek navrhovania a uskutočňovania zatepľovania, obnovy budov a znižovania potreby energie v budovách nadväzujúcich na výsledky výskumu a vývoja, ako aj výsledky z realizácie pilotných a demonštračných projektov.
TSÚS nepretržite pôsobí v oblasti zatepľovania a obnovy (certifikácia stavebných výrobkov, technické posudzovanie ETICS, inšpekčná činnosť na stavbách, technická normalizácia, projektovanie atď.)

30. rokov zatepľovania a obnovy budov na Slovensku
Pilotný projekt zatepľovania a znižovania spotreby energie Bratislava-Kramáre, 332 b.j. (1991-1994)
https://www.asb.sk/stavebnictvo/zateplenie/25-rokov-zateplovania-na-slovensku; 20.09.2016


NEPOVINNÁ CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

16.08.2021
Ku dňu 10. augusta 2021 sa aktualizovali Pravidlá CV/TSUS/05 na nepovinnú certifikáciu výrobku Suché maltové zmesi a pasty na báze anorganických spojív na lepenie tepelnoizolačných dosiek a uloženie výstužnej mriežky a penové lepidlá (PUR) na lepenie tepelnoizolačných dosiek k podkladu.
Do nového znenia Pravidiel sa zapracovali požiadavky harmonizovanej technickej špecifikácie EAD 040083-00-0404 Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou.
Všetkým držiteľom certifikátu uvedeného výrobku podľa Pravidiel CV/TSUS/05 zašle TSÚS list s informáciami o postupe pri zmene vydaných certifikátov.


Všetky aktuality >>>