TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Odborné akcie

Pripravované odborné akcie

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019 (pozri TU).


Aktuálne informácie pre zákazníkov

UPOZORNENIE pre stavebné firmy aplikujúce balkónové systémy

29.05.2019
TSÚS, n. o. ako Inšpekčný orgán typu A začína od 1. júla 2019 udeľovať stavebným firmám, ktoré aplikujú tepelnoizolačné a hydroizolačné balkónové, lodžiové a terasové systémy (ďalej len "balkónové systémy“) licencie na vykonávanie súvisiacich stavebných prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi balkónového systému, garantuje projektované parametre a životnosť diela. Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú národné technické špecifikácie na balkónové systémy, ktorými sú národné technické posúdenia (SK TP) a nadväzujúce technologické postupy na aplikáciu systémov.
Žiadosti o vydanie licencie na balkónové systémy posúdené podľa vyššie uvedených technických špecifikácii sa prijímajú od 1. júna 2019. Po zaevidovaní žiadosti pridelený riešiteľ bude informovať žiadateľa o technických podrobnostiach procesu, ktoré sa neuvádzajú v Podmienkach na udeľovanie licencií.
Zhotovitelia, ktorí vykonávajú stavebné práce spojené so zhotovovaním tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) aj balkónových systémov od rovnaného výrobcu týchto systémov, môžu požiadať o vydanie oboch druhov licencií na kombinovanom formulári žiadosti.
Bližšie informácie TU.


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

14.01.2019
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na novú povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho 8. vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s účinnosťou od 1. 8. 2018.
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza nová požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Požadovaný podrobný rozsah zhotovenia ETICS sa uvádza v prílohe č. 13 týchto podmienok.

Informácie treba zaslať do 31. januára 2019 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2018.


Všetky aktuality >>>