TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

POZVÁNKA NA TOB – ZMENA FORMÁTU NA ON-LINE

Vážení účastníci medzinárodnej konferencie TOB 2021, vážení partneri

podľa pôvodného plánu sa 21. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana 2021 mala uskutočniť 12. – 14. mája 2021. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme zabezpečili presunutie termínu na 14.-16. novembra 2021. Aj na základe rozhovorov s mnohými z vás sme dospeli k názoru, že pridanou hodnotou konferencie je určite osobné stretnutie a poskytnutie možnosti osobnej výmeny skúseností počas fyzickej účasti na konferencii. Všetci prednášatelia a aj široká odborná verejnosť boli informovaní o zabezpečení ďalšieho posunutia termínu konania konferencie. Boli sme presvedčení (veľmi sme dúfali), že sa fyzické stretnutie v termíne 2.-4. februára 2022 podarí. Všetci prednášatelia poslali na jeseň 2021 príspevky a spolupracovali tak na príprave zborníka z konferencie. Zborník prednášok je už vytlačený a bude poskytnutý všetkým účastníkom.

Veľmi ma osobne mrzí, že po 50 rokoch organizovania predmetnej medzinárodnej konferencie sa táto, vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu, hrozbu ďalšej vlny ochorení (Omikron) a súvisiace požiadavky na účasť v hoteli, nemôže uskutočniť s prezenčnou formou. Mnohí z vás (prednášateľov) a tiež potencionálnych účastníkov z odbornej verejnosti vyjadrili záujem na  účasť, ak sa konferencia uskutoční online. Konanie medzinárodnej konferencie online v dňoch 2. – 4. februára sme obratom zabezpečili. Zameraním konferencie je informovať odbornú verejnosť o problémoch súvisiacich so zabezpečením zlepšenia klimatickej situácie, znižovania spotreby energie a najmä emisií CO2.

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľujem si obrátiť sa na každého z Vás s prosbou o podporu konania konferencie a Vašu osobnú účasť. S prednáškami začneme 2. februára 2022 popoludní, budeme pokračovať 3. februára predpoludním a popoludní a 4. februára 2022 predpoludním. Presný rozpis programu Vám zašleme v priebehu nasledujúcich dní. Všetky dokumenty konferencie (samozrejme, vrátane zborníka) vám zašleme poštou.


Podrobnosti o účastníckom poplatku a súvisiacich podmienkach účasti na  konferencii TOB 2021 sú uvedené TU.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU – NOVÝ TERMÍN KONANIA

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sa 21. medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ neuskutoční v dňoch 14. až 16. novembra 2021, ale v novom termíne 2. až 4. februára 2022 v hoteli Patria, Štrbské Pleso. Prihlásiť účasť na konferenciu je možné do 15. januára 2022.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu „Tepelná ochrana budov 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“.

Pri zabezpečovaní ubytovania v novom termíne konania konferencie je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB21". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).

Pozvánku na konferenciu nájdete na stiahnutie TU, záväzná prihláška na stiahnutie TU. V prípade zaslanej záväznej prihlášky na pôvodný termín postačí potvrdiť prihlášku a uhradiť účastnícky poplatok.

Snahou organizátorov je fyzické stretnutie účastníkov v tradičnom prostredí konania tepelnotechnickej konferencie. Tešíme sa na Vašu účasť.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

30. ROKOV ZATEPĽOVANIA A OBNOVY BUDOV NA SLOVENSKU

10.09.2021
Dnes je to presne 30. rokov čo sa začala na Slovensku oficiálne uskutočňovať obnova budov najmä tepelnou ochranou zatepľovaním na základe prijatia programového vyhlásenia Uznesenia vlády SR č. 493 z 10. septembra 1991. Uskutočňovanie zatepľovania budov súviselo s vytvorením nástrojov finančnej podpory poskytovanej na základe Smernice postupov a technických podmienok dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, ktorú v októbri toho roka vypracovalo Ministerstvo výstavby a stavebníctva (MVS SR).
Uznesenie vlády vychádzalo z uvedomenia si skutočnosti, že bytový fond v SR podľa vtedy platných technických noriem a predpisov, už nevyhovuje sprísneným požiadavkám a vykazuje vysoké tepelné straty, ale aj iné nedostatky spôsobené technickým a technologickým riešením pôvodnej výstavby, ale aj zanedbanou údržbou. Vláda preto schválila Dlhodobý program dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, najmä panelových, so špecifikovanou finančnou účasťou štátu, ktorú riešil samostatný predpis MF SR.
TSÚS a VVÚPS-NOVA (ako dva rôzne subjekty v tom období, od roku 2009 iba TSÚS, n. o.) sa podieľali na vytváraní podmienok a stanovení požiadaviek navrhovania a uskutočňovania zatepľovania, obnovy budov a znižovania potreby energie v budovách nadväzujúcich na výsledky výskumu a vývoja, ako aj výsledky z realizácie pilotných a demonštračných projektov.
TSÚS nepretržite pôsobí v oblasti zatepľovania a obnovy (certifikácia stavebných výrobkov, technické posudzovanie ETICS, inšpekčná činnosť na stavbách, technická normalizácia, projektovanie atď.)

30. rokov zatepľovania a obnovy budov na Slovensku
Pilotný projekt zatepľovania a znižovania spotreby energie Bratislava-Kramáre, 332 b.j. (1991-1994)
https://www.asb.sk/stavebnictvo/zateplenie/25-rokov-zateplovania-na-slovensku; 20.09.2016


NEPOVINNÁ CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

16.08.2021
Ku dňu 10. augusta 2021 sa aktualizovali Pravidlá CV/TSUS/05 na nepovinnú certifikáciu výrobku Suché maltové zmesi a pasty na báze anorganických spojív na lepenie tepelnoizolačných dosiek a uloženie výstužnej mriežky a penové lepidlá (PUR) na lepenie tepelnoizolačných dosiek k podkladu.
Do nového znenia Pravidiel sa zapracovali požiadavky harmonizovanej technickej špecifikácie EAD 040083-00-0404 Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou.
Všetkým držiteľom certifikátu uvedeného výrobku podľa Pravidiel CV/TSUS/05 zašle TSÚS list s informáciami o postupe pri zmene vydaných certifikátov.


Všetky aktuality >>>