TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Aktuálne informácie pre zákazníkov

STAVBA ROKA 2017

21.7.2017
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako jeden z vyhlasovateľov týmto zverejňuje Vyhlásenie 23. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017 (TU).


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) ŽIADOSTI O UDELENIE LICENCIE

4.7.2017
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce je zverejnená aktualizovaná žiadosť o udelenie licencie a žiadosť o predĺženie platnosti udelenej licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS.


Stanovisko Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. k uverejneniu informácie o vydaní technického osvedčenia na obklad Reynobond k článku „Nebezpečný obklad sa používa aj u nás“ v denníku SME zo dňa 28.6.2017

V predmetnom článku sa uvádzajú nepresné informácie, ktoré si môže čitateľ mylne vysvetliť. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. (TSÚS) nevydal žiadny certifikát na „Obkladové dosky z hliníkového kompozitu REYNOBOND®“, ale bolo vydané technické osvedčenie TO-13/0014 v zmysle vtedy platného zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument (v rozsahu 16 strán) potvrdzuje parametre podstatných vlastností obkladu, t.j. jedného komponentu odvetraného systému (nie systému ako celku) podľa základných požiadaviek na stavby. Uvádza aj hodnotenie obkladových dosiek z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, konkrétne triedu reakcie na oheň. Zo stanovenia týchto parametrov nevyplýva neobmedzené použitie obkladových dosiek z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Vo vydanom technickom osvedčení jednoznačne stanovujeme podmienky na použitie obkladových dosiek v odvetranom systéme v kombinácii s nehorľavými tepelnoizolačnými materiálmi.
Všeobecne platí, že projektant musí navrhnúť na zabudovanie do stavby stavebné výrobky s rešpektovaním ich deklarovaného účelu použitia a parametrov uvedených v sprievodnej stavebnej dokumentácii. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami technických noriem, technologických predpisov a v súlade so stanovenými podmienkami a obmedzeniami použitia v stavbe.

Bratislava, 29.6.2017

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.


DOPLNENIE ÚDAJOV O FIRME

28.6.2017
Pod záložkou Databázy / Licencie na tepelnoizolačné práce sa doplnili v zozname držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS informácie o zameraní zhotoviteľov na rodinné domy alebo bytové domy – s možnosťou triedenia podľa zamerania.
V prípade záujmu môžu zhotovitelia nahlásiť túto informáciu aj dodatočne vyplnením a zaslaním priloženej návratky na adresu: usek.pz@tsus.sk. Bližšie informácie sa uvádzajú v časti Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce / Licencie na tepelnoizolačné práce.

Všetky aktuality >>>