TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

POZVÁNKA NA ODBORNÚ KONFERENCIU

Rovnako ako po minulé roky, aj v roku 2017 organizujeme najmä pre zhotoviteľov tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS, ale aj ostatných predstaviteľov spoločností pôsobiacich v oblasti stavebníctva a zhotovujúcich stavby na Slovensku informačno-vzdelávacie podujatie. V tomto roku „tradičný“ seminár pre zhotoviteľov ETICS, organizujeme formou konferencie, ktorá bude sprievodným podujatím 38. medzinárodného veľtrhu CONECO 2017. Dovoľte nám týmto pozvať vás na 24. konferenciu organizovanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., s názvom Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Aktuálne požiadavky a podmienky zhotovovania ETICS, ktorá sa bude konať dňa 24. marca 2017 v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s.
Podrobný program konferencie, spolu s informáciou, ako sa na podujatie prihlásiť na stiahnutie tu.
Prihláška na stiahnutie tu.
Prihláška pre členov SKSI na stiahnutie tu.
Upozorňujeme zhotoviteľov, že 24. konferencia v tomto roku nahrádza semináre pre zhotoviteľov, ktoré každý rok organizuje TSÚS, n. o. v spolupráci s OZ ZPZ.
Tešíme sa na stretnutie.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako odborný garant a spoluorganizátor s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou, pripravuje 19. medzinárodnú konferenciu “Tepelná ochrana budov 2017 – Quo vadis tepelná ochrana budov”, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. mája 2017 tradične (od roku 1974) vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Pozvánka: TU
Prihláška: TU
Podmienky pre partnerov: TU.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

30.5.2016
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené dodatky k Podmienkam na udeľovanie licencií na všetky druhy špeciálnych stavebných prác. Dodatky sa týkajú najmä úpravy akreditačnej značky Inšpekčného orgánu typu A na správach (bez zmeny ich obsahu) a zavedenie správ z kontroly dokumentácie (platí pre ETICS a ploché strechy). Dodatky Podmienok platia od 15.05.2016 (ETICS, ploché strechy, dilatačné mostné závery), resp. od 01.06.2016 (vonkajšie otvorové konštrukcie).


UDELENÉ OCENENIE

22.7.2015
S potešením oznamujeme, že náš pracovník Ing. Ivan Janotka, CSc. bol ocenený na 13. medzinárodnej konferencii o súčasnom pokroku v betonárskej technológii a problematike udržateľnosti (Thirteenth International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues), konanej v Ottawe v dňoch 14. až 17. 07. 2015, cenou prof. P. K. Mehtu pre výskum puzolánov a cementových materiálov za vynikajúce za dlhodobé vedecké príspevky v širokej oblasti technológie betónu a cementových materiálov.
janotka janotka


NOVÁ PUBLIKÁCIA

12.6.2015
V sekcii Publikácie bola zverejnená nová publikácia NÁVRH METODIKY A VSTUPNÝCH ÚDAJOV STANOVENIA NÁKLADOVEJ EFEKTÍVNOSTI VÝSTAVBY A OBNOVY BUDOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV Stanovenie vstupných údajov o stavebných výrobkoch a o technických systémoch na určovanie opatrení ovplyvňujúcich energetickú hospodárnosť budov v rôznych úrovniach požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.


SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

24.4.2015
Všetky organizácie verejnej správy SR (ministerstvá i ďalšie organizácie štátnej správy a samosprávy) v roku 2014 povinne hodnotili dodávateľov verejných zákaziek z verejných obstarávaní. Národne informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. spracováva komplexné hodnotenia v slovenskom hospodárstve a následne ich zohľadňujeme v našich skóringových a ratingových profiloch hodnotených spoločností v hodnotiacom systéme.
TSÚS, n.o. bol vyhodnotený za rok 2014 ako 100% spoľahlivý partner verejných obstarávateľov, čo predstavuje vysokú spokojnosť jeho obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť ústavu v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov do ktorých bol zapojený. Následne TSÚS získal možnosť upozorniť na svoju výnimočnosť Pečaťou spoľahlivosti v hodnotiacom systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov. Protokol spoľahlivosti...


PUBLIKÁCIA PRE SPRÁVCOV DOMOV A PROJEKTANTOV

24.4.2015
V sekcii Publikácie bola zverejnená nová publikácia REKOGNOSKÁCIA FYZICKÉHO A CHEMICKÉHO STAVU PÓROBETÓNU PO DLHODOBEJ EXPOZÍCII V BYTOVÝCH BUDOVÁCH Postupy a odporúčania pre správcov bytových domov a projektantov k prevencii resp. spomaleniu degradačného procesu pórobetónu v čase.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

1.3.2015
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (4. vydanie). Zmeny oproti doteraz platnému zneniu sú zvýraznené červeným písmom. Podmienky platia od 01.03.2015.
Upozorňujeme, že licenciou sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ktorá je podľa článku 4.1 normy STN 73 3134: 2014 zozáväznená, podľa § 43g, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov.


ZÍSKANÉ OCENENIE

2.12.2014
Predseda ÚNMS udelil kolektívu pracovníkov skúšobného a kalibračného laboratória TSÚS cenu J. W. Kempelena za skúšobníctvo. Cena je vo forme diplomu a plakety (Cena Kempelena.pdf).
S potešením oznamujeme, že nášmu pracovníkovi Ing. Ivanovi Janotkovi, CSc. udelilo MŠVVŠ SR ocenenie OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY, a to predovšetkým za výskum a vývoj nových druhov cementov.
janotka janotka


Ocenené stavby v rámci celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2014

2.12.2014
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., ako jeden z vyhlasovateľov celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2014, oznamuje odbornej verenosti, že cenu ústavu za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe získala firma HERZ, spol. s r.o. za stavbu Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko.
herz herz herz
herz herz
Pre úplnosť pripájame aj kompletnú tlačovú správu o udelených všetkých 12-tich cenách.


NOVINKY v databázach vydaných dokumentov

22.7.2014
Od 01.08.2014 sa v databáze Certifikáty a technické posúdenia stavebných výrobkov zaviedli nové možnosti vyhľadávania a zverejňovaných informácií:
- zverejnenie zoznamu neplatných certifikátov a technických posúdení (pre všetky typy dokumentov),
- zverejnenie pozastavenia platnosti vydaných certifikátov (pre všetky typy certifikátov),
- možnosť náhľadu potvrdenia o vykonaní priebežného dohľadu - potvrdenie platnosti certifikátu (pre certifikáty v regulovanej oblasti),
- možnosť náhľadu titulnej strany vydaného SK TP alebo ETA - možnosť sa podmieňuje písomným súhlasom držiteľa dokumentu a splnením podmienok stanovených zmluvou.


EÚ – GUGLE Bratislava

11.6.2014
Druhá výzva na prejavenie záujmu o obnovu bytového domu v rámci medzinárodného projektu EÚ - GUGLE Bratislava. Formulár na stiahnutie prehlásenie o záujme.doc.


DELEGOVANÉ NARIADENIA KOMISIE (EÚ) TÝKAJÚCE SA CPR

9.6.2014
Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 157/2014 sa stanovujú podmienky, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke výrobcu alebo iného hospodárskeho subjektu, ktorý sprístupňuje stavebný výrobok na trhu Únie. Splnením všetkých podmienok tohto nariadenia môže hospodársky subjekt nahradiť písomné vyhlásenie o parametroch jeho elekronickou formou. Nariadenie je účinné od 24.2.2014. (viac ... Nariadenie č. 157/2014, resp. Regulation (EU) No 157/2014).
Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 568/2014 sa mení príloha V k CPR, podľa ktorej sa vykonáva posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov. Hlavnou zmenou je prenesenie zodpovednosti za určenie typu výrobku z notifikovaných osôb na výrobcov. Skorigoval sa tiež bod iv) pre systém 1+ z pôvodného znenia „iv) kontrolných skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh.“ na znenie „iv kontrolných skúšok vzoriek odobratých notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov vo výrobnom závode alebo v skladoch výrobcu.“ Nariadenie je účinné od 17.6.2014. (viac ... Nariadenie č. 568/2014, resp. Regulation (EU) No 568/2014).
Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014 sa mení príloha III k CPR o vzore na vypracovanie vyhlásenia o parametroch stavebných výrobkov. Nový vzor - formulár neobsahuje povinnosť uvádzať pôvodný bod 2 vyhlásenia, t.j. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 CPR, ani čísla – označenia súvisiacich certifikátov, resp. protokolov, vydaných notifikovanými osobami, resp. notifikovanými skúšobnými laboratóriami, t.j. notifikovanými subjektami. Nová príloha III obsahuje však pokyny na vyplnenie formulára. Nariadenie je účinné od 17.6.2014. (viac ... Nariadenie č. 574/2014, resp. Regulation (EU) No 574/2014).


POSUDZOVANIE PARAMETROV NA OCHRANNÉ ZÁBRADLIA NA BUDOVY - INFORMÁCIA

28.4.2014
Od 01. 07. 2013 platí Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania zhody.

Oproti dovtedy platnej vyhláške (Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z.), pribudla v prílohe č. 1 nová skupina výrobkov 4612 Ochranné zábradlia pre budovy.

Vyhláška predpisuje pre túto skupinu výrobkov systém posudzovania zhody III a odkazuje na technickú špecifikáciu STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.

Uvedená norma STN 74 3305: 1988 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia je v súčasnosti v revízií a od 1. 6. 2014 ju nahradí nová norma STN 74 3305: 2014 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia. Revidovaná norma stanovuje okrem konštrukčných zásad aj skúšobnú metódu na vykonanie skúšky rázom a tiež použitie možných typov sklených výplní zábradlí.

Povinnosť výrobcu ochranného zábradlia vykonať posúdenie parametrov výrobku v zmysle Zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzniká v prípade, že výrobca vyrába sériovou výrobou sortiment ochranných zábradlí. Odberateľ si zo sortimentu vyberie vhodný typ výrobku a pre jednotlivé objednávky (stavby) sa podľa potreby upravia rozmery výrobkov. V tomto prípade výrobca musí mať pre jednotlivé typy ochranných zábradlí vykonané posúdenie parametrov, pričom v SK vyhlásení o parametroch sa určia aj obmedzenia použitia výrobkov (napr. max. rozmer výplne a pod.). Do stavby sa následne zabuduje ochranné zábradlie ako hotový stavebný výrobok (systém) a zhotoviteľ predkladá v stavebnej dokumentácii SK vyhlásenie o parametroch výrobcu ochranného zábradlia.

Pre ochranné zábradlia, ktoré navrhol projektant v projektovej dokumentácii na konkrétnu stavbu z jednotlivých komponentov (t.j. výplň, rám, madlo, prvky uchytenia a pod.) nie je nutné vykonať posudzovanie parametrov v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochranné zábradlie sa musí navrhnúť a posúdiť z hľadiska bezpečnosti a použiteľnosti v súlade s STN 74 3305 (skúškou alebo výpočtom). Ochranné zábradlie sa musí zhotoviť z materiálov a komponentov, na ktorých sa vykonalo posúdenie parametrov. V tomto prípade zhotoviteľ predkladá v stavebnej dokumentácii vyhlásenia o parametroch jednotlivých komponentov navrhnutého ochranného zábradlia.

Upozornenie:
Toto usmernenie nenahrádza záväzné stanovisko MDVRR SR vydané podľa § 13 ods. 1 písm. k) Zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


NOVINKA! KALKULÁTOR PRE NAVRHOVANIE MECHANICKÉHO PRIPEVNENIA VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV (ETICS) PODĽA STN 73 2902

9.4.2013
Od 1.9.2012 je v platnosti technická norma STN 73 2902 pre navrhovanie a použitie mechanického pripevnenia ETICS na spojenie s podkladom. Od 1.1.2013 sa vyžaduje návrh mechanického pripevnenia ETICS podľa tejto normy bez ohľadu na to kedy sa projektová dokumentácia začala pripravovať.
Čítaj viac...


ZMENY V PODMIENKACH UVÁDZANIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA TRH

1.7.2013
Od 1. júla 2013 prichádza k zmene právnych predpisov pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh EÚ, aj na trh SR. Pre zvýšenie informovanosti výrobcov stavebných výrobkov sme pripravili niektoré základné informácie, ktoré pokladáme v súvislosti so zmenami za dôležité.

Všetky informácie v súvislosti s prechodom na nové právne predpisy uvedené na stránke TSÚS, n. o. nie je možné považovať za záväzné vyjadrenie alebo záväzný výklad jednotlivých právnych predpisov alebo postupov. Ide o sprostredkovanie dostupných informácií.

Všetkých našich zákazníkov chceme ubezpečiť, že konania, ktoré sa z časových dôvodov nedokončia do 30. júna 2013, budú pokračovať a ukončia sa podľa nových právnych predpisov bez vplyvu na dohodnuté zmluvné podmienky.

Zmena sa týka výrobcov v tom, že po 1. júli 2013 musia výrobcovia vydať Vyhlásenie o parametroch, resp. SK vyhlásenie o parametroch. Môžu tak spraviť na základe certifikátov alebo na základe vyhlásení zhody, ktoré boli vydané do 30. júna 2013.

Technický a skúšobný ústav stavebný je menovaný za orgán technického posudzovania (TAB) podľa Nariadenia č. 305/2011 o stavebných výrobkoch.
Rozsah menovania

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. je tiež menovaný ako notifikovaná osoba 1301 podľa Nariadenia č. 305/2011 o stavebných výrobkoch v rovnakom rozsahu ako sme mali pre CPD. Menovanie nadobudne právoplatnosť 10. júla 2013, kedy bude notifikácia zverejnená v databáze NANDO.
Rozsah menovania (rovnaký ako podľa CPD)

Pre všetky konania na stavebné výrobky podľa CPD, ktoré nebudú dokončené do 30. júna 2013, sa budú pripravovať dodatky zmlúv podľa CPR.

Ponuka našim klientom

 1. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. ponúka svojim klientom pomoc pri spracovaní Vyhlásenia o parametroch, resp. SK vyhlásenia o parametroch. Prosíme kontaktovať pracovníka TSÚS, ktorý bol spracovateľom dokumentov k vášmu výrobku vydaných do 1. júla 2013.
 2. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. bude organizovať pre klientov (výrobcov jednotlivých komodít stavebných výrobkov) workshopy začínajúc druhou polovicou septembra 2013. Termíny konania a zameranie oznámime v priebehu augusta 2013.
 3. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. ponúka poradenstvo v oblasti uplatnenia nových právnych predpisov v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov v súvislosti so stavebnými výrobkami, pre ktoré spracovávame dokumentáciu.
 4. Najčastejšie otázky našich klientov budeme priebežne zverejňovať na našej internetovej stránke
 5. Texty právnych predpisov a súvisiacich dokumentov:
  Nariadenie č. 305/2011 (CPR) - anglicky
  Nariadenie č. 305/2011 (CPR) - slovensky
  Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov
  Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
  Najčastejšie otázky a odpovede (EK) anglicky
  Najčastejšie otázky a odpovede zákazníkov TSÚS

Čítaj viac...


Informácie z odborných podujatí

18. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2015

11.6.2015
Informácia o uskutočnenej 18. medzinárodnej konferencii “Tepelná ochrana budov 2015 - Cesta k budovám s takmer nulovou potrebou energie”, uskutočnenej v dňoch 21. a 22. mája 2015 vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese, ktorej spoluorganizátorom a odborným garantom bol Technický a skúšobný ústav stavebný TU.


22. KONFERENCIA TEÓRIA A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB

31.3.2015
Informácia o uskutočnenej 22. odbornej konferencii: Teória a konštrukcie pozemných stavieb s témou Od architektonického návrhu obnovy budov po realizáciu, uskutočnenej dňa 25. marca 2015 ako sprievodné odborné podujatie 36. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2015 TU.


ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZHOTOVITEĽOV

20.3.2015
Informácia o uskutočnenom odbornom seminári TSÚS, n.o., ktorý sa konal 12. marca 2015 v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov v Trenčianskych Tepliciach na tému „Podmienky zhotovovania ETICS a zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií pri obnove budov“ TU.