TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

25. odborná konferencia: Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov

Dovoľte nám pozvať vás na 25. odbornú konferenciu s názvom „Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov“ organizovanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. pod záštitou MDV SR, v spolupráci so ZSPS a v partnerstve s OZ ZPZ, Združením SLOVENERGOokno, SKSI a PSS, ktorej cieľom je oboznámiť projektantov, autorizovaných inžinierov, architektov, zároveň aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a aj vlastníkov nebytových budov s aktuálnymi podmienkami na navrhovanie, zabudovanie a zhotovovanie obvodových plášťov a otvorových konštrukcií budov spĺňajúcich platné požiadavky na tepelnú ochranu, kvalitu a zabezpečujúcich postupný prechod na výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie.
Konferencia sa bude konať dňa 11.4.2018 v čase 10:00 – 15:30 v Incheba EXPOClube ako sprievodné podujatie 39. veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA 2018 a tiež pri príležitosti 65 rokov činnosti TSÚS, n. o.
Pozvánku na podujatie s programom, organizačnými pokynmi na stiahnutie tu.
Záväznou prihláškou na stiahnutie tu.


Všetky aktuality >>>