Diagnostika

Ústav vykonáva diagnostiku stavu stavebných výrobkov a konštrukcií, a to spravidla v súvislosti s odhaľovaním a posudzovaním príčin porúch alebo havárií stavieb, ako aj hygienických nedostatkov stavieb a pod.

V rámci diagnostiky porúch stavieb sa analyzujú bežné fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálov, ako je objemová hmotnosť, či vlhkosť alebo pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu, modul pružnosti a prídržnosť vrstiev. Diagnostikuje sa aj rovnorodosť materiálu v skúmanej oblasti, napr. meraním rýchlosti šírenia ultrazvukových impulzov. Vykonávajú sa aj dlhodobé merania pri prieskume reologických vlastností materiálov (napríklad zmrašťovanie betónu, pórobetónu alebo iných podobných materiálov objemovo reagujúcich na zmeny vlhkosti) alebo pri zisťovaní stavu napätosti, so súčasným záznamom priebehu teploty a relatívnej vlhkosti ovzdušia. Ďalej dlhodobé sledovanie rozvoja trhlín v stavebných konštrukciách, sklerometrické skúšky betónu, elektromagnetické zisťovanie spôsobu vystuženia železobetónovej konštrukcie, či radiometrické stanovenie objemovej hmotnosti, vlhkosti a miery zhutnenia sypanín (súdržných a nesúdržných zemín).
 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Ladislav Gilányi, CSc.
Telefón: +421 2 49228 106
Fax: +421 2 44453 617
Mobil: +421 905 402 854
E-mail: gilanyi@tsus.sk

Špeciálnou oblasťou je teplotechnická diagnostika stavieb, ktorou sa zisťuje:

  • rozloženie teplotných polí na povrchu konštrukcií termografickou metódou,
  • skutočná skladba konštrukcie sondážnou metódou,
  • tepelný odpor konštrukcie,
  • plošné rozloženie vlhkosti v konštrukcii strešného plášťa,
  • spotreba tepelnej energie na vykurovanie merného bytu,
  • hodinová výmena vzduchu v miestnosti,
  • výskyt plesní a vlhnutia obvodových konštrukcií,
  • fyzický stav bytového fondu z hľadiska ochrany tepla a energetickej náročnosti.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. František Halčin
Telefón: +421 52 4484 520
Mobil: +421 911 758 524
E-mail: halcin@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku