Znalectvo

Ústav ako znalecká organizácia vykonáva znaleckú činnosť v odbore stavebníctvo podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Do zoznamu znaleckých organizácií je zapísaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Znaleckú činnosť vykonáva v odvetviach:

  • pozemné stavby,
  • dopravné stavby,
  • stavebná fyzika,
  • poruchy stavieb,
  • stavebný materiál,
  • statika stavieb.

Ústav sa opiera v znaleckých činnostiach o know-how nadobudnuté mnohoročným angažovaním v tejto oblasti, efektívne diagnostické metódy, laboratórne skúšky odobratých vzoriek, o znalosti o vlastnostiach stavebných výrobkov získavané v procesoch technického osvedčovania (od 1.7.2013 technického posudzovania) a preukazovania zhody (od 1.7.2013 posudzovania a overovania nemennosti parametrov) a v neposlednom rade o poznatky z projekčnej, inšpekčnej a normotvornej činnosti, ako aj z výskumu a vývoja.

O znalecký úkon sa zadávateľ uchádza podaním žiadosti, na základe ktorej ústav pripraví návrh zmluvy o kontrolnej činnosti podľa obchodného zákonníka.

Formulár žiadosti na stiahnutie:
Žiadosť o znalecký úkon [pdf] / Žiadosť o znalecký úkon [rtf]
 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Ladislav Gilányi, CSc.
osoba zodpovedná za znaleckú činnosť
Telefón: +421 2 49228 106
Mobil: +421 905 402 854
E-mail: gilanyi@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku