Projekty obnovy budov

Nevyhnutným postupom pri vykonávaní obnovy budov, vrátane zateplenia, je:

  • diagnostika (objektivizácia) skutočného stavu, uskutočnená ako vizuálna diagnostika (prehliadka) a podľa rozsahu a závažnosti objektivizovaná meraním;
  • projektová dokumentácia spracovaná na stavebné povolenie (vykonanie potrebných výpočtov preukazujúcich splnenie požiadaviek podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem) v úrovni vykonávacej (realizačnej) projektovej dokumentácie (návrh podrobností a detailov umožňujúcich kvalitné zhotovenie stavby).

Členenie aj obsah projektovej dokumentácie je predpísaný Usmernením MVRR SR 2007–13357/129469-2:530/Rý zo dňa 24.8.2007 k problematike spôsobu povoľovania zmien dokončených stavieb – stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným zatepľovaním stavieb. Rozsah projektovej dokumentácie všeobecne vymedzuje vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v § 9 a rozsah projektovej dokumentácie zateplenia obvodových plášťov stanovuje STN 73 2901: 2008 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

V prípade výskytu systémových porúch sa naviac spracováva Odborný posudok a Evidenčný list na systémové poruchy (pozri tiež odstránenie systémových porúch).

Viac Informačný list č. 14.

 

Návrat na úvodnú stránku