Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava (ďalej „Ústav“)
IČO: 31821987
registrovaný na Okresnom úrade Bratislava, reg. č. OVVS-674/55/2002-NO
telefonický kontakt: +421 (2) 49228 111
e-mailová adresa: info@tsus.sk
webové sídlo: www.tsus.sk
 

Zodpovedná osoba

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov kontaktujte zodpovednú osobu emailom na zodpovedna_osoba@tsus.sk alebo písomne na adresu Ústavu.

 

Účely, právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje získavané a spracúvané na základe oprávnených záujmov Ústavu:

 • evidencia vstupov (návštev) osôb a vozidiel do priestorov a na pracoviská Ústavu v rozsahu: meno, priezvisko, číslo dokladu totožnosti alebo služobného dokladu, EČV;
 • monitorovanie vstupov do areálu Ústavu a parkoviska v areáli Ústavu, monitorovanie areálu a vyhradených vnútorných priestorov v budove Ústavu kamerovým systémom z dôvodu predchádzania, zamedzenia a odhaľovania trestnej činnosti, ochrany majetku a zamestnancov v rozsahu: obrazové záznamy schopné identifikovať osobu.

 

Ak dotknutá osoba odmietne Ústavu poskytnúť osobné údaje potrebné pre evidenciu návštev Ústav nie je povinný povoliť takejto osobe vstup do svojich priestorov.

Osobné údaje získavané a spracúvané na základe osobitného zákona:

 • vybavovanie žiadostí, uzatváranie a evidencia zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti,
 • správa účtovných dokladov,
 • vybavovanie žiadosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov ;
 • evidencia došlej a odoslanej pošty v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch;
 • vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov ;
 • vybavovanie žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov;
 • plnenie povinnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov.

Zdroj získania osobných údajov

Ústav získava údaje priamo od dotknutej osoby.
 

Doba uchovávania údajov

Ústav uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby v evidencii návštev po dobu 1 roka, obrazové záznamy z kamerového systému po dobu max. 72 hodín a evidenciu došlej a odoslanej pošty 10 rokov. Po ukončení doby uchovávania Ústav zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov.
Po ukončení doby uchovávania Ústav zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov.

 

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis (ide napr. o orgány činné v trestnom konaní).

Poskytnuté osobné údaje Ústav nezverejňuje.

 

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín Ústav nevykonáva.

 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa žiadať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa; účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
 • kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok, ak je to technicky možné,
 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Ústav spracúva na právnom základe ochrany oprávnených záujmov,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie Ústav nevykonáva.
 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Ústavu alebo elektronicky na emailovú adresu zodpovedna_osoba@tsus.sk.
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do 30 dní od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do 30 dní od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Návrat na úvodnú stránku