TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

Odborný seminár: Aktuálne požiadavky na obnovu obvodových plášťov (ETICS), balkónov a lodžií

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Aktuálne požiadavky na obnovu obvodových plášťov (ETICS), balkónov a lodžií“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejšími problémami z praxe v uvedenej oblasti.
Seminár sa bude konať dňa 12.3.2018 v čase 09:00 – 14:30 v hoteli Tenis vo Zvolene.
Pozvánku na podujatie s programom, organizačnými pokynmi i záväznou prihláškou na stiahnutie tu, záväzná prihláška na stiahnutie tu.


25. odborná konferencia: Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov

Dovoľte nám pozvať vás na 25. odbornú konferenciu s názvom „Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov“ organizovanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. pod záštitou MDV SR, v spolupráci so ZSPS a v partnerstve s OZ ZPZ, Združením SLOVENERGOokno, SKSI a PSS, ktorej cieľom je oboznámiť projektantov, autorizovaných inžinierov, architektov, zároveň aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a aj vlastníkov nebytových budov s aktuálnymi podmienkami na navrhovanie, zabudovanie a zhotovovanie obvodových plášťov a otvorových konštrukcií budov spĺňajúcich platné požiadavky na tepelnú ochranu, kvalitu a zabezpečujúcich postupný prechod na výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie.
Konferencia sa bude konať dňa 11.4.2018 v čase 10:00 – 15:30 v Incheba EXPOClube ako sprievodné podujatie 39. veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA 2018 a tiež pri príležitosti 65 rokov činnosti TSÚS, n. o.
Pozvánku na podujatie s programom, organizačnými pokynmi i záväznou prihláškou nájdete na našej webovej stránke v najbližších dňoch.


Všetky aktuality >>>