TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Odstránenie systémových porúch

Systémová porucha bytového domu je porucha, ktorú nezavinili užívatelia bytov, ale má pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby, alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby.

Systémové poruchy podľa súčasne platných predpisov je možné odstrániť s podporou štátu 2 spôsobmi:

 1. Dotácia prostredníctvom zákona č. 134/2013 Z. z. – Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z.
 2. Úver zo ŠFRB prostredníctvom zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým sa ruší zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Rušia sa aj súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, t.j. nariadenie vlády SR č. 432/2007 Z. z. a vyhláška MVRR SR č. 582/2007 Z. z.

Zoznam systémových porúch bytového domu:

 1. porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu (najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA);
  porucha a porucha a
 2. porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu (najmä T06B KE);
 3. porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu (najmä ZTB, BA-BC, BA NKS-S);
  porucha a porucha a
 4. porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu (najmä ZT) ;
  porucha a porucha a
 5. porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu (T08B);
  porucha a porucha a
 6. porucha balkónov a lodžií bytového domu (najmä T-11 až T-16, T01B až T03B, BA);
  porucha a
 7. porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu (najmä LB, MB);
  porucha a porucha a
 8. porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu (najmä P1.15, SpM-P1.15, PS 82, BA NKS-S);
  porucha a porucha a
 9. porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu (najmä P1.14, SpM-P1.14, PS 82, P1.24);
 10. porucha atiky bytového domu (najmä PS 82 PP);
 11. porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu (PV-2);
 12. porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu (BA NKS-S)
  porucha a porucha a

V rámci ústavu sa v uvedenej oblasti špecializuje pracovisko VVÚPS-NOVA.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Telefón: +421 2 49228 102
E-mail: info@tsus.sk