TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

VVÚPS-NOVA

VVÚPS-NOVA – vykonáva projekčnú činnosť, energetickú certifikáciu budov, meranie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a budov, výskumnú, vývojovú, znaleckú a inšpekčnú činnosť.

Dominantnými činnosťami VVÚS- NOVA sú:

  Kontakt:
Diagnostiku (objektivizáciu) skutočného stavu, vizuálna diagnostika (prehliadka) a meranie; Ing. Roman Horečný
Telefón: +421 2 49228 518
Mobil: +421 915 791 729
E-mail: horecny@tsus.sk
Projektovú dokumentáciu spracovanú na stavebné povolenie (vykonanie potrebných výpočtov preukazujúcich splnenie požiadaviek podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem) v úrovni vykonávacej (realizačnej) projektovej dokumentácie (návrh podrobností a detailov umožňujúcich kvalitné zhotovenie stavby);
Spracovanie Odborného posudku a Evidenčného listu na systémové poruchy;
Posúdenie projektovej dokumentácie
 
  Kontakt:
Konzultačnú a expertíznu činnosť, spracovanie štúdií v oblasti tepelnej ochrany a energie budov; Ing. Roman Horečný
Telefón: +421 2 49228 518
Mobil: +421 915 791 729
E-mail: horecny@tsus.sk
Stavebná fyzika - návrh a posúdenie stavebných konštrukcií a ich detailov z hľadiska stavebnej tepelnej techniky;
Meranie a hodnotenie stavu vnútorného prostredia budov, posúdenie hygienických nedostatkov (vznik plesní, kondenzácia na povrchu konštrukcií);
Tepelnotechnické posudky stavebných konštrukcií a projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov podľa Zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov;
Energetickú certifikácia budov;
Nákladovú optimalizáciu návrhu opatrení na úsporu energie v oblasti energetickej hospodárnosti budov;
Prevádzkové energetické hodnotenie potreby energie na vykurovanie budov z nameranej spotreby energie;
Vyhodnotenie úspor z nameranej spotreby energie pre vykurovanie budov podľa STN 730550 a Národnej prílohy k STN EN 15603/NA;
Technické audity budov v rozsahu „due diligence“;
Posúdenie projektovej dokumentácie z  hľadiska stavebnej fyziky a energetickej hospodárnosti budov.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Roman Horečný, riaditeľ VVÚPS-NOVA
Telefón: +421 2 49228 518
Mobil: +421 915 791 729
E-mail: vvups@tsus.sk

Adresa:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
VVÚPS-NOVA
Studená 967/3
821 04 Bratislava
GPS: 49.091398,20.069617


Zobraziť na veľkej mape