TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Autorizácie a notifikácie

Notifikované orgány pre regulovanú oblasť výrobkov s označením CE

Orgán technického posudzovania – člen EOTA (European Organization for Technical Assessment – Európska organizácia pre technické posudzovanie) oprávnený vydávať Európske technické posúdenia (ETA) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (ďalej len CPR).
Notifikovaná osoba č. 1301 (rozsah notifikácie v NANDO) - podľa CPR na certifikáciu nemennosti parametrov, certifikáciu zhody systému riadenia výroby a ako skúšobné laboratórium.

Autorizované osoby

Autorizovaná osoba TP04 na technické posudzovanie stavebných výrobkov (na ktoré sa nevzťahuje označenie CE) podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 133/2013 Z. z.)
Autorizovaná osoba SK04 na certifikáciu nemennosti parametrov, certifikáciu zhody systému riadenia výroby stavebných výrobkov a ako skúšobné laboratórium podľa zákona č. 133/2013 Z. z. (rozsah autorizácie na stránke MDVRR SR).
Autorizovaná osoba na overovanie určených meradiel, a to tvrdomerov na betón, napínacích zariadení na predpätý betón, silomerných strojov, skúšobných sít a oceľových meračských pásiem.

Ďalšie oprávnené orgány

Znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, a to pre odvetvia: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 02 00 Dopravné stavby, 37 03 00 Vodohospodárske stavby, 37 04 00 Banské stavby, 37 06 00 Stavebná fyzika, 37 07 00 Statika stavieb, 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve, 37 11 00 Stavebný materiál, 37 12 00 Stavebné konštrukcie a 37 13 00 Poruchy stavieb.
Odborne spôsobilá osoba na meranie hluku a vibrácií.
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj