TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Overovanie určených meradiel

Metrologické laboratórium je autorizované na overovanie určených meradiel podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. rozhodnutím o autorizácii č. 2009/900/003952/01742 z 5. augusta 2009 vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Rozhodnutím č. 2014/900/003276/01388 z 19.6.2014 sa platnosť autorizácie predĺžila do 5.8.2019. Autorizované metrologické pracovisko má pridelené overovacie značky M75, M76, M77, M78 a M80, ktoré sa uplatňujú na tieto určené meradlá:

Cenník metrologockých služieb

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Marián Hatala
Telefón: +421 2 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: hatala@tsus.sk