TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Energetická certifikácia budov

Ústav vykonáva energetickú certifikáciu budov v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Energetickým certifikátom sa potvrdzuje zaradenie budovy do energetickej triedy A až G podľa výpočtového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy vykonávanej podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.. .. – viac Info list č. 17

Na problematiku energetickej hospodárnosti budov sa zameriava najmä útvar VVÚPS-NOVA.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Telefón: +421 2 49228 102
E-mail: info@tsus.sk