TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Profil firmy

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. je následníckou organizáciou príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav stavebný. Ústav je zapísaný Krajským úradom v Bratislave pod č. OVVS-674/55/2002/NO v registri neziskových organizácií dňa 4.11.2002. Počiatky ústavu však siahajú až do roku 1953, odkedy jeho pracovníci skúšajú a posudzujú vhodnosť a kvalitu stavebných výrobkov a poskytujú ďalšie odborné služby slovenskému stavebníctvu. Od roku 2004 ústav poskytuje svoje služby vo väčšej miere aj výrobcom stavebných výrobkov z iných krajín. V súčasnosti priemerne spolu 130 zamestnancov pôsobí na riaditeľstve a ôsmich pobočkách ústavu, a to v Bratislave, Novom Meste nad Váhom, Nitre, Zvolene, Žiline, Košiciach, Prešove a Tatranskej Štrbe.

Zakladateľmi ústavu ako neziskovej organizácie sú Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (v súčasnosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) a skupina zamestnancov ústavu. Zakladatelia ovplyvňujú činnosť ústavu prostredníctvom Správnej rady a Dozornej rady. Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie menuje Správna rada. Štatút neziskovej organizácie zaručuje ústavu nestrannosť a nezávislosť, ktorá je ďalej zvýraznená Deklaráciou nezávislosti ústavu.

Ústav pôsobí predovšetkým v regulovanej sfére podľa príslušných zákonov ako autorizovaná a notifikovaná osoba na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov širokého spektra stavebných výrobkov a posudzovanie zhody vybraných strojných zariadení, ďalej ako autorizovaná osoba na technické posudzovanie resp. orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA, ktoré vydávajú národné (SK TP) resp. európske (ETA) technické posúdenia pre stavebné výrobky, autorizovaná osoba na overovanie meradiel a ako znalecká organizácia v odbore stavebníctvo. Od roku 2009 je ústav spôsobilý aj na vykonávanie energetickej certifikácie budov.

Kladie sa však stále väčší dôraz na činnosti v neregulovanej sfére. Okrem tradičných služieb akreditovaného skúšobného a metrologického laboratória, vrátane merania hluku a vibrácií, akreditované certifikačné orgány na výrobky a systémy manažérstva poskytujú služby zákazníkom nad rámec regulovanej sféry. Na certifikáciu systémov manažérstva je špecializovaný certifikačný orgán CERTICOM. Akreditovaný inšpekčný orgán je aktívny predovšetkým pri vydávaní licencií na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, predovšetkým zhotoviteľom tepelnoizolačných systémov ETICS. Vďaka expanzii ústavu v roku 2009 sa ponuka neregulovaných aktivít rozšírila aj o výskumné, vývojové a projekčné činnosti. Výskum a vývoj je orientovaný predovšetkým na tepelnú ochranu a obnovu budov a energetickú hospodárnosť budov. Táto činnosť je koordinovaná úsekom riaditeľky a významnou mierou sa na nej podieľa útvar VVÚPS-NOVA, ktorý je tiež aktívny v projektovaní obnovy budov – zateplenie a odstraňovanie systémových porúch a v energetickej certifikácii.