TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Výskum a vývoj stavebných konštrukcií a budov

Spôsobilosť ústavu vykonávať výskum a vývoj je úradne potvrdená osvedčením vydaným Ministerstvom školstva SR – Osvedčenie. Ústav je tiež členom Európskej siete výskumných ústavov v stavebníctve (ENBRI).

V oblasti stavebných konštrukcií a budov sa výskum a vývoj v ústave zameriava predovšetkým na tepelnú ochranu a obnovu budov a energetickú hospodárnosť budov. Ústav zastupuje Slovenskú republiku v Concerted Action (Zladených konaniach) EPBD pôsobiacich v rámci Intelligent Energy Europe (IEE) so zameraním na energetickú hospodárnosť budov.

Výsledky riešenia výskumných úloh sa uplatňujú v návrhoch technických noriem, ale aj v návrhoch zákonov a vyhlášok a zverejňujú sa v knižných publikáciách, na konferenciách a odborných seminároch.

Stručný prehľad doterajších i súčasných výskumných aktivít pri riešení odstraňovania systémových porúch a aplikácií tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS je v prílohe: Výskum-budovy