TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Časté otázky

Ak nižšie nenájdete otázku podobnú Vašej, alebo sa Vám odpoveď javí ako nedostatočná, použite na  napísanie otázky alebo Vášho komentáru tento formulár.

Upozornenie: Odpovede sú vyjadrením stanovísk Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. Nie je ich možné a priori považovať za záväzný výklad súvisiacich právnych predpisov. Odpovede sú zostavené pracovníkmi ústavu, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe predmetnej legislatívy, a ktorí zastupujú Slovensko v orgánoch zriadených podľa CPR, konkrétne v poradnej skupine notifikovaných osôb (AG-NB) a v organizácii združujúcej orgány technického posudzovania (EOTA).

Vysvetlivky:
CPR - Construction Products Regulation (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.
CPD - Construction Products Directive (Smernica Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky.