TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Meranie vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

Meranie vibrácií v životnom a pracovnom prostredí ústav vykonáva ako skúšobné laboratórium akreditované SNAS-om (www.snas.sk). Na účely posudzovania možného vplyvu vibrácií na zdravie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia má ústav pracovníka (hatala@tsus.sk) s osvedčením o odbornej spôsobilosti č. OLP/5506/2007 vydaným Úradom verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk).

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Marián Hatala
Telefón: +421 2 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: hatala@tsus.sk