TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Informácie pre zákazníkov


30. ROKOV ZATEPĽOVANIA A OBNOVY BUDOV NA SLOVENSKU

Dnes je to presne 30. rokov čo sa začala na Slovensku oficiálne uskutočňovať obnova budov najmä tepelnou ochranou zatepľovaním na základe prijatia programového vyhlásenia Uznesenia vlády SR č. 493 z 10. septembra 1991. Uskutočňovanie zatepľovania budov súviselo s vytvorením nástrojov finančnej podpory poskytovanej na základe Smernice postupov a technických podmienok dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, ktorú v októbri toho roka vypracovalo Ministerstvo výstavby a stavebníctva (MVS SR).
Uznesenie vlády vychádzalo z uvedomenia si skutočnosti, že bytový fond v SR podľa vtedy platných technických noriem a predpisov, už nevyhovuje sprísneným požiadavkám a vykazuje vysoké tepelné straty, ale aj iné nedostatky spôsobené technickým a technologickým riešením pôvodnej výstavby, ale aj zanedbanou údržbou. Vláda preto schválila Dlhodobý program dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, najmä panelových, so špecifikovanou finančnou účasťou štátu, ktorú riešil samostatný predpis MF SR.
TSÚS a VVÚPS-NOVA (ako dva rôzne subjekty v tom období, od roku 2009 iba TSÚS, n. o.) sa podieľali na vytváraní podmienok a stanovení požiadaviek navrhovania a uskutočňovania zatepľovania, obnovy budov a znižovania potreby energie v budovách nadväzujúcich na výsledky výskumu a vývoja, ako aj výsledky z realizácie pilotných a demonštračných projektov.
TSÚS nepretržite pôsobí v oblasti zatepľovania a obnovy (certifikácia stavebných výrobkov, technické posudzovanie ETICS, inšpekčná činnosť na stavbách, technická normalizácia, projektovanie atď.)
30. rokov zatepľovania a obnovy budov na Slovensku
Pilotný projekt zatepľovania a znižovania spotreby energie Bratislava-Kramáre, 332 b.j. (1991-1994)
https://www.asb.sk/stavebnictvo/zateplenie/25-rokov-zateplovania-na-slovensku; 20.09.2016


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

09.02.2022
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) (ďalej iba „podmienky“).
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne (do 31. januára za uplynulý kalendárny rok) rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie. TSÚS uvedené informácie použije na spracovanie súhrnných údajov o množstve zhotovených ETICS licencovanými zhotoviteľmi (v m2) podľa druhu a hrúbky tepelnoizolačných materiálov, ktorú poskytne Občianskemu združeniu Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ).
Prosíme o vyplnenie tlačiva, ktoré sa uvádza v prílohe č. 13: Rozsah zhotovenia ETICS pri obnove a výstavbe rodinných a bytových domov a nebytových budov.
Informácie treba zaslať v náhradnom termíne – najneskôr do 28. februára 2022 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2021.
Ďakujeme za spoluprácu.


NEPOVINNÁ CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

16.08.2021
Ku dňu 10. augusta 2021 sa aktualizovali Pravidlá CV/TSUS/05 na nepovinnú certifikáciu výrobku Suché maltové zmesi a pasty na báze anorganických spojív na lepenie tepelnoizolačných dosiek a uloženie výstužnej mriežky a penové lepidlá (PUR) na lepenie tepelnoizolačných dosiek k podkladu.
Do nového znenia Pravidiel sa zapracovali požiadavky harmonizovanej technickej špecifikácie EAD 040083-00-0404 Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou.
Všetkým držiteľom certifikátu uvedeného výrobku podľa Pravidiel CV/TSUS/05 zašle TSÚS list s informáciami o postupe pri zmene vydaných certifikátov.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2022.
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Súčasne si vás dovoľujeme upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 23.12.2021 – 07.01.2022 hromadnú dovolenku.


AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

01.05.2021
Odo dňa 01.05.2021 platí Dodatok č. 1 k Podmienkam na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – 9. vydanie. Dodatok mení vzor zmluvy o udelenie licencií a dopĺňa vzory dvoch typov dodatkov ku zmluve.


AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

11.02.2021
Ku dňu 15.02.2021 sa vydali aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – 9. vydanie.
Zároveň sa aktualizovali aj kombinované prílohy k Podmienkam na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a Podmienkami na udeľovanie licencií na zhotovovanie balkónových, lodžiových a terasových systémov.


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

11.01.2021
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) (ďalej iba „podmienky“).
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Vzhľadom na pripravovanú zmenu podmienok prosíme o vyplnenie upraveného tlačiva, ktoré sa uvádza v prílohe č. 13: Rozsah zhotovenia ETICS pri obnove a výstavbe rodinných a bytových domov a nebytových budov.
Informácie treba zaslať do 31. januára 2021 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2020.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2021.
novorocenka  
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Súčasne si vás dovoľujeme upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 23.12.2020 – 08.01.2021 hromadnú dovolenku.


INFORMÁCIA ORGÁNU TECHNICKÉHO POSUDZOVANIA (TAB) PRE VÝROBCOV, DRŽITEĽOV ETA /SK TP

19.11.2020
EK publikovala 29.10.2020 EAD-y, ktoré nahrádzajú dokumenty doteraz používané pre ETA a SK TP.

Pre všetky EAD-y konvertované v publikovaných EAD-och platí, že už nebude možné vydávať ETA / SK TP podľa ETAG 004, ETAG 005, ETAG 007, ETAG 017, ETAG 019, ETAG 022, ETAG 028, ETAG 030 a ETAG 032. Všetky tieto ETAG-y boli nahradené novými EAD-mi publikované Európskou komisiou 29.10.2020.
Vzhľadom k tomu, že neexistuje prechodné obdobie medzi ETAG a jeho konverziou na EAD, nie je možné vydávať ETA a SK TP od 29.10.2020 podľa ETAG-ov, ale len podľa príslušných EAD-ov.

Vydané ETA / SK TP podľa ETAG-ov (ETAG 004, ETAG 005, ETAG 007, ETAG 017, ETAG 019, ETAG 022, ETAG 028, ETAG 030 a ETAG 032) pred dátumom 29.10.2020 ostávajú v platnosti. V prípade požiadaviek výrobcov/držiteľov ETA / SK TP o ich modifikáciu, TSÚS bude postupovať podľa postupov uvedených výlučne v EAD. Pri modifikácií ETA /SK TP sa číslo dokumentu nemení, mení sa len číslo verzie (napr. ETA 20/0063-verzia 02).

Zoznam nových EAD-ov s odkazom na príslušný ETAG je uverejnený v Official Journal of the European Union.


INFORMÁCIA PRE ZHOTOVITEĽOV ETICS

19.11.2020
EK publikovala 29.10.2020 EAD-y, ktoré nahrádzajú dokumenty doteraz používané pre ETA a SK TP.
Medzi publikovanými EAD-mi je zaradený i Európsky Hodnotiaci dokument EAD 040083-00-0404 na „Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou“, ktorý plne nahrádza dokument ETAG 004: 2013 pri vydávaní ETA / SK TP na ETICS.
Vzhľadom k tomu, že neexistuje prechodné obdobie medzi ETAG a jeho konverziou na EAD, nie je možné vydávať ETA a SK TP od 29.10.2020 podľa ETAG 004, ale len podľa EAD 040083-00-0404.

Vydané ETA / SK TP podľa ETAG-u ETAG 004 pred dátumom 29.10.2020 ostávajú v platnosti. V prípade požiadaviek výrobcov/držiteľov ETA / SK TP o ich modifikáciu, TSÚS bude postupovať podľa postupov uvedených výlučne v EAD 040083-00-0404. Pri modifikácií ETA /SK TP sa číslo dokumentu nemení, mení sa len číslo verzie (napr. ETA 20/0063-verzia 02).

Zoznam nových EAD-ov s odkazom na príslušný ETAG (vrátane ETAG 004) je uverejnený v Official Journal of the European Union.


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE VÝROBCOV A ZHOTOVITEĽOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

Nadväzne na mimoriadnu situáciu v SR prijal TSÚS, n. o. opatrenia na ochranu zamestnancov TSÚS, n. o., ale aj našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Aj v tejto náročnej dobe chcú pracovníci TSÚS, n. o. poskytovať svojim zákazníkom služby v plnom rozsahu a bez zbytočných časových sklzov. TSÚS, n. o. z tohto dôvodu prijal dočasne, t. j. na dobu platnosti opatrení na ochranu zdravia a na zabránenie šírenia koronavírusu, upravené postupy na vykonávanie inšpekcií a dohľadov vo výrobniach stavebných výrobkov v regulovanej oblasti, stavebných výrobkov a im podobných výrobkov v neregulovanej oblasti a na vykonávanie inšpekcií na stavbách pri vykonávaní špeciálnych stavebných prác (napr. ETICS).

Možnosti vykonávania inšpekčných činností vo výrobniach sa uvádzajú v Informácii pre výrobcov a možnosti vykonávania inšpekčných činností na stavbách pri zhotovovaním špeciálnych stavebných prác sa uvádzajú v Informácii pre zhotoviteľov.

Prijatím týchto postupov chceme preklenúť dobu, po ktorú nie je možné vykonávať inšpekčné činnosti doteraz uplatňovanými postupmi, a prispieť tak k úspešnej spolupráci s Vami.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a prajeme veľa zdravia.


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
nadväzne na mimoriadnu situáciu v SR prijal TSÚS, n.o. opatrenia na ochranu zamestnancov TSÚS, n. o., ale aj našich zákazníkov a obchodných partnerov. Všetci pracovníci ústavu sú pre zákazníkov a obchodných partnerov k dispozícii. Príslušných riešiteľov môžete zastihnúť na priamych telefónnych linkách, e-mailoch alebo na mobilných telefónnych číslach. Nepretržite je zabezpečená mailová komunikácia s námestníkmi a riaditeľmi pobočiek http://www.tsus.sk/o_tsus/kontakty.php.

Riaditeľka TSÚS, n.o., prof. Ing. Z. Sternová je zastihnuteľná kedykoľvek e-mailom aj telefonicky (sternova@tsus.sk, tel. č.: 0905 620 759).

V našich laboratóriách sa uskutočňujú skúšky podľa uzavretých dohôd so zákazníkmi. Veľmi sa ospravedlňujeme, ale je zakázaný vstup návštev do našich budov. Odovzdanie vzoriek na skúšky je potrebné dohodnúť s riaditeľmi príslušných pracovísk v jednotlivých lokalitách Slovenska.

Za prípadné vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme. Vynasnažíme sa však splniť všetky dohodnuté práce v čo najkratšom možnom termíne. Rovnako dúfame, že aj z Vašej strany budú splnené všetky dohodnuté podmienky úspešnej spolupráce.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a prajeme veľa zdravia a síl.


VÝSLEDKY POROVNÁVACÍCH SKÚŠOK LABORATÓRIÍ SKÚŠANIA CEMENTU

12.06.2020
TSÚS publikuje výsledky porovnávacích skúšok laboratórií v správe: „Cement Ring Tests 2020“ final report, No.: 20-20-0033, ktorú môžete získať tu. Prílohu k správe získate tu.

Porovnávacích skúšok „Cement Ring Test 2020“ sa zúčastnilo 22 laboratórií vrátane laboratórií pracujúcich v priemysle stavebných materiálov a laboratórií fungujúcich ako nezávislé testovacie ústavy.


Akreditácia Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o.

27.01.2020
Oznamujeme Vám, že pracovníci Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o. úspešne zvládli prechod na požiadavky novej STN EN ISO/IEC 17025: 2018, čoho dôkazom sú vydané akreditačné osvedčenia Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) k dátumu 20.12.2019.
V rozsahu akreditácie Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o. pribudli tieto skúšky vykonávané v akreditovanom režime:

Skúšky opätovne zaradené do akreditácie: Osvedčenia o akreditácií č. S-045 (pre skúšobné laboratórium) a č. K-018 (pre metrologické laboratórium) s platnosťou do 20.12.2024, sú uvedené tu.


UPOZORNENIE pre výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov

24.01.2020
Upozorňujeme všetkých výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov, že bola zverejnená Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 17/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.
Účinnosť vyhlášky je od 1. marca 2020.
Text vyhlášky ...


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

10.01.2020
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho 8. vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s účinnosťou od 1. 8. 2018.
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza nová požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Požadovaný podrobný rozsah zhotovenia ETICS sa uvádza v prílohe č. 13 týchto podmienok.

Informácie treba zaslať do 31. januára 2020 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2019.


PROTIKORUPČNÝ PROGRAM

02.09.2019
S platnosťou od 1. septembra 2019 prijal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Protikorupčný program.


UDELENÉ OCENENIE

02.09.2019
S potešením oznamujeme, že náš pracovník Ing. Ivan Janotka, DrSc. bol ocenený na 27. medzinárodnom kongrese o pokročilých materiáloch (27th International Congress on Advanced Materials, konanom v Štokholme v dňoch 11. až 15.08.2019 pod záštitou Medzinárodnej asociácie pokročilých materiálov (International Association of Advanced Materials - IAAM), medailou „Vedec IAAM za rok 2019” za pozoruhodný a vynikajúci príspevok v oblasti pokročilých materiálových vied a technológií.
Vedec IAAM za rok 2019 Vedec IAAM za rok 2019 Vedec IAAM za rok 2019


UPOZORNENIE pre stavebné firmy aplikujúce balkónové systémy

29.05.2019
TSÚS, n. o. ako Inšpekčný orgán typu A začína od 1. júla 2019 udeľovať stavebným firmám, ktoré aplikujú tepelnoizolačné a hydroizolačné balkónové, lodžiové a terasové systémy (ďalej len "balkónové systémy“) licencie na vykonávanie súvisiacich stavebných prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi balkónového systému, garantuje projektované parametre a životnosť diela. Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú národné technické špecifikácie na balkónové systémy, ktorými sú národné technické posúdenia (SK TP) a nadväzujúce technologické postupy na aplikáciu systémov.
Žiadosti o vydanie licencie na balkónové systémy posúdené podľa vyššie uvedených technických špecifikácii sa prijímajú od 1. júna 2019. Po zaevidovaní žiadosti pridelený riešiteľ bude informovať žiadateľa o technických podrobnostiach procesu, ktoré sa neuvádzajú v Podmienkach na udeľovanie licencií.
Zhotovitelia, ktorí vykonávajú stavebné práce spojené so zhotovovaním tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) aj balkónových systémov od rovnaného výrobcu týchto systémov, môžu požiadať o vydanie oboch druhov licencií na kombinovanom formulári žiadosti.
Bližšie informácie TU.


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

14.01.2019
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na novú povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho 8. vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s účinnosťou od 1. 8. 2018.
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza nová požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Požadovaný podrobný rozsah zhotovenia ETICS sa uvádza v prílohe č. 13 týchto podmienok.

Informácie treba zaslať do 31. januára 2019 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2018.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2019.
 
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 27.12. - 31.12.2018 a v dňoch 2.1. - 4.1.2019 hromadnú dovolenku.


OCENENIE

6.12.2018
Veľmi si vážime Pamätný list a medailu za dlhodobý prínos a podporu vzdelávania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave udelenú pri príležitosti 80 rokov vzdelávania v stavebníctve.


NOVÉ PUBLIKÁCIE

29.10.2018
Nové publikácie o TSÚS sú k dispozícii v sekcii O TSÚS.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY NA UDEĽOVANIE LICENCIÍ NA ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ PRÁCE

1.7.2018
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované podmienky na vydávanie licencií na všetky typu špeciálnych stavebných prác. K tomuto dátumu sa vydali aj nové podmienky na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových systémov. Licencie na balkónové systémy sa zatiaľ nevydávajú. Zahájenie činnosti a prijímania prvých žiadostí TSÚS včas oznámi.


UDELENÉ OCENENIE

28.11.2017
S potešením oznamujeme, že prof. Ing. Zuzane Sternovej, PhD., riaditeľke Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., 7. novembra 2017 udelil minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Arpád Érsek Uznanie za rozvoj rezortu. Ocenenie bolo udelené za dlhodobú činnosť a dosiahnuté výsledky v oblasti obnovy a zatepľovaní budov, odstraňovaní systémových porúch ako aj energetickej hospodárnosti budov.
Stavba roka 2016 Stavba roka 2016 Stavba roka 2016


STAVBA ROKA 2017

21.7.2017
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako jeden z vyhlasovateľov týmto zverejňuje Vyhlásenie 23. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017 (TU).


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) ŽIADOSTI O UDELENIE LICENCIE

4.7.2017
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce je zverejnená aktualizovaná žiadosť o udelenie licencie a žiadosť o predĺženie platnosti udelenej licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS.


Stanovisko Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. k uverejneniu informácie o vydaní technického osvedčenia na obklad Reynobond k článku „Nebezpečný obklad sa používa aj u nás“ v denníku SME zo dňa 28.6.2017

V predmetnom článku sa uvádzajú nepresné informácie, ktoré si môže čitateľ mylne vysvetliť. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. (TSÚS) nevydal žiadny certifikát na „Obkladové dosky z hliníkového kompozitu REYNOBOND®“, ale bolo vydané technické osvedčenie TO-13/0014 v zmysle vtedy platného zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument (v rozsahu 16 strán) potvrdzuje parametre podstatných vlastností obkladu, t.j. jedného komponentu odvetraného systému (nie systému ako celku) podľa základných požiadaviek na stavby. Uvádza aj hodnotenie obkladových dosiek z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, konkrétne triedu reakcie na oheň. Zo stanovenia týchto parametrov nevyplýva neobmedzené použitie obkladových dosiek z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Vo vydanom technickom osvedčení jednoznačne stanovujeme podmienky na použitie obkladových dosiek v odvetranom systéme v kombinácii s nehorľavými tepelnoizolačnými materiálmi.
Všeobecne platí, že projektant musí navrhnúť na zabudovanie do stavby stavebné výrobky s rešpektovaním ich deklarovaného účelu použitia a parametrov uvedených v sprievodnej stavebnej dokumentácii. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami technických noriem, technologických predpisov a v súlade so stanovenými podmienkami a obmedzeniami použitia v stavbe.

Bratislava, 29.6.2017

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.


DOPLNENIE ÚDAJOV O FIRME

28.6.2017
Pod záložkou Databázy / Licencie na tepelnoizolačné práce sa doplnili v zozname držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS informácie o zameraní zhotoviteľov na rodinné domy alebo bytové domy – s možnosťou triedenia podľa zamerania.
V prípade záujmu môžu zhotovitelia nahlásiť túto informáciu aj dodatočne vyplnením a zaslaním priloženej návratky na adresu: usek.pz@tsus.sk. Bližšie informácie sa uvádzajú v časti Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce / Licencie na tepelnoizolačné práce.


STAVBA ROKA 2016

3.4.2017
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. obdržal ako projektant, člen kolektívu prihlasovateľa na čele s vlastníkmi bytov v bytovom dome, ocenenie na Stavbe roka 2016.
Hĺbková obnova bytového domu P. Horova 17, 19, Bratislava, mestská časť Devínska Nová Ves, oceneného ako najlepšie obnovený bytový dom na Stavbe roka 2016 cenou Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., sa uskutočnila v súvislosti s riešením projektu 7. rámcového programu EU GUGLE.
Podrobné informácie o ocenenom bytovom dome TU.
Stavba roka 2016 Stavba roka 2016 Stavba roka 2016


STAVBA ROKA 2016

1.8.2016
Ocenenia 22. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016 sa budú udeľovať 6. apríla 2016. Medzi 8 cenami za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska porota udelí aj Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. za optimálne použitie progresívnych stavebných výrobkov alebo systémov v stavbe. Odovzdávanie ocenení odvysiela RTVS v priamom prenose.


Vyhlásenie súťaže STAVBA ROKA 2016

1.8.2016
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako člen Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, uverejňuje VYHLÁSENIE 22. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2016 (pozri TU).


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

30.5.2016
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené dodatky k Podmienkam na udeľovanie licencií na všetky druhy špeciálnych stavebných prác. Dodatky sa týkajú najmä úpravy akreditačnej značky Inšpekčného orgánu typu A na správach (bez zmeny ich obsahu) a zavedenie správ z kontroly dokumentácie (platí pre ETICS a ploché strechy). Dodatky Podmienok platia od 15.05.2016 (ETICS, ploché strechy, dilatačné mostné závery), resp. od 01.06.2016 (vonkajšie otvorové konštrukcie).


Vyhlásenie súťaže STAVBA ROKA

27.7.2015
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako člen Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, uverejňuje VYHLÁSENIE 21. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2015 (pozri TU).


UDELENÉ OCENENIE

22.7.2015
S potešením oznamujeme, že náš pracovník Ing. Ivan Janotka, CSc. bol ocenený na 13. medzinárodnej konferencii o súčasnom pokroku v betonárskej technológii a problematike udržateľnosti (Thirteenth International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues), konanej v Ottawe v dňoch 14. až 17. 07. 2015, cenou prof. P. K. Mehtu pre výskum puzolánov a cementových materiálov za vynikajúce za dlhodobé vedecké príspevky v širokej oblasti technológie betónu a cementových materiálov.
janotka janotka


NOVÁ PUBLIKÁCIA

12.6.2015
V sekcii Publikácie bola zverejnená nová publikácia NÁVRH METODIKY A VSTUPNÝCH ÚDAJOV STANOVENIA NÁKLADOVEJ EFEKTÍVNOSTI VÝSTAVBY A OBNOVY BUDOV Z HĽADISKA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV Stanovenie vstupných údajov o stavebných výrobkoch a o technických systémoch na určovanie opatrení ovplyvňujúcich energetickú hospodárnosť budov v rôznych úrovniach požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.


SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

24.4.2015
Všetky organizácie verejnej správy SR (ministerstvá i ďalšie organizácie štátnej správy a samosprávy) v roku 2014 povinne hodnotili dodávateľov verejných zákaziek z verejných obstarávaní. Národne informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. spracováva komplexné hodnotenia v slovenskom hospodárstve a následne ich zohľadňujeme v našich skóringových a ratingových profiloch hodnotených spoločností v hodnotiacom systéme.
TSÚS, n.o. bol vyhodnotený za rok 2014 ako 100% spoľahlivý partner verejných obstarávateľov, čo predstavuje vysokú spokojnosť jeho obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť ústavu v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov do ktorých bol zapojený. Následne TSÚS získal možnosť upozorniť na svoju výnimočnosť Pečaťou spoľahlivosti v hodnotiacom systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov. Protokol spoľahlivosti...


PUBLIKÁCIA PRE SPRÁVCOV DOMOV A PROJEKTANTOV

24.4.2015
V sekcii Publikácie bola zverejnená nová publikácia REKOGNOSKÁCIA FYZICKÉHO A CHEMICKÉHO STAVU PÓROBETÓNU PO DLHODOBEJ EXPOZÍCII V BYTOVÝCH BUDOVÁCH Postupy a odporúčania pre správcov bytových domov a projektantov k prevencii resp. spomaleniu degradačného procesu pórobetónu v čase.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

1.3.2015
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (4. vydanie). Zmeny oproti doteraz platnému zneniu sú zvýraznené červeným písmom. Podmienky platia od 01.03.2015.
Upozorňujeme, že licenciou sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ktorá je podľa článku 4.1 normy STN 73 3134: 2014 zozáväznená, podľa § 43g, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov.


ZÍSKANÉ OCENENIE

2.12.2014
Predseda ÚNMS udelil kolektívu pracovníkov skúšobného a kalibračného laboratória TSÚS cenu J. W. Kempelena za skúšobníctvo. Cena je vo forme diplomu a plakety (Cena Kempelena.pdf).
S potešením oznamujeme, že nášmu pracovníkovi Ing. Ivanovi Janotkovi, CSc. udelilo MŠVVŠ SR ocenenie OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY, a to predovšetkým za výskum a vývoj nových druhov cementov.
janotka janotka


Ocenené stavby v rámci celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2014

2.12.2014
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., ako jeden z vyhlasovateľov celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2014, oznamuje odbornej verenosti, že cenu ústavu za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe získala firma HERZ, spol. s r.o. za stavbu Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko.
herz herz herz
herz herz
Pre úplnosť pripájame aj kompletnú tlačovú správu o udelených všetkých 12-tich cenách.


NOVINKY v databázach vydaných dokumentov

22.7.2014
Od 01.08.2014 sa v databáze Certifikáty a technické posúdenia stavebných výrobkov zaviedli nové možnosti vyhľadávania a zverejňovaných informácií:
- zverejnenie zoznamu neplatných certifikátov a technických posúdení (pre všetky typy dokumentov),
- zverejnenie pozastavenia platnosti vydaných certifikátov (pre všetky typy certifikátov),
- možnosť náhľadu potvrdenia o vykonaní priebežného dohľadu - potvrdenie platnosti certifikátu (pre certifikáty v regulovanej oblasti),
- možnosť náhľadu titulnej strany vydaného SK TP alebo ETA - možnosť sa podmieňuje písomným súhlasom držiteľa dokumentu a splnením podmienok stanovených zmluvou.


EÚ – GUGLE Bratislava

11.6.2014
Druhá výzva na prejavenie záujmu o obnovu bytového domu v rámci medzinárodného projektu EÚ - GUGLE Bratislava. Formulár na stiahnutie prehlásenie o záujme.doc.


DELEGOVANÉ NARIADENIA KOMISIE (EÚ) TÝKAJÚCE SA CPR

9.6.2014
Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 157/2014 sa stanovujú podmienky, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke výrobcu alebo iného hospodárskeho subjektu, ktorý sprístupňuje stavebný výrobok na trhu Únie. Splnením všetkých podmienok tohto nariadenia môže hospodársky subjekt nahradiť písomné vyhlásenie o parametroch jeho elekronickou formou. Nariadenie je účinné od 24.2.2014. (viac ... Nariadenie č. 157/2014, resp. Regulation (EU) No 157/2014).
Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 568/2014 sa mení príloha V k CPR, podľa ktorej sa vykonáva posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov. Hlavnou zmenou je prenesenie zodpovednosti za určenie typu výrobku z notifikovaných osôb na výrobcov. Skorigoval sa tiež bod iv) pre systém 1+ z pôvodného znenia „iv) kontrolných skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh.“ na znenie „iv kontrolných skúšok vzoriek odobratých notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov vo výrobnom závode alebo v skladoch výrobcu.“ Nariadenie je účinné od 17.6.2014. (viac ... Nariadenie č. 568/2014, resp. Regulation (EU) No 568/2014).
Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014 sa mení príloha III k CPR o vzore na vypracovanie vyhlásenia o parametroch stavebných výrobkov. Nový vzor - formulár neobsahuje povinnosť uvádzať pôvodný bod 2 vyhlásenia, t.j. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 CPR, ani čísla – označenia súvisiacich certifikátov, resp. protokolov, vydaných notifikovanými osobami, resp. notifikovanými skúšobnými laboratóriami, t.j. notifikovanými subjektami. Nová príloha III obsahuje však pokyny na vyplnenie formulára. Nariadenie je účinné od 17.6.2014. (viac ... Nariadenie č. 574/2014, resp. Regulation (EU) No 574/2014).


POSUDZOVANIE PARAMETROV NA OCHRANNÉ ZÁBRADLIA NA BUDOVY - INFORMÁCIA

28.4.2014
Od 01. 07. 2013 platí Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania zhody.

Oproti dovtedy platnej vyhláške (Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z.), pribudla v prílohe č. 1 nová skupina výrobkov 4612 Ochranné zábradlia pre budovy.

Vyhláška predpisuje pre túto skupinu výrobkov systém posudzovania zhody III a odkazuje na technickú špecifikáciu STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.

Uvedená norma STN 74 3305: 1988 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia je v súčasnosti v revízií a od 1. 6. 2014 ju nahradí nová norma STN 74 3305: 2014 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia. Revidovaná norma stanovuje okrem konštrukčných zásad aj skúšobnú metódu na vykonanie skúšky rázom a tiež použitie možných typov sklených výplní zábradlí.

Povinnosť výrobcu ochranného zábradlia vykonať posúdenie parametrov výrobku v zmysle Zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzniká v prípade, že výrobca vyrába sériovou výrobou sortiment ochranných zábradlí. Odberateľ si zo sortimentu vyberie vhodný typ výrobku a pre jednotlivé objednávky (stavby) sa podľa potreby upravia rozmery výrobkov. V tomto prípade výrobca musí mať pre jednotlivé typy ochranných zábradlí vykonané posúdenie parametrov, pričom v SK vyhlásení o parametroch sa určia aj obmedzenia použitia výrobkov (napr. max. rozmer výplne a pod.). Do stavby sa následne zabuduje ochranné zábradlie ako hotový stavebný výrobok (systém) a zhotoviteľ predkladá v stavebnej dokumentácii SK vyhlásenie o parametroch výrobcu ochranného zábradlia.

Pre ochranné zábradlia, ktoré navrhol projektant v projektovej dokumentácii na konkrétnu stavbu z jednotlivých komponentov (t.j. výplň, rám, madlo, prvky uchytenia a pod.) nie je nutné vykonať posudzovanie parametrov v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochranné zábradlie sa musí navrhnúť a posúdiť z hľadiska bezpečnosti a použiteľnosti v súlade s STN 74 3305 (skúškou alebo výpočtom). Ochranné zábradlie sa musí zhotoviť z materiálov a komponentov, na ktorých sa vykonalo posúdenie parametrov. V tomto prípade zhotoviteľ predkladá v stavebnej dokumentácii vyhlásenia o parametroch jednotlivých komponentov navrhnutého ochranného zábradlia.

Upozornenie:
Toto usmernenie nenahrádza záväzné stanovisko MDVRR SR vydané podľa § 13 ods. 1 písm. k) Zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

19.12.2013
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (3. vydanie) a Podmienky na udeľovanie licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (3. vydanie). Zmeny oproti doteraz platným zneniam sú zvýraznené červeným písmom. Podmienky platia od 01.01.2014.


NOVÉ (AKTUALIZOVANÉ) PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

16.12.2013
Pod záložkou Vydávanie licencií na špeciálne stavebné práce sú zverejnené aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - ETICS (6. vydanie)Podmienky na udeľovanie licencií na montáž dilatačných mostných záverov do stavby (3. vydanie). Zmeny oproti doteraz platným zneniam sú zvýraznené červeným písmom. Podmienky platia od 01.01.2014.


PROJEKT EU - GUGLE BRATISLAVA

29.10.2013
Výzva na prejavenie záujmu o obnovu bytového domu v rámci medzinárodného projektu EU - GUGLE BRATISLAVA. Formulár na stiahnutie prehlásenie o záujme.doc. Bližšie informácie v oznam.pdf a v podporných dokumentoch 1.technicke parametre.pdf, 2.bonusove kriteria.pdf3.casovy harmonogram.pdf.


NOVINKA! KALKULÁTOR PRE NAVRHOVANIE MECHANICKÉHO PRIPEVNENIA VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV (ETICS) PODĽA STN 73 2902

9.4.2013
Od 1.9.2012 je v platnosti technická norma STN 73 2902 pre navrhovanie a použitie mechanického pripevnenia ETICS na spojenie s podkladom. Od 1.1.2013 sa vyžaduje návrh mechanického pripevnenia ETICS podľa tejto normy bez ohľadu na to kedy sa projektová dokumentácia začala pripravovať.
Čítaj viac...


ZMENY V PODMIENKACH UVÁDZANIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA TRH

1.7.2013
Od 1. júla 2013 prichádza k zmene právnych predpisov pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh EÚ, aj na trh SR. Pre zvýšenie informovanosti výrobcov stavebných výrobkov sme pripravili niektoré základné informácie, ktoré pokladáme v súvislosti so zmenami za dôležité.

Všetky informácie v súvislosti s prechodom na nové právne predpisy uvedené na stránke TSÚS, n. o. nie je možné považovať za záväzné vyjadrenie alebo záväzný výklad jednotlivých právnych predpisov alebo postupov. Ide o sprostredkovanie dostupných informácií.

Všetkých našich zákazníkov chceme ubezpečiť, že konania, ktoré sa z časových dôvodov nedokončia do 30. júna 2013, budú pokračovať a ukončia sa podľa nových právnych predpisov bez vplyvu na dohodnuté zmluvné podmienky.

Zmena sa týka výrobcov v tom, že po 1. júli 2013 musia výrobcovia vydať Vyhlásenie o parametroch, resp. SK vyhlásenie o parametroch. Môžu tak spraviť na základe certifikátov alebo na základe vyhlásení zhody, ktoré boli vydané do 30. júna 2013.

Technický a skúšobný ústav stavebný je menovaný za orgán technického posudzovania (TAB) podľa Nariadenia č. 305/2011 o stavebných výrobkoch.
Rozsah menovania

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. je tiež menovaný ako notifikovaná osoba 1301 podľa Nariadenia č. 305/2011 o stavebných výrobkoch v rovnakom rozsahu ako sme mali pre CPD. Menovanie nadobudne právoplatnosť 10. júla 2013, kedy bude notifikácia zverejnená v databáze NANDO.
Rozsah menovania (rovnaký ako podľa CPD)

Pre všetky konania na stavebné výrobky podľa CPD, ktoré nebudú dokončené do 30. júna 2013, sa budú pripravovať dodatky zmlúv podľa CPR.

Ponuka našim klientom

 1. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. ponúka svojim klientom pomoc pri spracovaní Vyhlásenia o parametroch, resp. SK vyhlásenia o parametroch. Prosíme kontaktovať pracovníka TSÚS, ktorý bol spracovateľom dokumentov k vášmu výrobku vydaných do 1. júla 2013.
 2. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. bude organizovať pre klientov (výrobcov jednotlivých komodít stavebných výrobkov) workshopy začínajúc druhou polovicou septembra 2013. Termíny konania a zameranie oznámime v priebehu augusta 2013.
 3. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. ponúka poradenstvo v oblasti uplatnenia nových právnych predpisov v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov v súvislosti so stavebnými výrobkami, pre ktoré spracovávame dokumentáciu.
 4. Najčastejšie otázky našich klientov budeme priebežne zverejňovať na našej internetovej stránke
 5. Texty právnych predpisov a súvisiacich dokumentov:
  Nariadenie č. 305/2011 (CPR) - anglicky
  Nariadenie č. 305/2011 (CPR) - slovensky
  Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov
  Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
  Najčastejšie otázky a odpovede (EK) anglicky
  Najčastejšie otázky a odpovede zákazníkov TSÚS

Čítaj viac...