Nepovinná certifikácia výrobkov

Nepovinnú certifikáciu výrobkov vykonáva ústav ako akreditovaný certifikačný orgán. Nepovinná certifikácia poskytuje výrobcom zvýšenú dôveru zákazníkov v ich výrobky, pretože na rozdiel od certifikátu a vyhlásenia o parametroch podľa CPR, resp. zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, v tzv. regulovanej oblasti, kde sú predmetom (povinnej) certifikácie len niektoré výrobky a len tie ich vlastnosti, ktoré súvisia so základnými požiadavkami na stavby, sa nepovinným certifikátom potvrdzujú aj parametre vlastností nad rámec napr. vlastností z prílohy ZA harmonizovanej normy, alebo parametre vlastností výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje CPR ani zákon č.  133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na výrobky, na ktorých certifikáciu má certifikačný orgán vypracované podrobné pravidlá s možnosťou získania značky kvality TSÚS, je výrobcovi, popri udeleniu certifikátu výrobku, umožnené označovať certifikovaný výrobok značkou kvality TSÚS:Postup a požiadavky sú obsiahnuté jednak vo všeobecných pravidlách udeľovania značky kvality a jednak v špecifických pravidlách vydania certifikátu výrobku pre jednotlivé (vybrané) skupiny výrobkov.

V súčasnosti platia Pravidlá na jednu skupinu výrobkov, ktoré však neponúkajú možnosť používať aj značku kvality TSÚS.
Výrobcovia môžu požiadať o posúdenie parametrov vlastností výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje CPR ani zákon č.  133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo na výrobky podobné stavebným aj podľa interných predpisov výrobcu (napr. podnikovej normy).

Výrobcom, ktorí majú záujem o certifikáciu svojich výrobkov, odporúčame konzultovať ich zámer s pracovníkmi certifikačného orgánu (ÚPZ) alebo vyplniť a odoslať žiadosť o certifikáciu výrobku (nepovinnú certifikáciu).
 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku