Certifikácia nemennosti parametrov výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (systém I+ a I)

Certifikáciu nemennosti parametrov výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva ústav ako autorizovaná osoba SK04, ak sa na výrobky:

 • vzťahujú slovenské technické normy (STN) určené na posudzovanie parametrov alebo SK technické posúdenia (SK TP),
 • pri ktorých sa vyžaduje posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov systémom I+ alebo I,
 • a na ktoré skupiny výrobkov je ústav autorizovaný (rozsah autorizácie na stránke MD SR).
 

Autorizovaná osoba vydá výrobcovi SK certifikát o nemennosti parametrov výrobku na základe:

 1. Posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;
  Poznámka:
  Ak je technickou špecifikáciou na výrobok SK technické posúdenie (SK TP), považuje sa za posúdenie parametrov tohto výrobku.
 2. Počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;
 3. Dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby;
 4. V systéme I+ aj (periodických) kontrolných skúšok vzoriek odobratých pred expedíciou výrobku na trh.

Konanie o vydanie certifikátu začína prijatím žiadosti (formulár na stiahnutie) a pokračuje uzatvorením zmluvy o certifikácii.
 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku