Certifikácia nemennosti parametrov výrobkov podľa CPR (systém 1+ a 1)

Certifikáciu nemennosti parametrov výrobkov podľa CPR vykonáva ústav ako notifikovaná osoba č. 1301, ak  sa na výrobky:

 • vzťahujú harmonizované európske normy (hEN) alebo európske technické posúdenia (ETA),
 • ktoré vyžadujú posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov systémom 1+ alebo 1,
 • a na ktoré hEN resp. európske hodnotiace dokumenty (EAD), podľa ktorých boli ETA vydané, je ústav notifikovaný (rozsah notifikácie v NANDO).

 

Notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát o nemennosti parametrov výrobku na základe:

 1. Posúdenia parametrov stavebného výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;
  Poznámka:
  Ak je technickou špecifikáciou na výrobok ETA, považuje sa za posúdenie parametrov tohto výrobku.
 2. Počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;
 3. Priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby;
 4. V systéme 1+ aj kontrolných skúšok vzoriek odobratých notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov vo výrobnom závode alebo v skladoch výrobcu.

Konanie o vydanie certifikátu začína prijatím žiadosti (formulár na stiahnutie) a pokračuje uzatvorením zmluvy o certifikácii.
 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku