TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Certifikácia nemennosti parametrov výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z.

Certifikáciu nemennosti parametrov výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. vykonáva ústav ako autorizovaná osoba SK04, ak sa na výrobky:

Autorizovaná osoba vydá výrobcovi SK certifikát o nemennosti parametrov výrobku na základe:

  1. posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;
    Poznámka:
    Ak je technickou špecifikáciou na výrobok SK technické posúdenie (SK TP), považuje sa za posúdenie parametrov tohto výrobku.
  2. počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;
  3. dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby;
  4. v systéme I+ aj (periodických) kontrolných skúšok vzoriek odobratých pred expedíciou výrobku na trh.

Konanie o vydanie certifikátu začína prijatím žiadosti (formulár na stiahnutie) a pokračuje uzatvorením zmluvy o certifikácii.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk