TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Certifikácia nemennosti parametrov výrobkov podľa CPR

Certifikáciu nemennosti parametrov výrobkov podľa CPR vykonáva ústav ako notifikovaná osoba č. 1301, ak  sa na výrobky:

Notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát o nemennosti parametrov výrobku na základe:

  1. posúdenia parametrov stavebného výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;
    Poznámka:
    Ak je technickou špecifikáciou na výrobok ETA, považuje sa za posúdenie parametrov tohto výrobku.
  2. počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;
  3. priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby;
  4. v systéme 1+ aj kontrolných skúšok vzoriek odobratých notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov vo výrobnom závode alebo v skladoch výrobcu.

Konanie o vydanie certifikátu začína prijatím žiadosti (formulár na stiahnutie) a pokračuje uzatvorením zmluvy o certifikácii.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk