TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

NOVACEM- základné informácie o projekte

Názov projektu: NOVACEM
Zvýšenie ochrany životného prostredia inovatívnymi progresívnymi technológiami výroby cementov novej generácie
Operačný program: Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2014 v rámci environmentálneho tematického komponentu
Číslo projektu: BFNENV14 - 001
Doba riešenia: 1.3.2015 - 30.6.2015
Projekt schválil: Úrad vlády SR v spolupráci so zástupcami grantu EHP a Nórskych grantov

Hlavní partneri

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
SINTEF Building and Infrastructure, PB 4760 Sluppen, Trondheim, Nórske kráľovstvo
Považská cementáreň, a.s., Ulica. J. Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika

Prizvané výskumné pracoviská
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Univerzity of Novi Sad, Faculty of Civil Engineering, Subotica, Kozaračka 2a, 24000 Subotica, Srbská republika
VŠB Hornicko - geologická fakulta, TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava, Česká republika

Ciele projektu:

Výmena skúseností a hľadanie spoločného riešenia pri vývoji cementov novej generácie

Spoločným menovateľom inovatívnych cementov je ekonomická a ekologická prijateľnosť pri garantovaní všetkých technicky významných vlastností cementu potrebných pre konštrukčný betón.

„Projekt je podporovaný z grantu EEA a Nórskych grantov.“Špecifikácia výsledku workshopu na projekte NOVACEM

Workshop projektu NOVACEM sa uskutočnil dňa 5. mája 2015 v hoteli Kamila, Chorvátsky Grob pri Bratislave a dňa 6. mája v Považskej cementárni, a.s., Ladce (PCLA). Odborným garantom podujatia bol zo slovenskej a nórskej strany Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava (TSÚS) a SINTEF Building and Infrastructure, Trondheim. Akciu organizačne zabezpečovali TSÚS a PCLA. V cementárni sa výsledky výskumu prezentovali pred technológmi výroby a zástupcami predaja, aby sa vedecké výsledky transformovali do výrobnej praxe.

Hlavnou vedeckou náplňou workshopu bola problematika výskumu a vývoja cementov novej generácie na báze doteraz u nás nepoužívanej nerudnej suroviny - slieňa, ktorého ložisko vlastní v Slovenskej republike PCLA a 2-ročné výskumné skúsenosti nórskych partnerov so slieňom ich domáceho pôvodu. Slovenská strana informovala nórskych partnerov o domácom výskume hybridného cementu H-CEMENT a špeciálneho cementu NONRIVAL, ktorý sa realizuje na úrovni zadávateľ PCLA – riešiteľ TSÚS od roku 2012 až do dnešných dní.

V rámci multidisciplinárneho vedeckého pohľadu na slieň boli na workshop pozvaní slovenskí špecialisti na ílovú chémiu z Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied spolu s odborníkom zo Stavebnej fakulty TU Subotica zo Srbska, na žiadosť PCLA, ako špecialistu na inovatívny druh keramického betónu. Priložená brožúra (momentálne sa zhotovuje) predstavuje stručnú písomnú formu doterajších výstupov výskumu v Nórsku a na Slovensku.

Dňa 7. mája 2015 zástupcovia TSÚS a SINTEF informovali Jej Excelenciu veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva o výsledkoch doterajšej spolupráce počas hodinovej audiencie, pričom zhodne potvrdili želanie v nej pokračovať vo veľkom výskumnom projekte na bilaterálnej úrovni alebo v celoeurópskom kontexte. Obidve strany deklarovali nadštandardné odborné a po workshope, aj priateľské vzťahy. PCLA pozvala jedného z nórskych partnerov na krátky pracovný pobyt plánovaný na rok 2016.

Brožúra NOVACEM...
Pozri viac v sekcii Publikácie.

Workshop projektu NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM

Priateľstvá z NOVACEM-u
NOVACEM NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM NOVACEM
NOVACEM NOVACEM