TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Kalibrácia pracovných meradiel

Spôsobilosť ústavu resp. jeho metrologického laboratória vykonávať kalibrácie je oficiálne uznaná osvedčením o akreditácii č. K-018 z 22. decembra 2010 s dodatkom o predĺžení platnosti vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou. Akreditované sú kalibrácie týchto pracovných meradiel:

Nasledovné pracovné meradlá sa kalibrujú nadviazaním na referenčné etalóny metrologického laboratória:

Cenník metrologockých služieb

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Marián Hatala
Telefón: +421 2 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: hatala@tsus.sk