TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

Aj v tomto roku je Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. spolu so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska organizátorom a garantom Fóra slovenského stavebníctva, ktoré sa uskutoční 25. marca 2020 v čase 10:00-15:00 ako sprievodné podujatie 41. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020. Podujatie je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, a samozrejme členským firmám ZSPS a členom SKSI. Pozvánku na podujatie spolu s programom a registračný formulár nájdete tu TU.


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Uskutočňovanie obnovy budov zhotovovaním tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a výmenou otvorových konštrukcií“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne pre zhotoviteľov ETICS, a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s ETICS, ako i najčastejšími problémami z praxe v uvedenej oblasti.
Seminár sa bude konať dňa 17.03.2020 v čase 09:00 – 14:30 v hoteli Tenis vo Zvolene.
Pozvánku na podujatie s podrobným programom, organizačnými pokynmi i záväznou prihláškou na stiahnutie nájdete tu, záväzná prihláška na stiahnutie je k dispozícii tu.


VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019 (pozri TU).


Aktuálne informácie pre zákazníkov

Akreditácia Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o.

27.01.2020
Oznamujeme Vám, že pracovníci Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o. úspešne zvládli prechod na požiadavky novej STN EN ISO/IEC 17025: 2018, čoho dôkazom sú vydané akreditačné osvedčenia Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) k dátumu 20.12.2019.
V rozsahu akreditácie Skúšobného a metrologického laboratória TSÚS, n. o. pribudli tieto skúšky vykonávané v akreditovanom režime:

Skúšky opätovne zaradené do akreditácie: Osvedčenia o akreditácií č. S-045 (pre skúšobné laboratórium) a č. K-018 (pre metrologické laboratórium) s platnosťou do 20.12.2024, sú uvedené tu.


UPOZORNENIE pre výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov

24.01.2020
Upozorňujeme všetkých výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov, že bola zverejnená Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 17/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.
Účinnosť vyhlášky je od 1. marca 2020.
Text vyhlášky ...


UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

10.01.2020
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho 8. vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s účinnosťou od 1. 8. 2018.
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza nová požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Požadovaný podrobný rozsah zhotovenia ETICS sa uvádza v prílohe č. 13 týchto podmienok.

Informácie treba zaslať do 31. januára 2020 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2019.


Všetky aktuality >>>