TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Aktuálne informácie pre zákazníkov


Fórum slovenského stavebníctva 2024

13.03.2024
21. (štvrtok) marec 2024 od 11.00 do 16.45 hod., Bratislava, Incheba Expo Club
Dovoľujeme si Vás aj tento rok pozvať na odborné fórum, ktoré Zväz stavebných podnikateľov Slovenska organizuje spolu s Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o.:

Ciele podujatia:


Veríme, že naše pozvanie prijmete a svojou účasťou prispejete k diskusii a výsledku Fóra.
Registrovať sa na Fórum slovenského stavebníctva je možné do 19.03.2024.
Účasť na fóre je bezplatná. Registrovaným účastníkom bude zaslaná oficiálna pozvánka na veľtrh CONECO-RACIOENERGIA, ktorú si bude možné v pokladni vymeniť za voľný lístok.
Registrácia je možná TU.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Akreditácie

11.03.2024
Aktuálne osvedčenie o akreditácii TSÚS, n. o. nájdete TU.

Aktuálny zoznam akreditovaných skúšok TSÚS, n. o. nájdete TU.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2024.
novorocenka  
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Súčasne si vás dovoľujeme upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 27.12.2023 – 05.01.2024 hromadnú dovolenku.


Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

S potešením oznamujeme, že prof. Ing. Zuzane Sternovej, PhD., riaditeľke Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., bola udelená cena v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za dosiahnuté výsledky v aplikovanom výskume v oblasti tepelnej ochrany a obnovy existujúcich budov, energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov a v súvisiacej normotvornej a legislatívnej činnosti. Vyhlasovateľom oceňovania Cena za vedu a techniku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 bolo Centrum vedecko-technických informácií SR. Cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, vedecko-technické tímy a dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Odovzdávanie ocenení 10. 11. 2023 bolo vyvrcholením jubilejného 20. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku.


Postup na vybavovanie sťažností a odvolaní

22.08.2023
Od 01.09.2023 sa aktualizoval postup na vybavovanie sťažností a odvolaní, ktorý nájdete TU.


VYHLÁSENIE 29. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2023

26.07.2023
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., JAGA GROUP s. r. o. vyhlasujú 29. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2023. tu.


Vážení zákazníci, dovoľte, aby som sa vám všetkým v deň, kedy Technický a skúšobný ústav stavebný dovŕšil 70 rokov činnosti, poďakovala za spoluprácu. Pracovníci TSÚS sa svojimi poznatkami, zručnosťami a ponúkanými službami snažia spoluvytvárať našu, ale aj Vašu budúcnosť. Prajeme vám všetkým pekné letné mesiace a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.22. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023

Zborník z medzinárodnej konferencie TOB 2023 nájdete TU.

22. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023

V poradí 22. medzinárodná konferencia sa „Tepelná ochrana budov 2023. Prvý krok k energetickej nezávislosti“.
sa uskutoční 17. až 19. mája 2023 tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri a architekti, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov bytových budov a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií, pracovníci výskumu, vývoja, školstva a ďalšia odborná verejnosť. Pozvánku na konferenciu a záväznú prihlášku na účasť nájdete TU.

AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ

09.03.2023
Ku dňu 01.03.2023 boli aktualizované Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – 10. vydanie, Podmienky na udeľovanie licencií tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY) – 5. vydanie, Podmienky na udeľovanie licencií na montáž mostných dilatačných záverov (MDZ) - 5. vydanie, Podmienky na udeľovanie licencií na špeciálne stavebné práce (OKNÁ) – 7. vydanie, Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových systémov (BALKÓNY) – 2. vydanie. Aktualizované podmienky na udeľovanie licencií nájdete TU.


Diskusné Fórum slovenského stavebníctva

Diskusné fórum sa uskutoční dňa 23. marca 2023 v rámci 42. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO v Incheba EXPO Club. Odborným garantom fóra sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Technický skúšobný ústav stavebný, n. o. Rozdelené bude do dvoch panelov: Kontrola vlastnostní stavebných výrobkov na stavbách a Kvalita stavebných prác požadovaná pri obnove budov. Fórum je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem. Cieľom podujatia je zoznámenie sa s najnovšími trendmi a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov, odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby. Pozvánka na stiahnutie je TU

Odborný seminár pre zhotoviteľov ETICS

Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS), n.o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov poriada, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, odborný seminár „Nové technické normy v procese zhotovovania ETICS“, 14. marca 2023 V hoteli TENIS, vo Zvolene. Seminár je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov špeciálnych prác s uplatnením ETICS. Poskytnuté budú informácie o zmenách v licenčných podmienok na zhotovovanie ETICS, poznatky z praxe firiem,ktoré uvádzajú stavebný výrobok ETICS na trh a hlavne informácie o nových národných technických normách STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (vydaná k 1. februáru 2023) a STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť. Spoločné ustanovenia (vydaná k 1. marcu 2023). Pozvánka na stiahnutie je TU a záväzná prihláška na stiahnutie je TU.

22. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023

Medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov sa koná od roku 1970. V poradí 22. medzinárodná konferencia sa „Tepelná ochrana budov 2023. Prvý krok k energetickej nezávislosti“ uskutoční 17. až 19. mája 2023 tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri a architekti, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov bytových budov a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií, pracovníci výskumu, vývoja, školstva a ďalšia odborná verejnosť.
I. informáciu ku konaniu konferencie a prihlášku na účasť nájdete TU.
Prihláška na stiahnutie vo formáte *docx je TU.

FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2022

01.07.2022
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska ako odborní garanti organizujú 25. októbra 2022 odbornú diskusiu zameranú na výmenu skúseností, návrh riešenia problémov vo vybraných oblastiach procesov výstavby a uskutočňovania obnovy existujúcich budov.
Pozvánka TU.


VYHLÁSENIE 28. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2022

03.10.2022
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Nakladatelství FORUM s. r. o., organizačná zložka vyhlasujú 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2022.
Podrobnejšie informácie môžete získať tu.


UKONČENIE ČINNOSTI CERTIFIKAČNĚHO ORGÁNU CERTICOM

01.07.2022
Dňa 30.6.2022 ukončil certifikačný orgán CERTICOM svoju činnosť. Pre viac informácii kontaktujte sekretariát riaditeľky: sekr_riaditela(@)tsus.sk resp. telefonicky: +421 2 49228 101.


VÝSLEDKY POROVNÁVACÍCH SKÚŠOK LABORATÓRIÍ SKÚŠANIA CEMENTU

27.05.2022
TSÚS publikuje výsledky porovnávacích skúšok laboratórií v správe: „Cement Ring Tests 2022“ final report, No.: 20-22-0008, ktorú môžete získať tu. Porovnávacích skúšok „Cement Ring Test 2022“ sa zúčastnilo 17 laboratórií vrátane laboratórií pracujúcich v priemysle stavebných materiálov a laboratórií fungujúcich ako nezávislé testovacie ústavy.


EAE AWARD

17.03.2022
Ocenenie najlepšie zateplených budov udelené Európskou Asociáciou pre ETICS (European Association for ETICS – EAE) bolo odovzdané počas on-line konanej 21. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov konanej 2.-4. februára 2022.
EAE AWARD 2021


Všetky aktuality >>>