TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Overovanie určených meradiel

Metrologické laboratórium je autorizované na overovanie určených meradiel podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodnutím o autorizácii č. UNMS/02245/2019-900/008893/2019 z 25.7.2019 vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M75.
Metrologické laboratórium overuje tieto druhy určených meradiel:

Cenník metrologických služieb

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Marián Hatala
Telefón: +421 2 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: hatala@tsus.sk