TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Výskum a vývoj skúšobných metód

Spôsobilosť ústavu vykonávať výskum a vývoj je úradne potvrdená osvedčením vydaným Ministerstvom školstva SR – Osvedčenie. Ústav je tiež členom Európskej siete výskumných ústavov v stavebníctve (ENBRI).

V oblasti skúšobných metód ústav v poslednom čase vyvinul metódu na stanovenie súčiniteľa dĺžkovej rozťažnosti betónu od teploty (je k dispozícii ako návrh STN) a metódu overovania redukcie vzniku trhlín v betóne pomocou analýzy digitálnych snímkov povrchu vzoriek – Informačný list č. 07. Metrologické laboratórium ústavu prevzalo a zaviedlo efektívnu metódu overovania skúšobných sít určovaním priemernej veľkosti otvorov sít metódou preosievania skúšobným materiálom (sklené guličky) so známou distribúciou jednotlivých frakcií v zmesi.