TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Profil firmy

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. je následníckou organizáciou príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav stavebný. Ústav je zapísaný Okresným úradom Bratislava pod č. OVVS-674/55/2002/NO v registri neziskových organizácií dňa 4.11.2002. Počiatky ústavu však siahajú až do roku 1953, odkedy jeho pracovníci skúšajú a posudzujú vhodnosť a kvalitu stavebných výrobkov a poskytujú ďalšie odborné služby slovenskému stavebníctvu. Od roku 2004 ústav poskytuje svoje služby vo väčšej miere aj výrobcom stavebných výrobkov z iných krajín. V súčasnosti priemerne spolu 130 zamestnancov pôsobí na riaditeľstve a ôsmich pobočkách ústavu, a to v Bratislave, Novom Meste nad Váhom, Nitre, Zvolene, Žiline, Košiciach, Prešove a Tatranskej Štrbe.

Zakladateľmi ústavu ako neziskovej organizácie sú Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (v súčasnosti Ministerstvo dopravy a výstavby SR) a skupina zamestnancov ústavu. Zakladatelia ovplyvňujú činnosť ústavu prostredníctvom Správnej rady a Dozornej rady. Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie menuje Správna rada. Štatút neziskovej organizácie zaručuje ústavu nestrannosť a nezávislosť, ktorá je ďalej zvýraznená Deklaráciou nezávislosti ústavu.

Ústav pôsobí predovšetkým v regulovanej sfére podľa príslušných zákonov ako autorizovaná a notifikovaná osoba na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov širokého spektra stavebných výrobkov, ďalej ako autorizovaná osoba na technické posudzovanie resp. orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA, ktoré vydávajú národné (SK TP) resp. európske (ETA) technické posúdenia pre stavebné výrobky, autorizovaná osoba na overovanie meradiel a ako znalecká organizácia v odbore stavebníctvo. Od roku 2009 je ústav spôsobilý aj na vykonávanie energetickej certifikácie budov.

Kladie sa však stále väčší dôraz na činnosti v neregulovanej sfére. Okrem tradičných služieb akreditovaného skúšobného a metrologického laboratória, vrátane merania hluku a vibrácií, akreditované certifikačné orgány na výrobky a systémy manažérstva poskytujú služby zákazníkom nad rámec regulovanej sféry. Na certifikáciu systémov manažérstva je špecializovaný certifikačný orgán CERTICOM. Akreditovaný inšpekčný orgán typu A je aktívny predovšetkým pri vydávaní licencií na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, predovšetkým zhotoviteľom tepelnoizolačných systémov ETICS. Vďaka expanzii ústavu v roku 2009 sa ponuka neregulovaných aktivít rozšírila aj o výskumné, vývojové a projekčné činnosti. Výskum a vývoj je orientovaný predovšetkým na tepelnú ochranu a obnovu budov a energetickú hospodárnosť budov. Táto činnosť je koordinovaná úsekom riaditeľky a významnou mierou sa na nej podieľa útvar VVÚPS-NOVA, ktorý je tiež aktívny v projektovaní obnovy budov – zateplenie a odstraňovanie systémových porúch a v energetickej certifikácii.