TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava (ďalej „Ústav“)
IČO: 31821987
registrovaný na Okresnom úrade Bratislava, reg. č. OVVS-674/55/2002-NO
telefonický kontakt: +421 (2) 49228 111
e-mailová adresa: info@tsus.sk
webové sídlo: www.tsus.sk

Zodpovedná osoba

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov kontaktujte zodpovednú osobu emailom na zodpovedna_osoba@tsus.sk alebo písomne na adresu Ústavu.

Účely, právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje získavané a spracúvané na základe oprávnených záujmov Ústavu:

Ak dotknutá osoba odmietne Ústavu poskytnúť osobné údaje potrebné pre evidenciu návštev Ústav nie je povinný povoliť takejto osobe vstup do svojich priestorov.

Osobné údaje získavané a spracúvané na základe osobitného zákona:

Zdroj získania osobných údajov

Ústav získava údaje priamo od dotknutej osoby.

Doba uchovávania údajov

Ústav uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby v evidencii návštev po dobu 3 rokov, obrazových záznamov z kamerového systému po dobu max. 14 dní a evidenciu došlej a odoslanej pošty 10 rokov.
Po ukončení doby uchovávania Ústav zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov.

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis (ide napr. o orgány činné v trestnom konaní).

Poskytnuté osobné údaje Ústav nezverejňuje.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín Ústav nevykonáva.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa žiadať:

Automatizované rozhodovanie a profilovanie 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie Ústav nevykonáva.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Ústavu alebo elektronicky na emailovú adresu zodpovedna_osoba@tsus.sk.
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.