TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Posúdenie parametrov výrobkov podľa CPR (systém 3)

Posúdenie parametrov výrobkov podľa CPR vykonáva ústav ako notifikovaná osoba č. 1301 (notifikované laboratórium), ak sa na výrobky:

Notifikované laboratórium posúdi parametre na základe skúšky (na vzorkách odobratých výrobcom), a výrobcovi odošle protokol (protokoly) o skúške. Ak v súlade s hEN a so súhlasom výrobcu bola skúška niektorej vlastnosti nahradená výpočtom, resp. hodnotením podľa tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku, notifikovaná osoba vystaví protokol o výpočte, resp. protokol o hodnotení podľa tabuľkových hodnôt alebo podľa opisnej dokumentácie.

Požiadavku na posúdenie parametrov výrobca predkladá formou žiadosti (formulár na stiahnutie) a po uzatvorení zmluvy notifikovaná osoba vykoná požadované skúšky a pod.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk