TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Licencie na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

1.3.2023
Ústav ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje stavebným firmám, ktoré zhotovujú tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy plochých striech, licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu so stanovenými komponentmi tepelnoizolačného a hydroizolačného systému plochých striech, garantuje projektované parametre a životnosť diela.

Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú existujúce projektové realizačné dokumentácie systémov plochých striech, technické špecifikácie na jednotlivé komponenty systému a nadväzujúce technologické postupy na zhotovovanie systémov plochých striech.

Licencia sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech. O vydanie licencie firma žiada na formulári žiadosti o udelenie licencie alebo na formulári žiadosti o predĺženie platnosti licencie. Realizované stavby firma nahlasuje na formulári na nahlasovanie realizovaných stavieb.

Aktualizovaný zoznam držiteľov licencií je k dispozícii na tejto stránke. Ak si držiteľ licencie želá zverejniť v zozname okrem základných údajov aj detailné kontaktné údaje o svojej firme, môže tak urobiť priamo v žiadosti o udelenie licencie alebo prostredníctvom objednávky. Služba je spoplatnená podľa platného cenníka TSÚS/2023.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Milan Šebo
Telefón: +421 2 49228 119
Mobil: +421 903 229 403
E-mail: sebo@tsus.sk

Upozornenie:
Licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Inšpekčná činnosť TSÚS na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.