TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

ENVIZEO - základné informácie o projekte

Názov projektu: ENVIZEO
Využitie ekocementov CEM V (A,B) druhu podľa EN 197-1 v konštrukčnom betóne
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007-2013
Číslo projektu: N 00086
Doba riešenia: 1.9.2010 – 31.8.2012
Projekt schválil: MA 27 – Riadiaci orgán a Spoločný technický sekretariát CBC Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 zo sídlom vo Viedni

Partneri

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava   Vedúci partner
Universität für Bodenkultur Institut für konstruktiven Ingenieurbau,
Peter Jordan Strasse 82 1190 Wien
  Partner projektu
Ústav stavebníctva a architektúry SAV,
Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
Partner projektu
Schretter & Cie GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 27, 6682 Vils Partner projektu

Ciele projektu:

  1. Stanovenie fyzikálno-chemických vlastností dvoch cementov typu CEM V/(A a B) podľa EN 197-1;
  2. Porovnanie puzolánovej aktivity vysokopecnej trosky, prírodného zeolitu a popolčeka použitých ako aditíva do cementov;
  3. Návrh optimálneho zloženia cementovej zmesi a stanovenie základných reologických vlastností čerstvých betónov;
  4. Stanovenie dôležitých technicky významných vlastností navrhnutých betónov – Technologický predpis pre výrobu betónu s cementmi CEM V druhu a základné odporúčania pre aplikáciu;
  5. Štúdium mikroštruktúry vzniknutých hydratovaných fáz a pórovej štruktúry vrátane permeability na cementových kašiach rovnakého zloženia ako v betóne;
  6. Demonštrácia dosiahnutých výsledkov prevádzkovým experimentom a implementácia nadobudnutých skúseností a poznatkov v Rakúsku a na Slovensku.
Použité cementy: Publicita a diseminácia výsledkov:
Publicita bude zabezpečovaná pravidelnými workshopmi. Diseminácia výsledkov sa uskutoční publikačnou činnosťou v časopisoch a na konferenciách.

Monografia ENVIZEO
Pozri viac v sekcii Publikácie.


Universität für Bodenkultur Wien
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Institut für konstruktiven Ingenieurbau (IKI)

Institute of Constrution and Architecture
Slovak Academy of Sciences