TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Určenie typu výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z.

Určenie typu výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. vykonáva ústav ako autorizovaná osoba SK04, ak sa na výrobky:

Autorizované laboratórium posúdi parametre na základe skúšky požadovaných vlastností na vzorkách výrobku doručených výrobcom a výrobcovi odošle protokol (protokoly) o skúške. Ak v súlade s určenou normou a so súhlasom výrobcu bola skúška niektorej vlastnosti nahradená výpočtom, resp. hodnotením podľa tabuľkových hodnôt, autorizovaná osoba vystaví protokol o výpočte, resp. protokol o hodnotení podľa tabuľkových hodnôt.

Požiadavku na určenie typu výrobca predkladá formou žiadosti (formulár na stiahnutie) a po uzatvorení zmluvy autorizovaná osoba vykoná požadované skúšky a pod.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk