TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Technické posudzovanie stavebných výrobkov podľa CPR

Technické posudzovanie stavebných výrobkov podľa CPR vo všetkých výrobkových oblastiach podľa prílohy IV CPR vykonáva ústav ako orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA (European Organization for Technical Assessment – Európska organizácia pre technické posudzovanie). Orgán technického posudzovania vydáva Európske technické posúdenie na základe žiadosti výrobcu (formulár na stiahnutie) a jestvujúceho vhodného Európskeho hodnotiaceho dokumentu (EAD) vydaného organizáciou EOTA.
Ak vhodný Európsky hodnotiaci dokument pre daný stavebný výrobok nebol vydaný, orgán technického posudzovania pristúpi k vypracovaniu návrhu vhodného Európskeho hodnotiaceho dokumentu za predpokladu, že na výrobok sa nevzťahuje alebo plne nevzťahuje harmonizovaná norma, alebo pri ňom nemožno úplne posúdiť parametre podstatných vlastností podľa existujúcej harmonizovanej normy. Orgán technického posudzovania pritom uplatňuje postupy stanovené v prílohe II CPR.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Iveta Lisičanová
Telefón: +421 2 49228 160
Mobil: +421 903 402 383
E-mail: lisicanova@tsus.sk