TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

01.03.2023
Ústav ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje stavebným firmám, ktoré zabudovávajú vonkajšie otvorové konštrukcie (okná a vonkajšie dvere okrem požiarnych) do stavieb, licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita garantuje projektované parametre a životnosť diela.

Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú existujúce technické špecifikácie na otvorové konštrukcie a normy na súvisiace stavebné práce, dokumentácia zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby a nadväzujúce technologické postupy.

Licencia sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A Podmienky na udeľovanie licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. O vydanie licencie firma žiada na formulári žiadosti o udelenie licencie alebo na formulári žiadosti o predĺženie platnosti licencie. Realizované stavby firma nahlasuje na formulári na nahlasovanie realizovaných stavieb.

Súčasťou podmienok sú: Zásady montáže vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, Minimálny rozsah a obsah realizačného výkresu, skice alebo dokumentácie zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií, Minimálny rozsah zaškolenia, požiadavky na školiteľov a Vzor potvrdenia o zaškolení pracovníkov.

Aktualizovaný zoznam držiteľov licencií je k dispozícii na tejto stránke. Ak si držiteľ licencie želá zverejniť v zozname okrem základných údajov aj detailné kontaktné údaje o svojej firme, môže tak urobiť priamo v žiadosti o udelenie licencie alebo prostredníctvom objednávky. Služba je spoplatnená podľa platného cenníka TSÚS/2023.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Milan Šebo
Telefón: +421 2 49228 119
Mobil: +421 903 229 403
E-mail: sebo@tsus.sk

Upozornenie:
Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Inšpekčná činnosť TSÚS na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.