TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Licencie na montáž mostných dilatačných záverov

01.03.2023
Ústav ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje stavebným firmám, ktoré montujú mostné dilatačné závery, licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu so stanovenými komponentmi mostných dilatačných záverov, garantuje projektované parametre a životnosť diela.

Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú existujúce technické špecifikácie a projektová realizačná dokumentácia mostných dilatačných záverov a nadväzujúce technologické postupy na montáž mostných dilatačných záverov do stavby.

Licencia sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A Podmienky na udeľovanie licencií na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby. O vydanie licencie firma žiada na formulári žiadosti o udelenie licencie alebo na formulári žiadosti o predĺženie platnosti licencie. Realizované stavby firma nahlasuje na formulári na nahlasovanie realizovaných stavieb.

Aktualizovaný zoznam držiteľov licencií je k dispozícii na tejto stránke. Ak si držiteľ licencie želá zverejniť v zozname okrem základných údajov aj detailné kontaktné údaje o svojej firme, môže tak urobiť priamo v žiadosti o udelenie licencie alebo prostredníctvom objednávky. Služba je spoplatnená podľa platného cenníka TSÚS/2023.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Pavol Hodák
Telefón: +421 2 49228 261
Mobil: +421 918 913 436
E-mail: hodak@tsus.sk

Upozornenie:
Licencia na vykonávanie montáže mostných dilatačných záverov do stavby potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Inšpekčná činnosť TSÚS na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.