TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Licencie na zhotovovanie balkónových, lodžiových a terasových systémov

01.03.2023
Ústav ako inšpekčný orgán udeľuje stavebným firmám, ktoré aplikujú tepelnoizolačné a hydroizolačné balkónové, lodžiové a terasové systémy (ďalej len "balkónové systémy") licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi balkónového systému, garantuje projektované parametre a životnosť diela.

Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú národné technické špecifikácie na balkónové systémy, ktorými sú národné technické posúdenia a nadväzujúce technologické postupy na aplikáciu systémov.

Licencia sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou Inšpekčného orgánu typu A Podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lodžiových a terasových systémov, vydanou po prerokovaní s Občianskym združením Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ). O vydanie licencie firma žiada na formulári žiadosti o udelenie licencie alebo na formulári žiadosti o predĺženie platnosti licencie. Realizované stavby firma nahlasuje na formulári na nahlasovanie realizovaných stavieb.

Aktualizovaný zoznam držiteľov licencií je k dispozícii na tejto stránke. Ak si držiteľ licencie želá zverejniť v zozname okrem základných údajov aj detailné kontaktné údaje o svojej firme, môže tak urobiť priamo v žiadosti o udelenie licencie alebo prostredníctvom objednávky. Služba je spoplatnená podľa platného cenníka TSÚS/2023.

Zhotovitelia, ktorí vykonávajú stavebné práce spojené so zhotovovaním tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a zároveň aj zhotovovaním balkónových systémov od rovnaného výrobcu týchto systémov, môžu požiadať o vydanie oboch druhov licencií na kombinovanom formulári žiadosti o udelenie licencií alebo na formulári žiadosti o predĺženie platnosti licencií. Spoločne realizované stavby firma nahlasuje na formulári na nahlasovanie realizovaných stavieb.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Milan Šebo
Telefón: +421 2 49228 119
Mobil: +421 903 229 403
E-mail: sebo@tsus.sk

Upozornenie:
Licencia na zhotovovanie balkónových systémov potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Inšpekčná činnosť TSÚS na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania..