TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

18. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2015

V dňoch 21. a 22. mája 2015 sa uskutočnila už 18. medzinárodná (tentokrát česko-slovenská) konferencia, ktorej tematické zameranie sa stanovilo ako „Cesta k budovám s takmer nulovou potrebou energie“. Keďže sa jedná o konferenciu s dlhodobou tradíciou, je vhodné pripomenúť niekoľko skutočností.

Po prvýkrát sa medzinárodná konferencia so zameraním na stavebnú fyziku: Navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov z hľadiska stavebnej tepelnej techniky uskutočnila v roku 1970. Posledná medzinárodná konferencia pod uvedeným názvom sa uskutočnila 14.-16. 11.1985 za účasti 11 zahraničných prednášateľov (BĽR, MĽR, NDR, PĽR) a zborník obsahoval 60 príspevkov.

Po prestávke ovplyvnenej aj spoločenskými zmenami, sa v roku 1999 konanie konferencie obnovilo pod názvom Tepelná ochrana budov. Konferencia sa na Slovensku koná už tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

Od roku 1970, teda za uplynulých 45 rokov, sa v teórii tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov, ale aj v uplatňovaní princípov výstavby, veľmi mnoho zmenilo. Nejedná sa iba o samozrejmosť využívania softvérového vybavenia. Od dominantného zamerania sa v minulosti na tepelný odpor stavebných konštrukcií a bilanciu skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii, cez hodnotenie hygienického kritéria zavádzajúceho riziko rastu plesní, je to v súčasnosti efektívnosť tepelnej ochrany významne ovplyvňujúca energetickú hospodárnosť budov a v konečnom dôsledku aj skutočnú spotrebu energie (energetickú náročnosť budov) pri užívaní budov. Tepelná ochrana budov sa stala nevyhnutnosťou pri procesoch zabezpečenia zníženia potreby energie na vykurovanie a chladenie, ale súčasne aj pri hodnotení možností dopadov navrhovaných opatrení pri zabezpečení zníženia globálneho ukazovateľa, ktorým je primárna energia a priaznivých dopadov na zníženie emisie CO2 nových a obnovovaných budov.

Tradícia výpočtového hodnotenia tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov podľa tepelnotechnickej normy má u nás viac ako päťdesiat rokov. Revízie noriem sa v Čechách a na Slovensku od roku 1993 uskutočňovali samostatne. Tradičná ČSN resp. STN 73 0540 sa rozšírila o používanie výpočtových noriem EN, resp. EN ISO. Od budúceho roka sa predpokladá zavedenie 2. generácie výpočtových technických noriem súvisiacich so smernicou 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov.

18. konferencia Tepelná ochrana budov 2015 sa zamerala na nasledujúce tematické okruhy:

  1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov,
  2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie,
  3. Výpočtové a meracie metódy,
  4. Príklady zhotovenia budov s efektívnou tepelnou ochranou.

Každý tematický okruh obsahoval prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, po prvýkrát aj vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov (doktorandov) prezentáciou na posteroch a v rámci diskusného fóra. Prednášky boli zverejnené v zborníku. Odborný program doplnili firemné prezentácie a výstavka.

Konferencie sa zúčastnilo 153 účastníkov, z toho bolo 46 účastníkov z Českej republiky. Konferencie sa zúčastnil aj námestník ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiří Koliba a riaditeľ odboru stavebníctví a stavebních surovin Ing. Petr Serafin. MDVRR SR zastupovala Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva. Hlavnými partnermi konferencie boli Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Knauf Insulation, s.r.o. a partnermi Združenie pre zatepľovanie budov a Sdružení EPS ČR.

Konferencia Tepelná ochrana budov sa po prvýkrát uskutočnila bez aktívnej účasti prednášateľov z iných krajín, ako z Česka a Slovenska. Umožnilo to vydať zborník so 46 príspevkami v českom a slovenskom jazyku. V SR a ČR sú však zavedené rozdielne pomenovania pre rovnaké pojmy. Teda, ak hovoríme o predikcii potreby tepla a energie používa sa v SR „energetická hospodárnosť budov“, ale v ČR „energetická náročnost" (energetická náročnosť v SR súvisí s meranou skutočnou spotrebou energie). Zásadným opatrením vedúcim k úsporám energie v existujúcich budovách je obnova budov resp. rekonstrukce (v ČR), významná obnova budov (v SR), resp. větší změna dokončené stavby (v ČR).

Na konferencii odznelo 45 prednášok vrátane 9 prezentácií v rámci diskusného fóra. Prednášky sa odvíjali od stratégie obnovy bytových a nebytových budov do roku 2020 s výhľadom do roku 2030 v SR a výsledkov stavebníctva a energetickej náročnosti v ČR až po príklady návrhu obnovy budov na úroveň ultranízkoenergetickej výstavby. V rámci tematického okruhu týkajúceho sa príkladov návrhu obnovy odznela aj prednáška: Obnova bytového domu na úroveň ultranízkoenergetického domu v zmysle požiadaviek EU-GUGLE (Renovation of residentialbuilding to ultra-low energy level in relation to EU-GUGLE project requirements) v zastúpení Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. Pri zabezpečovaní cieľov, postupoch, zmenách, opatreniach a metódach, ktoré v konečnom dôsledku majú viesť k zabezpečeniu výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie má významný podiel tepelná ochrana. V tomto procese je efektívnosť tepelnej ochrany nutná, ak sa má dosiahnuť nákladovo optimálna úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a tým aj efektívne využitie obnoviteľných zdrojov.

Účastníkom konferencie sa poskytla elektronická publikácia „Návrh metodiky a vstupných údajov stanovenia nákladovej efektívnosti výstavby a obnovy budov z hľadiska energetickej hospodárnosti budov“, ktorá je výstupom riešenia úlohy výskumu a vývoja podporenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Stanovenie vstupných údajov o stavebných výrobkoch a o technických systémoch na určovanie opatrení ovplyvňujúcich energetickú hospodárnosť budov v rôznych úrovniach požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podporenej (Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., 2015).

Proces zabezpečenia výstavby a obnovy budov v úrovni budov s takmer nulovou potrebou energie preto vyžaduje zmeny v navrhovaní, projektovaní, zhotovovaní, ale aj užívaní budov. Vyžaduje poznanie fyzikálnych, mechanických, tepelnotechnických vlastností stavebných materiálov, konštrukcií a budov, presnejšie výpočtové metódy a presnejšie stanovené vstupné údaje, zvýšenie kvality projektovania, ale aj zručnosti pri uplatňovaní nových technológií výstavby. Aj preto je už teraz stanovené konanie 19. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2017 na 25. a 26. mája 2017 na tému „Quo vadis - kam ideš tepelná ochrana budov“.

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
odborný garant konferencie

 

TOB 2015 TOB 2015 TOB 2015
TOB 2015 TOB 2015