TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Odborný seminár TSÚS, n.o pre zhotoviteľov

Odborný seminár TSÚS, n.o. sa konal 12. marca 2015 v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov v Trenčianskych Tepliciach, v hoteli MOST SLÁVY, na tému „Podmienky zhotovovania ETICS a zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií pri obnove budov“ a zúčastnilo sa ho 77 účastníkov.

Hlavným zámerom seminára bolo poskytnúť zhotoviteľom ETICS a zhotoviteľom zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií:

  1. podrobný výklad o podmienkach zabudovania stavebných výrobkov pri rešpektovaní nových a pripravovaných technických predpisov súvisiacich s ich uplatnením pri obnove budov;
  2. zabezpečení požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti;
  3. informovať o zmenách v podmienkach udeľovania licencií na špeciálne práce zhotovovania ETICS a zabudovania otvorových konštrukcií;
  4. zhotovenia rozhodujúcich detailov ETICS.

Prednášky mala prof. Ing Z. Sternová PhD., Ing. D. Kozáková, Ing. R. Horečný, Mgr. T. Skákala, Ing. G. Dordová, všetci z TSÚS n.o. a Ing. A. Novotný z OZ ZPZ.

Z prednášok vyplynuli predovšetkým informácie o doterajšom rozsahu zhotovovania ETICS do konca roka 2014, o zabezpečení splnenia prísnejších požiadaviek na energetickú úroveň výstavby, ale aj požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti a to nielen pred novou zhotoviteľskou sezónou, ale aj pred ich definitívnym uzavretím v technických predpisoch.

Odborný seminár súvisel aj so šírením informácií a zabezpečovaním kapacít na uskutočňovanie významnej a hĺbkovej obnovy bytových a nebytových budov pre splnenie prísnejších požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov tak, ako sa to zahŕňa do riešenia projektu EU GUGLE - „European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy” – „Európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii“.

Zborník prednášok z odborného seminára

TOB 2015 TOB 2015