TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

22. konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb – sprievodné odborné podujatie 36. Medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2015

36. ročník CONECO 2015 otvárala už 22. odborná konferencia: Teória a konštrukcie pozemných stavieb s témou Od architektonického návrhu obnovy budov po realizáciu. Konferencia sa konala 25. marca 2015. Odbornou garantkou bola prof. Zuzana Sternová, PhD., z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. Konferencie sa zúčastnilo 84 účastníkov z rôznych oblastí činnosti vo výstavbe.

Konferencia sa zamerala na širšie ponímaný proces zmeny vzhľadu našich miest. Vzhľadom na tému konferencie nešlo iba o technickú stránku zabezpečovania funkčných vlastností budovy a jej častí s dopadom na znižovanie potreby energie v budovách ovplyvňujúce konečnú spotrebu energie pri užívaní budov. Prierezovo sa zamerala na skvalitnenie návrhu obnovy bytových a nebytových budov, skvalitnenie projektovej činnosti významnej obnovy budov, dopadom sprísňovania požiadaviek na stavebné konštrukcie a aj zabezpečenie dlhodobej životnosti vykonaných stavebných úprav. Súvisela s napĺňaním požiadaviek Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR prijatej uznesením vlády č. 347/2014. Príkladom uplatnenia postupov znižovania potreby energie je aj riešenie projektu EU GUGLE, ktorý sa zameriava na účasť miest pri zabezpečovaní ich energetickej efektívnosti.

Prednášky, ale aj príspevky v zborníku sa zamerali na zabezpečovanie požadovaných podmienok zhotovovania s použitím nových stavebných výrobkov spĺňajúcich náročné požiadavky stavebníkov, vlastníkov nehnuteľností a vlastníkov bytov, na zvýšenie kvality zhotovovania stavieb, vrátane uskutočňovania celkovej, hĺbkovej alebo aspoň významnej obnovy, na ovplyvňovanie spôsobu navrhovania tepelnej ochrany, ale aj protipožiarnej bezpečnosti budov. Pritom sa prednášky zamerali aj na uplatňovanie zásad farebného riešenia, uplatňovanie nových výrobkov umožňujúcich realizáciu tmavých odtieňov farebných riešení, ale aj na možnosti eliminovania rastu rias na vonkajších povrchoch zateplených plôch obvodového plášťa. Odznelo spolu 13 prednášok.

 

TOB 2015 TOB 2015 TOB 2015 TOB 2015