TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Licencie na tepelnoizolačné práce

Ústav ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje stavebným firmám, ktoré aplikujú kontaktné tepelnoizolačné systémy pri zatepľovaní budov, licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Ústav vydal prvé licencie na práce pri zatepľovaní budov už v roku 1992. Neskôr vydával licencie len firmám, ktoré na zatepľovanie budov aplikujú kontaktné tepelnoizolačné systémy (ETICS), čo platí aj v súčasnosti. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú existujúce technické špecifikácie kontaktných tepelnoizolačných systémov, ktorými sú buď európske technické osvedčenia (ETA, od 1.7.2013 európske technické posúdenia), vydané podľa predpisu ETAG 004, alebo národné technické osvedčenia (od 1.7.2013 národné technické posúdenia), a nadväzujúce technologické postupy na aplikáciu systémov.

Licencia sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A Podmienky pre udeľovanie licencií+ dodatok č. 1 na vykonávanie prác pri zhotovovaní kontaktných tepelnoizolačných systémov, vydanou po prerokovaní so Združením pre zatepľovanie budov (ZPZ). O vydanie licencie firma žiada na formulári žiadosti o udelenie licencie alebo na formulári žiadosti o predĺženie platnosti licencie. Realizované stavby firma nahlasuje na formulári na nahlasovanie realizovaných stavieb.

Aktualizovaný zoznam držiteľov licencií je k dispozícii na tejto stránke. Ak si držiteľ licencie želá zverejniť v zozname okrem základných údajov aj detailné kontaktné údaje o svojej firme, môže tak urobiť priamo v žiadosti o udelenie licencie alebo prostredníctvom objednávky. Služba je spoplatnená sumou 100,- EUR + DPH / rok.

Vláda SR prijala opatrenie, ktoré má motivovať vlastníkov rodinných domov k obnove. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Zatepľovanie rodinných domov môžu zhotovovať len spoločnosti, ktoré majú udelenú licenciu a predložia správu z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanej od akreditovaného inšpekčného orgánu.
V tejto súvislosti chceme ako pomoc investorom/stavebníkom pri výbere zhotoviteľa bezplatne doplniť prehľad vydaných licencií o informáciu, ktorý z držiteľov licencií realizuje zatepľovanie rodinných domov.
Doplnenie tejto informácie (ak ešte nie je uvedená) môžete nahlásiť vyplnením a zaslaním priloženej návratky na adresu: usek.pz@tsus.sk.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Milan Šebo
Telefón: +421 2 49228 119
Mobil: +421 903 229 403
E-mail: sebo@tsus.sk

Upozornenie:
Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Inšpekčná činnosť TSÚS na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Variantné riešenie ostení a nadpraží pri uplatnení tepelnoizolačných systémov (ETICS) na obvodových plášťoch budov - usmernenie MV SR P HaZZ