TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Nepovinná certifikácia výrobkov

Nepovinnú certifikáciu výrobkov vykonáva ústav ako akreditovaný certifikačný orgán. Nepovinná certifikácia poskytuje výrobcom zvýšenú dôveru zákazníkov v ich výrobky, pretože na rozdiel od certifikátu a vyhlásenia o parametroch podľa CPR, resp. zákona č. 133/2013 Z. z., v tzv. regulovanej oblasti, kde sú predmetom (povinnej) certifikácie len niektoré výrobky a len tie ich vlastnosti, ktoré súvisia so základnými požiadavkami na stavby, sa nepovinným certifikátom potvrdzujú aj parametre vlastností nad rámec napr. vlastností z prílohy ZA harmonizovanej normy, alebo parametre vlastností výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje CPR ani zákon č.  133/2013 Z. z.

Na výrobky, na ktorých certifikáciu má certifikačný orgán vypracované podrobné pravidlá s možnosťou získania značky kvality TSÚS, je výrobcovi, popri udeleniu certifikátu, umožnené označovať certifikovaný výrobok značkou kvality TSÚS:

Postup a požiadavky sú obsiahnuté jednak vo všeobecných pravidlách udeľovania značky kvality a jednak v špecifických pravidlách vydania certifikátu výrobku pre jednotlivé (vybrané) skupiny výrobkov.

Nepovinná certifikácia sa u týchto vybraných skupín výrobkov riadi internými predpismi TSÚS: Všeobecné pravidlá udeľovania Značky kvality TSÚS a Pravidlá CV/TSUS/05 pre skupinu výrobkov: Suché maltové zmesi na báze anorganických spojív na lepenie tepelnoizolačných dosiek a uloženie výstužnej mriežky.
Suché maltové zmesi na báze anorganických spojív na lepenie tepelnoizolačných dosiek a uloženie výstužnej mriežky sa hodnotili najmä na základe požiadaviek ETAG 004 Vonkajšie tepelnoizolačné zložené systémy s omietkou (ETICS). Uvedený ETAG 004 bol nahradený harmonizovanou technickou špecifikáciou EAD 040083-00-0404 Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou.
Na základe týchto skutočnosti TSÚS aktualizoval ku dňu 10. augusta 2021 Pravidlá CV/TSUS/05 s upraveným názvom: Suché maltové zmesi a pasty na báze anorganických spojív na lepenie tepelnoizolačných dosiek a uloženie výstužnej mriežky a penové lepidlá (PUR) na lepenie tepelnoizolačných dosiek k podkladu, ktoré zohľadňujú požiadavky harmonizovanej technickej špecifikácie EAD 040083-00-0404.

Výrobcom, ktorí majú záujem o certifikáciu svojich výrobkov, odporúčame konzultovať ich zámer s pracovníkmi certifikačného orgánu (ÚPZ) alebo vyplniť a odoslať žiadosť o certifikáciu výrobku (nepovinnú certifikáciu).

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk